Referat

 

Ordinært møde

Nuuk Lokaludvalg

 

Referat

 

Tirsdag den 12. februar 2019 kl. 16.30-18.30

 

 

 

Medlemmer

Nivi Katrine Christensen
Arnarissoq Fleischer
Moses Masik Marcussen- Mølgaard
Ujammiugaq Engell
Poul Petersen
Finn Meinel
Aviaq Brandt
Nadia Aviaq Olsen

”Ari” Hansine P. Rasmussen

Naleraq Eugenius

 

 

Afbud

Finn Meinel

Nadia Aviaq Olsen

Naleraq Eugenius

 

 

 

 

 

 

Dagsorden

 

Indhold

1. Godkendelse af dagsorden. 3

2. Meddelelser 3

3. Orienteringer 4

3A: Endelig status på udmøntning af 2018 midler 4

3B: Bordet rundt – status fra arbejdsgrupper 5

3C: Borgerhenvendelse – manglende trafiksikkerhed for skolebørn. 7

4. Beslutningspunkter 8

4A: Opsætning af lys og hegn ved fodboldbaner 8

4B: Nuuk Snow Fest (Sneskulptur Festival) 9

4C: Historisk Skiltning. 10

4D: Planlægning af promovering/offentligt event 10

4E: Forslag om henvendelse til Udvalg for Børn og Skole – Ungdomsklub i Qinngorput 11

4F: Program for seminar for Lokaludvalg 2019. 12

4G: Borgerhenvendelse – manglende legepladser og aktiviteter for børn (Qinngorput) 13

4H: Høring: Ny Kulturstrategi 13

4I: Høring: Turismepolitik. 14

4J: Høring: Turismestrategi 15

4K: Ansøgning: Qiajuk Studios – visning af film samt diskussion om etablering af et Community Dance Center i Nuuk. 17

4L: Forslag – Interaktiv Park. 19

4. Eventuelt 19

Møde mellem Lokaludvalgets formand og Ungdommens Røde Kors i Nuuk (INUA) 19

5. Godkendelse af referat 20

 

 

 

 1. Godkendelse af dagsorden

 

Dagsorden godkendes med følgende ændringer:

Under punktet Eventuelt, vil Formanden berette om møde med Ungdommens Røde Kors afholdt den 12. februar 2019.
 

 

 1. Meddelelser

 

Fra formanden:

Formanden fremlagde idé om mulig afholdelse af en ”puljeaften”, hvor de større projekter og tiltag der har modtaget støtte fra Lokaludvalget, kunne komme og holde oplæg for Lokaludvalget og interesserede borgere eller foreninger, der kunne få inspiration til selv at søge om støtte til fremtidige projekter. Et sådan arrangement kunne for eksempel afholdes ved udgangen af 2019.

 

Orientering fra Nivi Christensen:
Der har været afholdt fonds- og fundraising aften i Katuaq. Under dette arrangement reklamerede Nivi for muligheden for at søge om økonomisk støtte hos Nuuk Lokaludvalg.

 

 

 

 1. Orienteringer

 

3A: Endelig status på udmøntning af 2018 midler

 

 

Bevillingen for 2018 (oktober – december) var på 992.500 kr. [1]
Endelig status i forhold til udmøntning af 2018 midler er ultimo januar 2018 som følger:

 

 

Udgifter

Anvendte midler/kr.[2]

 

Mødeforplejning 2018

 

3.790

Workshop (facilitering + forplejning)

10.010

 

Annoncering i Nuuk Ugeavis

 

2.500

Nuuk Sneskulptur festival (tildelt 150.000)

 

80.882

Borgeransøgning: julesmåkager til alle ældre hjemmeboende borgere (uforbrugte midler på 4500 kr. Er tilbagebetalt til lokaludvalget)

15.500

Inngertartut – inuittrommer til børn

 

5.000

Lumnious Nuuk (kulturnatten) (tildelt 120.000)

 

118.658

Inussivik Hallen (udvidelse/redskabsskur)

 

200.000

Historisk skiltning (tildelt 100.000)

 

63.000

Red Barnet – mindekasser (anbragte børn)

 

18.500

Red Barnet – Kaassassuk (forebyggelse af mobning)

 

15.000

Julekoncert i Hans Egedes Kirke

 

20.000

Tilskud til Ippiarsuk Aktivitetscenter (julehygge og brætspil)

 

20.000

Rødekors (julehjælp til trængende familier)

 

75.000

Nordisk Koncertkor (Nytårskoncert)

 

100.000

Tarneq Panarlu – fægteklub

 

50.000

Paarsisoq – nunu i bassin

 

59.000

Paarsisoq – grovmotorisk legetøj

 

45.800

CISV – temaweekend for børn i Nuuk

 

35.000

Reparation af legepladser ved Gertrud Raskvej og ved radiofjeldet

 

27.000

Indkøb af kommunikationsmateriale (roll ups, trøjer, balloner og banner)

 

17.417

I alt

982.097

 

Nuuk Lokaludvalg har dermed uforbrugte midler på i alt 10.430 kr. i 2018.
De uforbrugte midler kan ikke overflyttes til 2019.

 

Indstilling

Der indstilles til:

 • at orienteringen tages til efterretning

 

Beslutning

Orienteringen tages til efterretning

 

Bilag

Ingen

3B: Bordet rundt – status fra arbejdsgrupper

 

Sekretariatet opfordrer til, at Lokaludvalgsmedlemmerne på skift giver en overordnet status på 2018 aktiviteterne i de forskellige arbejdsgrupper.

 

Indstilling

Der indstilles til:

 • At status fra de enkelte arbejdsgrupper tages til efterretning

   

Beslutning

Nedenstående orientering fra arbejdsgrupper/ansvarspersoner blev taget til efterretning.

 

Lumnious nuuk – kulturnat
Forslagsgiver: Naleraq Eugenius.
Status: Naleraq deltog ikke i mødet. Sekretariatet bemærker dog, at det under kulturnatten var et fint arrangement, hvor gavlene på blok 9 og 10 blev lyst op.
 

Bedre færdsel
Forslagsgiver: Poul Petersen (Formand)
(Arbejdsgruppen består af: Ujammiugaq Engell, Naleraq Eugenius, Poul Petersen)
Status: Der er ikke nogle igangværende projekter på nuværende tidspunkt.

 

Bedre udnyttelse af Inussivik Hallen
Forslagsgiver: Finn Meinel
(Finn Meinel, deltog ikke i mødet grundet tjenesterejse)

 

Historisk skiltning
Forslagsgiver: Nivi Christensen
(Arbejdsgruppen består af: repræsentanter fra Nationalmuseet, Colorful Nuuk, Ujammiugaq Engell, Aviaq Brandt og Nivi Christensen)
Status: Der er etableret samarbejde med Nationalmuseet og projektet med skiltning i Nuuk bliver en del af deres nationale skilte-strategi, med Nuuk som den første by.

 

Nuuk Sneskulptur festival
Forslagsgiver: Nivi Christensen
Status: Projektet forløber rigtig godt og den ansatte projektleder gør et flot stykke arbejde. Der er stor opbakning blandt lokale virksomheder, fonde og andre aktører, som støtter Sneskulpturfestivallen med økonomiske bidrag, arbejdskraft, materialer, præmier, forplejning og frivillige.Der mangler fortsat frivillige og alle opfordres til at tilmelde sig.

 

Etablering af studenterhus
Forslagsgiver: Nadia Aviaq Olsen
(Arbejdsgruppen består af: Moses Masik Marcussen-Mølgaard, Naleraq Eugenius, Nadia Olsen)
Status: Arbejdsgruppen har undersøgt underetagen af Hotel Nuuk med henblik på brug af lokalerne. Sekretariatet vil undersøge hvordan etableringen af et studenterhus er blevet behandlet politisk og vil orientere arbejdsgruppen herefter (forslaget blev politisk nedstemt i slutningen af 2018) Hvad er Lokaludvalgets handlemuligheder herfra.

 

Nuuk Park/gøre naturen tilgængelig for alle
Forslagsgiver: Nadia Aviaq Olsen
(Arbejdsgruppen består af: Aviaq Brandt, Arnarissoq Fleischer, Nadia Olsen. Mats Bjerde (kandidat til Nuuk Lokaludvalg) er desuden blevet inviteret ind i arbejdsgruppen.
Status: Arbejdsgruppen har afholdt møde med Sermersooq Business Council og andre aktører vedrørende udelivs-initiativer i Nuuk herunder anlæggelse af rutemarkeringer og grustier.

Nivi holder møde med virksomheden NORRØN d. 22. februar. Norrøn de er specialiseret i destinationsudvikling med fokus på at skabe autentisk arkitektur indenfor oplevelsesøkonomien.

 

Familieidræt/idræt for alle
Forslagsgiver: Nadia Aviaq Olsen
Status: Arnarissoq Fleischer arbejder videre med dette

 

 

Bilag
Ingen

 

 

 

3C: Borgerhenvendelse – manglende trafiksikkerhed for skolebørn

 

Den 18. januar 2019, har Lokaludvalget modtaget en klage fra en borger om manglende trafiksikkerhed for bløde trafikanter i området mellem Annersuaq børnehave og Kangillinnguit Atuarfiat. Den fremsendte klage er vedhæftet som bilag 1.

 

Borgerhenvendelsen er også sendt til Forvaltning for Anlæg og Miljø

 

I henvendelsen står der blandt andet følgende:
 

”Rigtig mange børn går selv i skole, og en del af dem går fra Eqalugalinnguit rundkørsel mod Kangillinnguit Atuarfiat. Denne strækning er blevet meget trafikeret, og desværre er fodgængerforholdene ikke særlig sikre. Strækningen som før i tiden blev lukket af med sten, er nu én lang og åben vej. Dette har gjort, at biler kører frem og tilbage på strækningen for at aflevere børn/køre på arbejde. Hver morgen oplever vi, at biler kører til Annersuaq børnehave for at ”smide” kone og barn af, for herefter at køre videre til Kangillinguit atuarfiat for at aflevere skolebarnet, og derefter kører tilbage til Annersuaq børnehave for at hente konen igen, alt sammen i samme strækning hvor skolebørn kommer gående.

 

Biler kører ind og ud mellem gående børn. Nogle biler vælger at parkere midt på vejen foran indkørslen ned til gården i Annersuaq (se billede 1) (bilag 1, blå cirkel). De gående bliver derfor nød til at gå midt ude på vejen for at gå udenom bilen, og her bliver børn nemt overset af andre bakkende biler.”

 

Bemærkning fra Sekretariatet:

Borgerhenvendelsen er også sendt til Forvaltning for Anlæg og Miljø, som vurderer at sagen bør behandles administrativt i Kommunen. Forvaltning for Anlæg og Miljø er i gang med at undersøge sagen nærmere og vil give borgeren svar på sin henvendelse.

 

Indstilling
Der indstilles til:

 • At Nuuk Lokaludvalg tager orienteringen til efterretning

   

Beslutning

Orienteringen tages til efterretning

 

Bilag
1. Klage vedr. trafiksikkerhed mellem Eqalugalinnguit og Kangillinnguit atuarfiat

 

 

 1. Beslutningspunkter

 

4A: Opsætning af lys og hegn ved fodboldbaner

 

Jævnfør referat fra Lokaludvalgets 1. ordinære møde d. 30. oktober 2018, blev det besluttet at der skulle afsættes 100.000 kr til opsætning af lys ved fodboldbanen i Qinngorput. Projektet blev skubbet til 2019, da anlægsarbejdet er bedre at udføre, når sneen er smeltet.

 

Sekretariatet været i dialog med alle relevante forvaltninger og er nået frem til følgende:
 

 • Da placeringen af fodboldbanen i Qinngorput på sigt skal ændres, skal lysmasterne laves som en mobil løsning og ikke nedsættes i fundament i jorden

 • Kabel og strømforsyning trækkes fra AHL. Forvaltning for Børn og Skole, har godkendt at betale for udgifter til strøm.

 • Afdeling for Sundhed og Fritid, har godkendt at dække udgifter til drift og vedligehold af lysmasterne.

 • Forvaltning for Anlæg og Miljø, har været behjælpelige med at indhente og kvalificere tilbud på anlægsarbejde fra entreprenører.

 

 1. har Lokaludvalget også drøftet muligheden for at opsætte hegn ved fodboldbanen i Nuussuaq. Det drejer sig om opsætning af hegn bag ved det mål, der vender ud mod vejen, og som udgør en sikkerhedsrisiko før børnene og de unge. Lions Club har indkøbt hegn, som mangler at blive sat op.

 

Forvaltning for Anlæg og Miljø har indhentet et samlet tilbud på begge opgaver fra to forskellige entreprenør. Entreprenørerne har afgivet tilbud på henholdsvis 231.000 kr. og 152.990 kr.
(se venligst bilag 1 og 2).

 

Sekretariatets bemærkninger
I forening med Forvaltning for Anlæg og Miljø indstiller Sekretariatet til, at Lokaludvalget godkender tilbuddet på 152.990 kr.
Hertil anbefales det, at arbejdet igangsættes til foråret 2019, når jorden er mindre frossen.
Når anlægsarbejdet er udført, vil det muligvis blive nødvendigt at reetablere et stykke asfalteret belægning af stien/vejen ved AHL, hvortil der skal trækkes et strømkabel. Sekretariatet gør derfor opmærksom på, at der kan komme yderligere omkostninger på omkring 5.000 kr. og maksimalt 15.000 kr.
 

Indstilling
Der indstilles til:

 • at Lokaludvalget godkender tilbuddet på anlægsarbejde for både lys og hegn på i alt 152.990 kr.

 • at Lokaludvalget godkender, at der kan anvendes midler til reetablering af asfalteret sti/vej for maksimalt 15.000 kr.

 

Beslutning

Det besluttes, at tilbuddet på anlægsarbejde for både lys og hegn på i alt 152.990 kr. godkendes med bemærkning om, at det er ærgerligt at de implicerede forvaltninger ikke har kunnet sørge for at få sat et stykke hegn op, som Lions Klub har doneret. Hertil bemærkes det, at lys ved fodboldbanerne fremover bør være en selvfølgelig del af anlæggelsen af fodboldbaner og derfor en del af kommunens budget for disse.

 

Hertil godkender Lokaludvalget, at der kan anvendes midler til reetablering af asfalteret sti/vej for maksimalt 15.000 kr.

 

 

Bilag
1. Tilbud fra Entreprenør 1

2. Tilbud fra Entreprenør 2

 

4B: Nuuk Snow Fest (Sneskulptur Festival)

På Nuuk Lokaludvalgs ordinære møde d. 30. oktober 2018, blev det besluttet at tage initiativ til at genskabe Nuuk Sneskulpturfestival til afholdelse i marts 2019. Lokaludvalget besluttede at tildele Nuuk Sneskulptur Festival 150.000 kr. i 2018, med bemærkning om:
 

 • at der skal nedsættes en åben arbejdsgruppe og at relevante samarbejdsparter skal inddrages

 • at der ansættes en projektleder til at drive projektet og bl.a. søge videre fondsmidler

 • at Lokaludvalget forpligter sig til også at afsætte midler til Sneskulptur Festivallen i 2019.

 

Planlægningen af Nuuk Sneskulptur Festival er godt i gang og der er ansat en projektleder til at drive processen ligesom arbejdsgruppe er nedsat med inddragelse af relevante samarbejdspartnere.

 

Som fremlagt under mødet d. 30. oktober 2018 var forventningen, at Nuuk Lokaludvalg i løbet af

2018 og 2019 skulle yde støtte med i alt 280.000 kr. I 2018 er der i blevet udmøntet i alt 80.882 kr. til Nuuk Sneskulptur Festival. Projektleder og arbejdsgruppe foreslår derfor, at Nuuk Sneskulptur Festival tildeles økonomisk støtte på i alt 120.000 kr. i 2019.

 

Indstilling
Der indstilles til:

 • At Nuuk Lokaludvalg træffer beslutning om beløbet for økonomisk støtte til Nuuk Sneskulptur Fesitval i 2019

 • Hertil indstilles der til, at Nuuk Lokaludvalg indstiller en dommer til konkurrencen og at formanden for Lokaludvalget holder åbningstale d. 21. Marts 2019

 

Beslutning

Det besluttes, at Nuuk Sneskulptur Festival støttes med op til 120.000 kr. i 2019.
Hertil besluttes det, at Ujammiugaq Engell vælges som dommer og at Poul Petersen holder åbningstale d. 21. marts 2019.
Alle stemte for.

 

Bilag
Ingen

 

4C: Historisk Skiltning

På Nuuk Lokaludvalgs ordinære møde d. 30. oktober 2018, blev det besluttet at igangsætte arbejde med opsætning af skiltning dels ved historiske bygninger, statuer og veje, og dels ved byens skulpturer. Det blev godkendt at afsætte i alt 100.000 kr til projektet i 2018.

 

Formålet med projektet er at skabe en større forståelse for egen by og give en merværdig til de eksisterende seværdigheder i Nuuk. Det skal være med til at opbygge en lokal stolthed og viden omkring byen. En bivirkning vil samtidig være, at turisterne får en større forståelse for byen.

Der er nedsat arbejdsgruppe med inddragelse af relevante samarbejdspartnere heriblandt kommunens by- og plan afdeling samt Nationalmuseet. I 2018 er der i blevet udmøntet i alt 38.000 kr. Midlerne er blandt andet blevet brugt til støbemodeller i bronze og honorar til historisker for det redaktionelle arbejde på historisk tekst til skiltningen.
 

Arbejdsgruppen for Historisk Skiltning foreslår, at der afsættes 20.000 kr. til projektet i 2019.

 

Indstilling
Der indstilles til:
– At Nuuk Lokaludvalg træffer beslutning om beløbet for økonomisk støtte til Historisk Skiltning i 2019

 

Beslutning

Det besluttes, at Historisk Skiltning støttes med op til 20.000 kr. i 2019

 

Bilag
Ingen

4D: Planlægning af promovering/offentligt event

På opfordring af Nuuk Lokaludvalg, har kommunens kommunikationsafdeling udarbejdet en informationsfolder om Nuuk Lokaludvalg målrettet byens borgere. Der anvendes 8.762 kr. til at få tryk i alt 800 eksemplarer på henholdsvis dansk og grønlandsk.
Hertil blev det til lokaludvalgsmødet d. 14. januar 2019 besluttet, at indkøbe følgende kommunikationsmateriale: hættetrøjer, banner, 2 x roll ups og balloner.

På vegne af formanden, indstiller Sekretariatet til, at Lokaludvalget drøfter og planlægger et kommende offentligt event, hvor byens borgere kan få oplysninger om Nuuk Lokaludvalg.

 

Indstilling

Der indstilles til:

 • At Lokaludvalget godkender, at der anvendes 8.762 kr. til tryk af informationsfoldere

 • At Lokaludvalget drøfter planlægningen af et kommende offentligt event.

   

Beslutning

Nuuk Lokaludvalg godkender anvendelsen af 8.762 kr. til tryk af informationsfoldere

Hertil besluttes det, at Poul Petersen kontakter NC om uddeling af flyers i Nuuk Center.
Formanden melder dator for begivenheden ud senere. De lokaludvalgsmedlemmer der har lyst, kan deltage.

 

Bilag
Ingen

 

4E: Forslag om henvendelse til Udvalg for Børn og Skole – Ungdomsklub i Qinngorput

Lokaludvalgsmedlem Arnarissoq Fleischer ønsker at fremsætte forslag om, at Lokaludvalget udarbejder dagsordenpunkt til Udvalg for Børn og Skole om oprettelse af en ungdomsklub i Qinngorput.

 

Arnarissoq Fleischer giver udtryk for, at der er stort behov for etablering af en ungdomsklub eller et værested for de unge i Qinngorput og vil gerne gøre de politiske udvalg opmærksom herpå:

 

”Der går over 500 børn på AHL. Skolen har de fleste elever i byen. Der er Miniklubben for de mindre elever og ingen væresteder for de større elever.

De større børn fra Qinngorput samles udenfor skolen, Brugsen og Pisiffik om aftenen.

 1. sommeren er de omkring fodboldbanen. Der er heldigvis endnu ikke meldt om problemer med hærværk, men vi skal heller ikke vente på at det sker, inden der etableres værested for større børn og unge.

 

Mit indtryk er at mange børn, især om vinteren, sidder hjemme og spiller TV-spil.

Det kan selvfølgelig være et problem hvis det bliver for meget, men hvad skal de ellers lave?

Vi skal have de unge ud, de skal være fysisk aktive, kreative og sociale.

De unge børn jeg taler med og forældre til de mange unge som bor i Qinngorput mangler et samlingssted/aktivitetssted efter skolen og om aftenen.

 

Som løsning vil man måske henvise til klubber i Nuussuaq og Nuuk, men mange børn og unge vil hellere samles et sted der er i gåafstand til hjemmet og hvor de er i vante trygge omgivelser sammen med klassekammerater eller dem de omgås med eller mødes med i skolen.

 

Et værested i Qinngorput kunne benyttes som:

-Lektiecafé, ca. 2 timer, 2 gange om ugen om eftermiddagen

-Håndværk/kreativ/kunst værksted bestemte dage om ugen

-Musik/video værksted bestemte dage om ugen

-Ungdomscafé

 

Den gamle Spar kunne være en mulig bygning at anvende til formålet. Der vil dog også være behov for medarbejdere til den daglige drift og kontakt til de unge.”

 

Bemærkninger fra Forvaltning for Børn og Skole

Forvaltning for Børn og Skole bemærker, at der er fem ungdomsklubber i Nuuk.

Tre i midtbyen og to i Nuussuaq området. Alle ungdomsklubber på nær NUIF foregår i AKO lokalerne om aftenen. Etablering af en ungdomsklub i Qinngorput vil være en væsentlig omkostning og noget der i så fald ville skulle drøftes i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2020.

 

Indstilling:
Der indstilles til:
– at Nuuk Lokaludvalg drøfter forslaget og beslutter om Lokaludvalget skal fremsende dagsordenpunkt til Udvalg for Børn og Skole

 

Beslutning

Nuuk Lokaludvalg godkender, at forslaget til dagsordenpunkt fremsendes til Udvalg for Børn og Skole.

Bilag
Ingen

 

4F: Program for seminar for Lokaludvalg 2019

Den 6-7. maj 2019, vil der blive afholdt fælles seminar for alle kommunens Lokaludvalg.
Seminaret vil blive afholdt i Nuuk og have et fuldt dagsprogram på 2 dage.

 

Sekretariatet i Nuuk vil i samarbejde med sekretariatet for de andre lokaludvalg, udarbejde et program for de 2 dage. Sekretariatet vil dog gerne modtage ønsker og ideer til programmet fra Lokaludvalgene. Er der nogle særlige emner, som Lokaludvalget gerne vil drøfte eller vide mere om? Eller skal der for eksempel være et overordnet tema for dagene?

 

Ideer til programmet kunne være:
 

 • Borgerinddragelse:
  Oplæg om borgerinddragelse: metoder, værktøjer, muligheder og effekt. Hvad er god borgerinddragelse og hvordan kan Lokaludvalget inddrage borgerne bedst?

 • Fælles erfaringsudveksling:
  Hvad har de 4 Lokaludvag hver især igangsat. Kan I lade Jer inspirere af hinanden? Eller måske samarbejde om nogen fremtidige indsatser?

 • Oplæg om kommunale tiltag
  Er der nogen tiltag/indsatser/områder i kommunen, som I kunne tænke Jer at få mere indblik i eller vide mere om?

 • Fodboldkamp eller social aktivitet

  Skal vi have et lille sportsligt afbræk med eller en aktivitet, der kan få Lokaludvalgene til at lære hinanden lidt at kende

 • Workshop
  Afholdelse af workshop med et særligt tema?

 

Hertil vil borgmesteren og eventuelt dele af Kommunalbestyrelsen gerne mødes med Jer.

 

Bemærkning fra Sekretariatet
Datoen for afholdelse af seminaret er rykket til d. 13-14. Maj 2019.

 

Indstilling
Der indstilles til:

 • At Lokaludvalget drøfter ønsker til indhold og form på seminar

 

Beslutning
Det besluttes, at sekretariatet udarbejder udkast til program og fremsender det til Lokaludvalget med angivelse af deadline for indsendelse af ideer og input.

 

 

4G: Borgerhenvendelse – manglende legepladser og aktiviteter for børn (Qinngorput)

 

Lokaludvalget har d. 9. januar 2019 modtaget henvendelse fra en borger, vedrørende manglende aktiviteter og legepladser til børn i Qinngorput.

Borgeren skriver blandt andet:

 

”Noget der er markant tydeligt er, at der ikke er nogen form for aktiviteter for børn og unge foruden de små selvinstallerede legeting samt skolens arealer og kommunens små installerede legepladser, som kun er ved de kommunale boliger. Der er eksempelvis ingen legepladser ved områderne Uiffak, Musaq og Asiarpak og områderne nedenfor disse. Dette betyder, at børn og unge begynder at lege på og ved affaldscontainere, bådoplægs pladser og så videre, og ødelægger cement ved vandløb (som er ødelagt i forvejen af naturen). De helt unge opsøger dem som har løsere rammer hjemmefra og laver nærmest hjemmelavede klubber/fester, hvor rigtig mange unge er forsamlede (til stor gene for naboer).”

 

Borgeren påpeger endvidere, at de offentlige busser stopper kørsel om aftenen, så de unge der er bosiddende i Qinngorput skal tidligere hjem, hvis de for eksempel er i klubberne inde i byen.

 

Borgeren har d. 11. januar 2019 modtaget svarbrev fra Sekretariatet (se bilag 1):

 

Indstilling
Der indstilles til:

 • At Nuuk Lokaludvalg drøfter borgerhenvendelsen og beslutter hvordan der følges op på denne

   

Beslutning
Det besluttes, at det meldes tilbage til borgeren, at Lokaludvalget anerkender problemet med manglende legepladser ved omtalte områder i Qinngorput og manglende aktivitetsmulighder for unge mennesker. Lokaludvalget kan meddele, at de arbejder på at der etableres en ungdomsklub i Qinngorput og at de støtter op om de borgere, der søger om økonomisk støtte til aktiviteter og udfoldelsesmuligheder for børn og unge i Qinngorput.

 

Bilag
1. Svarbrev til borger fra Nuuk Lokaludvalgs sekretariat d. 11. januar 2019

 

 

4H: Høring: Ny Kulturstrategi

I forbindelse med udarbejdelsen af en ny kulturstrategi ønsker kommunen, at give Lokaludvalgene mulighed for at komme med input til hvordan Sermersooqs kulturliv skal se ud i fremtiden.

 

Formålet med kulturstrategien er at give svar på, hvad kommunen vil inden for kulturområdet. Kulturstrategien skal både handle om hvilke visioner der er for udviklingen indenfor kulturlivet og en konkret handleplan.

Der fremsendes derfor et forholdsvis tomt dokument til Jer – i det dokument har I mulighed for at nedskrive lige præcis det I mener, der hører til i en kulturstrategi (bilag 1). Der er påført fire fokusområder som er vores bud på fremtidens handleområder, som gerne må danne rammen til jeres visioner, ideer og inputs. Vigtigst for Kultur og Event Afdelingen er dog Jeres uforbeholdne mening om hvad en kulturstrategi skal have fokus på – uanset fokusområde eller ej.

 

Mulige ideer og input skal sendes til kultur@sermersooq.gl senest d. 15. februar 2019.

 

Det kan ikke garanteres, at alle Jeres ønsker og synspunkter bliver indarbejdet, men kommunen ønsker at inddrage så mange aspekter og ideer som muligt.

 

Udover Lokaludvalgene, kulturinstitutioner og kulturaktører, er borgerne også blevet spurgt gennem et spørgeskema i kommunens ISUMAGA app. Med samme frist som Lokaludvalgene bliver UNG KOMBEST også bedt om at komme med input til den nye kulturstrategi.

 

Indstilling
Der indstilles til:

 • At Lokaludvalgene drøfter mulige visioner, ideer og input til kulturstrategien og fremsender disse inputs senest d. 15. februar 2019.

 

Beslutning
Nuuk Lokaludvalg vil gerne takke for muligheden for at afgive høringssvar, men har ingen bemærkninger eller input til en kommende Kulturstrategi. Nuuk Lokaludvalg bemærker dog, at høringsfristen er for kort og at det er svært for Lokaludvalget at forholde sig til hvad en Kulturstrategi skal kunne, uden at have noget at sammenligne med. Byens Kulturinstitutioner vil nok have lettere ved at give input til dette. Nuuk Lokaludvalg bemærker endvidere, at det i forbindelse med høring af en kulturstrategi kunne være interessant at se et udkast, som man kunne kommentere på.

 

Bilag
1. Jeres ønsker til Kulturlivet i Kommuneqarfik Sermersooq

2. link til kommunens nuværende kulturpolitik: https://sermersooq.gl/da/kommunen/politikker-strategier/kulturpolitik

 

4I: Høring: Turismepolitik

 

I den politiske samarbejdsaftale udtrykkes der et ønske om at støtte op om turismeudviklingen, og kommunens Hovedstadsstrategi nævner, at der skal udarbejdes en turismestrategi. Derfor er der nu blevet udarbejdet en turismepolitik for kommunen, som skal angive retningen for udviklingen. Denne vil blive afsættet for kommunens turismestrategi, der i større detaljer beskriver, hvordan man vil støtte op om vækst og udvikling indenfor turismen.

 

Kommunen vil gerne give lokaludvalgene i Kommuneqarfik Sermersooq mulighed for at komme med input til turismepolitikken. Lokaludvalgene bedes fremsende deres høringssvar til Carina Hjorth senest d. 15. februar 2019: carc@sermersooq.gl

 

Turismepolitikken beskriver kommunens overordnede vision:

 

Kommuneqarfik Sermersooq vil igennem målrettet destinationsudvikling og erhvervsrettede rammebetingelser gøre turismen til et bæredygtigt erhverv med stærke kompetencer og et tydeligt økonomisk bidrag til kommunens og landets økonomi. Denne vision udmunder sig i følgende fem ambitioner:

 1. Turisme for alle

 2. De rette rammevilkår og kompetencer

 3. Stærke destinationer

 4. Naturen og kulturen som resurse og nationalskat

 5. Turisme som økonomisk, socialt og miljømæssigt bæredygtigt erhverv

 

Indholdet tager udgangspunkt i input fra erhvervet både gennem interviews med operatører og interessenter, spørgeskemaundersøgelser og workshops og seminarer hos både Sermersooq Business Council, Destination East Greenland og Grønlandsbanken. Derudover tages der udgangspunkt i de nationale konferencer og seminarer afholdt af både Visit Greenland, og Selvstyret og kommunens fælles seminar på både østkysten og vestkysten. Endvidere har man fået input fra det politiske niveau gennem kommunalbestyrelsens temadag.

 

Derfor er turismepolitikken mundet ud i en vision om kommunen som en stærk samarbejdspartner for erhvervet, der sørge for gode rammebetingelser for bæredygtig udvikling. Dette ses afspejlet i visionen såvel som de fem ambitioner.

 

Lovgrundlag og rammesættende dokumenter

Kommuneqarfik Sermersooqs turismestrategi

Visit Greenlands 11 anbefalinger fra Towards More Tourism

 

Indstilling

Der indstilles til:

 • At Lokaludvalgene tager udkastet til turismepolitikken til orientering og fremsender høringssvar senest d. 15. februar 2019

   

  Beslutning
  Nuuk Lokaludvalg vil gerne takke for muligheden for at afgive høringssvar, men har ingen bemærkninger til turismepolitikken.

   

  Bilag

 1. Kommuneqarfik Sermersooqs turismepolitik (Udkast)

 

4J: Høring: Turismestrategi

 

Sermersooq Business Council har på kommunens opfordring udarbejdet en turismestrategi for kommunen. Der er blevet sikret inputs til strategien gennem interviews, workshops og spørgeskemaundersøgelser til selve erhvervet og yderligere en workshop for Kommunalbestyrelsen. Strategien fremsætter en vision, hvor kommunen vil skabe rammerne for et erhverv, der over tid er selvbærende og hvor aktørerne kan udfolde deres potentiale over hele året.

Der opstilles en række forslag, som kan skabe bedre rammer for turismens udvikling, til henholdsvis kommunen, Sermersooq Business Council, Selvstyret, erhvervet og investorer. Kommuneqarfik Sermersooqs turismestrategi er vedhæftet som Bilag 1.

 

Selvstyret står overfor at skulle udarbejde en ny national turismestrategi. Denne strategi kommer til at indeholde regionale kapitler, hvortil Selvstyret har bedt om kommunernes input. Kommuneqarfik Sermersooq skal levere input til regionerne ”Sermersooq Øst” og ”Sermersooq Vest”. Bidraget er udarbejdet på baggrund af arbejdet med kommunens egen turismepolitik og turismestrategi. Kommunens bidrag til selvstyrets strategi er vedhæftet som Bilag 2.

 

Kommunen vil gerne give lokaludvalgene i Kommuneqarfik Sermersooq mulighed for at komme med input til turismepolitikken. Lokaludvalgene bedes fremsende deres høringssvar til Carina Hjorth senest d. 15. februar 2019: carc@sermersooq.gl

 

Strategien kort

Strategien fokuserer på at kommunen skal være en stærk partner for erhvervslivet og borgerne. Kommunen skal sætte rammerne, så turismen kan udvikle sig som et bæredygtigt erhverv. Strategien ligger op til, at det er Kommuneqarfik Sermersooqs ambition for turismen, at skabe et bæredygtigt erhverv med en stærk forankring i vores natur. Et erhverv hvor kultur og kendetegn fra alle dele af verdens største kommune er med til at understøtte dels kommunens og dels Grønlands placering som en stærk turistdestination, hvor natur, autencitet og kultur imødekommer den globale turists behov for en unik oplevelse.

 

Målet er at kunne skabe fuldtidsbeskæftigelse indenfor turismen og koble alle dele af oplevelsesøkonomien sammen, så turisme tænkes bredt og involverer mennesker og kompetencer på tværs af klassiske brancheopdelinger.

 

Turismestrategien lægger op til at kommunen i 2023 vil kunne opnå følgende mål:

 

Målepunkt

2023

Beskæftigelse

10 % flere beskæftigede indenfor turismen

 1. Vest: 220 årsværk indenfor turismen
 2. Øst: 105 årsværk indenfor turismen

Flypassagerer

Der kan ikke genereres relevante baselines for internationale flypassagerer, der dels ankommer direkte fra Island samt via Kangerlussuaq fra Danmark. De internationale passagerer kan ikke i tilfredsstillende grad adskilles fra de lokale rejsende, hvorfor en mere passende indikation i udviklingen vil være udviklingen i hotelovernatninger.

Kommunens og dens aktører har gjort sig klar til en ny fremtid efter 2023 med bedre adgangsforhold ad luftvejen.

Krydstogtspassagerer

Årlig vækst fra 2019-2023 på min. 10 % i antal passagerer

 1. Vest: 27.000 krydstogtspassagerer
 2. Øst: 10.000 krydstogtspassagerer

Overnatninger

3 % årlig vækst i antal internationale overnattende:

 1. Vest: 8.600 overnattende gæster
 2. Øst: 5.500 overnattende gæster

Samfundsøkonomisk omsætning

5 % årlig omsætningsstigning

 1. Kommunen: 220 mio. DKK

 

 

Hvem skal gøre hvad

Strategien kommer med forslag, der kan styrke og understøtte rammerne for turismeerhvervets udvikling. Forslagene er tiltænkt henholdsvis kommunen, Sermersooq Business Council, Selvstyret, erhvervet og investorer. En beskrivelse af disse forslag kan ses på side 23 i bilag 1 ”Turismestrategi Sermersooq 2019-2023”.

 

Indstilling

Der indstilles til:

 • At Lokaludvalgene tager turismestrategien til orientering og eventuet fremsender høringssvar senest d. 15. februar 2019.

 

Beslutning
Nuuk Lokaludvalg vil gerne takke for muligheden for at afgive høringssvar, men har ingen bemærkninger til turismepolitikken.

 

 

Bilag

 1. Turismestrategi Sermersooq 2019-2023
 2. Kommuneqarfik Sermersooqs bidrag til Selvstyrets turismestrategi

 

 

4K: Ansøgning: Qiajuk Studios – visning af film samt diskussion om etablering af et Community Dance Center i Nuuk

 

Den 27. januar 2019, har Nuuk Lokaludvalg modtaget ansøgning om økonomisk støtte fra Qiajuk Studios – Outreach. Der ansøges om i alt 10.000 kr.

 

Der søges om økonomisk støtte til et gratis arrangement, hvor filmen F R E E: Performance Power skal vises, efterfulgt af en diskussion om etablering af et Community Dance Center i Nuuk.

 

Målgruppen for arrangementet er personer i Nuuk som arbejder med børn og unge. Specielt døgninstitutioner, kommunens fritidsforvaltning og andre, som er interesserede i at gøre en forskel for børn fra udsatte miljøer.

 

Filmen skal vises i foråret 2019 i forbindelse med etablering af Qiajuk Outreach.

 

Om filmen:
F R E E: Performance Power er en prisbelønnet dokumentarfilm, der følger fem teenagere, der bruger dans og slam digtning til at overvinde volden, ødelagte familieliv og fattigdom i deres liv.

Filmen følger de unge i et skælsættende år i Destiny Arts Center i Oakland, Californien, hvor de arbejder sammen om at skabe en forestilling baseret på deres livshistorier. Filmen fremhæver kraften i kunstnerisk udtryk, da teenagerne skubber sig ud over deres kamp for at finde styrke, modstandsdygtighed og håb om fremtiden.

Se også: https://freethedocumentary.com/screening-kits/deluxe-community-screening-kit

 

Det samlede budget fremgår af ansøgningen – se venligst bilag 1.

 

Bemærkninger fra kommunens Sundheds- og Fritidsafdelingen:

Afdeling for Sundhed og Fritid, synes at det er et godt initiativ med et gratis arrangement for borgerne og at projektet ønsker at inddrage unge borgere og interessenter i diskussionen om en mulig etablering af et Community Dance Center i Nuuk. En film med dette emne, kan give flere unge borgere anledning til at deltage i diskussionen.

 

Indstilling
Der indstilles til:

 • At Nuuk Lokaludvalg beslutter om der skal tildeles økonomisk støtte til initiativet

 

Beslutning
Det besluttes at ansøgningen imødekommes og at initiativet støttes med 10.000 kr.

5 stemte for og 2 stemte blankt

 

Bilag
1. ansøgning

 

4L: Forslag – Interaktiv Park

Lokaludvalgsmedlem Naleraq Eugenius, har d. 29. januar fremsat forslag om drøftelse af en interaktiv Park i Nuuk.

 

Formålet med initiativet er, at give Nuuks borgere mulighed for at få nye oplevelser med interaktiv kunst og teknologi.
Tiltaget vil være en meget ny ting, da der ikke tidligere har været interaktive installationer i byen. Naleraq Eugenius, har fået kontakt til Teamlab, som laver interaktive installationer målrettet familier og børn. Teamlab kunne være en mulig samarbejdspartner i tiltaget og Naleraq Eugenius ønsker at der arbejdes videre på initiativet nu, mens der er momentum: https://www.teamlab.art/

Naleraq Eugenius ønsker at drøfte muligheder og ideer til tiltag med interaktiv kunst som omdrejningspunkt: Kunne Lokaludvalget for eksempel invitere kunstnere eller aktører indenfor det interaktive verden, og afholde en slags emne dage eller temauge, hvor man opleve interaktive installationer i Nuuk? Hvor kan det foregår? Kan vi nedsætte en arbejdsgruppe?

 

Bemærkninger
Kultur og Event Afdelingen har følgende bemærkninger:
Kultur og Event støtter principielt op omkring projektet. Det er et spændende og nytænkende initiativ, der vil være et opfriskende indslag i Nuuks gadebillede. Såfremt det besluttes at arbejde videre med projektet anbefales det at inddrage By- og Planafdelingen. Hertil vurderes det, at det vil være muligt at søge midler i Sermeq puljen.

 

Indstilling
Der indstilles til:
– at Lokaludvalget drøfter muligheden for igangsættelse af initiativ om interaktiv kunst

 

Beslutning
Det besluttes at punktet udskydes til et møde hvor Naleraq er deltagende.
Lokaludvalget bemærker dog, at de er positivt stemte over for ideen og nysgerrige efter at høre mere om hvilken rolle Lokaludvalget skal spille. Måske skal der nedsættes en arbejdsgruppe og etableres et samrbejde mellem de store kulturinstitutioner, museer og By- og Plan afdelingen samt Kultur og Event afdelingen i kommunen.

 

4. Eventuelt

 

Møde mellem Lokaludvalgets formand og Ungdommens Røde Kors i Nuuk (INUA)

Formanden mødtes den 12. februar med frivillige repræsentanter fra Ungdommens Røde Kors i Nuuk. Baggrunden for mødet var en skriftlig henvendelse fra Ungdommens Røde Kors, som ønsker at etablere et samarbejde med lokaludvalget om nogle af deres ideer og/eller høre o m muligheden for at søge om økonomisk støtte hos Lokaludvalget.

De frivillige hos Ungdommens Røde Kors præsenterede blandt andet følgende ideer:

 1. Månedligt gratis filmarrangement i Katuaqs lille sal henvendt til børnefamilier eller unge mennesker.

 2. Gratis foredrag eller “TED-Talks” med forskellige temaer for eksempel “hvordan er det at være alene-mor”. Netværks- og dialogskabende.

 3. Kulturdag nede ved kolonihavnen med opstilling af boder og mulighed for at prøve at sejle kajak og så videre

 

Ungdommens Røde Kors har kun 6000 kr. tilbage frem til juni og mangler derfor midler til at føre deres ideer ud i livet. Ungdommens Røde Kors er adskilt fra hovedorganisationen Røde Kors Nuuk og har derfor et separat budget.

 

Formanden og sekretariatet takkede for deres henvendelse og roste dem for deres frivillige engagement i deres by. Herudover havde formanden og sekretariatet følgende bemærkninger:

 • Ungdommens Røde Kors er velkommen til at udfylde ansøgningsskema om støtte til en konkret idé. Ansøgningsskema er på kommunen hjemmeside og Jill Hellesen kan altid kontaktes og hjælper gerne til i processen.

 • Ungdommens Røde Kors bør undersøge om det er muligt at blive tildelt flere midler fra hovedorganisationen.

 • Hvis der skal holdes familie filmaften i Katuaq, er det en god idé at forventningsafstemme med Katuaq, som også har deres egen børnefilmklub til billige priser.

 

Indstilling
Der indstilles til:

 • At Nuuk Lokaludvalg tager orienteringen til efterretning

   

Beslutning

Orienteringen tages til efterretning med bemærkning om, at Katuaq måske også kunne donere brugen af lillesalen og at det ville være gratis for eksempel at låne medborgerhuset Illorput til enten filmaften eller foredrag. Hertil bør Ungdommens Røde Kors også fremlægge deres mange gode ideer for deres Hovedorganisation, som måske har mulighed for at give dem nogle flere midler.

5. Godkendelse af referat

 

Referatet fremsendes til medlemmerne pr. email til godkendelse.

 

 

 


[1] I beløbet er midler til vederlag fratrukket. (2.124 kr. pr. lokaludvalgsmedlem pr. måned)

[2] Der skal tages højde for de enkelte projekters endelige slutregnskab. Uforbrugte midler tilbagebetales til Nuuk Lokaludvalg.