Referat

1. ordinære møde

Nuuk Lokaludvalg

 

Referat

 

Tirsdag den 30. oktober 2018 kl. 16.30

 

 

Medlemmer

Nivi Katrine Christensen
Arnarissoq Fleischer
Moses Masik Marcussen- Mølgaard
Ujammiugaq Engell
Poul Petersen
Finn Meinel
Aviaq Brandt
Nadia Aviaq Olsen

”Ari” Hansine P. Rasmussen

Naleraq Eugenius

 

Afbud

”Ari” Hansine P. Rasmussen

Aviaq Brandt (deltog til og med pkt. 3E)
 

Indkaldt

Christina Tønder Bell (1. suppleant)

 

 

 

 

 

 

 

 

Dagsorden

 

Indhold

1. Godkendelse af dagsorden. 3

2. Meddelelser/ Orienteringer 3

2A: Opsamling på workshop. 3

3. Beslutningspunkter 4

3A: Forslag – Luminous Nuuk. 4

3B: Forslag – Bedre færdsel 6

3C: Forslag – Bedre udnyttelse af Inussivik. 7

3D: Forslag – Historisk skiltning. 7

3E: Forslag – Nuuk Sneskulptur Festival 2019 (forprojekt) 8

3F: Forslag – Gavludsmykning. 9

3G: Forslag – TV kanaler, internet og iPad til alderdomshjem.. 10

3H: Forslag – Samtalepartner til hjemløse. 11

3I: Forslag – Inuit trommer til børn. 12

3J: Forslag – Opsætning af lys, hegn og nye mål ved fodboldbanen i Qinngorput 12

3K: Forslag – Sauna i kolonihavnen. 13

3L: Forslag – Etablering af studenterhus. 14

3M: Forslag – Nuuk Park. 15

3N: Forslag- Idræt for alle borgere / familie idræt 16

3O: Overordnet fordeling af puljemidler for 2018. 17

4. Eventuelt 19

5. Godkendelse af referat 19

 

 

 

 1. Godkendelse af dagsorden

 

Dagsorden godkendes som den foreligger.

 1. Meddelelser/ Orienteringer

 

Meddelelser fra formanden:

 

 • Præsentation af suppleant – navnerunde

 • Ingen indkomne ansøgninger fra borgere til behandling denne gang.
  Formanden har bedt administrationen, at der skal reklameres yderligere for muligheden for at søge Lokaludvalget om økonomisk støtte. Udover nyheden på kommunens hjemmeside, skal der reklameres for det på kommunens facebook side og evt. i ugeavisen.

   

 

Meddelelser fra administrationen:

 • Information om retningslinjer i forhold til inhabilitet
  (Lokaludvalgsmedlemmerne erklærer sig inhabile i sager, hvor der er en særlig personlig eller økonomisk interesse, pårørendes interesse, tilknytning til forening eller selskab.)

 

2A: Opsamling på workshop

Tirsdag d. 23. oktober blev der afholdt workshop for Nuuk lokaludvalg for at komme godt i gang med lokaludvalgsarbejdet.

På workshoppen var der bl.a. fokus på at formulere fælles mål og drøfte kriterier og retningslinjer for tildeling af midler.

 

Lokaludvalgets formål (Stikord fra gruppearbejde)
Nærdemokrati, bindeled mellem borgere og myndigheder, mindske gabet mellem myndigheder og lokalbefolkningen, bruge lokal viden og skabe større forståelse for lokale forhold og lokale problemstillinger, medindflydelse og medbestemmelse, borgerinddragelse og repræsentation af borgerne, handle på ideer og ønsker, kortere og hurtigere vej til handling, optimering af ressourcer, høringspart/vagthund, talerør, løsningsorienteret og forslagsgivende.

 

Kriterier/retningslinjer for tildeling af midler (brainstorm i plenum)

 • Områder: Friluftsliv, kultur, sport, det sociale område, sundhed

 • Balance mellem lokaludvalgets egne projekter og forslag fra borgerne

 • Permanente løsninger eller ”her og nu” løsninger

 • Målgruppe: børn, unge, ældre, studerende – alle borgere i Nuuk

 • Aktiviteter/tiltag der forbinder borgere fra forskellige målgrupper

 • Optimering af eksisterende vs. udvikling at nyt

 • Er tiltaget for de mange eller for de få?

 • Out put – hvad får vi for pengene? Er det bæredygtigt?

 • Lokaludvalget skal kunne forklare og forsvare hvorfor man vælger nogle tiltag fremfor andre. Er tiltaget nødvendigt?

 

Der skal fortsat arbejdes videre med fastsættelse af kriterier eller overordnede retningslinjer for tildeling/fordeling af midler.

 

I forbindelse med anvendelse af midler for 2018, præsenterede lokaludvalgsmedlemmerne endvidere 25 forslag for hinanden, som de drøftede og gav indbyrdes sparring på.

 

Indstilling
Der indstilles til:

 • at orienteringen tages til efterretning

 

Beslutning
Orienteringen tages til efterretning.

 1. Beslutningspunkter

 

3A: Forslag – Luminous Nuuk

 

Sagsresumé

Lokaludvalgsmedlem Naleraq Eugenius har d. 23. Oktober 2018, indsendt forslag om projekt Lumnious Nuuk.

 

Formålet med dette projekt er at bruge den Grønlandske natur og boligblokkene som en ramme og sætte det i fokus for borgerne i Nuuk. Forestil Jer at sætte farver og detaljer på hvide boligblokke, bjerge og natur facader i vores smukke natur, uden at forstyrre den. En oplevelse som er åben for børn og familier.
 

En af de større muligheder med LUMINOUS NUUK er at man kan sætte lysinstallationen hvor som helst i Grønland, hvor der også er mulighed for at lave små events samtidig hvor der også er lysinstallationen kørende i baggrunden. Jeg vil gerne gøre denne installation fleksibel så den kan bruges til forskellige kulturarrangementer i Nuuk. Måske vil de også kunne bruges til udendørs teaterarrangementer eller koncerter, som vi ikke har så meget af her i Nuuk.
Det er ikke særlig opløftende at se på boligblokkene i Nuuk, når det er vinter. Vores vinter er lang og mørk, men sneen og boligblokkenes facader er hvide og er meget sensitive mod lys. Her ville man kunne bruge farverige LED lamper, hvor farverne kan styres og ændres på vores forskellige sæsoner. Der findes udendørs LED lamper som kan klare den hårde og barske vinter, som kan sættes fast på toppen af boligblokkenes hvide facader. Ideen kan også nemt hænge sammen Colorful Nuuk. Lad os gøre vores by mere farverig, især når vores vinter er så lang.

 

Indkøbte lamper, vil kunne klare kolde forhold, holde længe være bygget til udendørs installationer. Alle lamper og installationer vil blive ejet af kommunen.

 

Estimeret budget for Luminous Nuuk:
Udover indkøb af lamper, vil der være omkostninger til installation, opsætning, forsendelse, planlægning. Et samlet estimeret budget er ca. 500.000 kr.

 

Kulturnatten som forprojekt

For at afprøve projektet i en mindre skala, fremsætter Naleraq Eugenius forslag om at belyse facaderne af en eller to blokke kulturnatten i Nuuk d. 19. januar 2018. I denne forbindelse ville man kunne indkøbe og afprøve de første 2-4 LED lamper. Herunder fremgår estimeret budget for installation til Kulturnatten.

 

Antal

Beskrivelse

Pris

4stk

LED Lamper (23.000kr pr. stk.)

92.000kr

1stk

Kabling omkostning løsning

11.662kr

1stk

Honorar på planlægning og opsætning

20.000kr

1stk

Forsendelse af lamper

10.000kr

Total

 

133.662kr

 

 

Indstilling:

Der indstilles til:

 • At forslaget om Lunimous Nuuk drøftes og at der træffes beslutning om anvendelse af midler til projektet

 • At forslaget om opstartsprojekt til Kulturnatten drøftes og at der træffes beslutning om anvendelse af midler hertil

 

 

Bemærkninger fra administrationen
 

 • Det bemærkes at deadline for tilmelding til Kulturnattens program er ultimo november 2018.

   

 

 

Beslutning

 

Naleraq erklærer sig inhabil og forlader lokalet, men bemærker forinden, at han gerne frasiger sig at modtage honrar for opgaven.
 

Finn Meinel erklærer sig inhabil og forlader lokalet, da hans advokatvirksomhed repræsenterer en klient, med økonomisk interesse i sagen.

 

Det besluttes at tildele 120.000 kr i 2018 til opstartsprojekt i forbindelse med Kulturnatten, som afholdes i januar 2019 med følgende bemærkninger:

 

 • Der vil ikke blive udbetalt honorar for udførslen af opgaven

 • Kommunens indkøbsafdeling vil blive inddraget i forbindelse med indkøb af lamper/indhentning af tilbud

   

Hertil besluttes det, at drøfte det store projekt Lumnious Nuuk og et eventuelt udbud af projektet til det ordinære møde d. 19. November 2018, i forbindelse med tildeling af midler for 2019.

 

3B: Forslag – Bedre færdsel

 

Den 24. Oktober 2018 har formand for Lokaludvalget, Poul Petersen, indsendt forslag om at Lokaludvalget arbejder for at sikre bedre færdsel.

 

Sikre bedre færdsel gennem foranstaltninger (skiltning) og/eller særlige indsatser. Formålet er at sikre øget færdselssikkerhed eventuelt i samarbejde med politi og trafikudvalg.

 

Målgruppen er børn (skole) – cyklister – gående.

 

Hertil vil der være mulighed for borgerinddragelse og samarbejde med blandt andet skoler, butikker, forsikringsselskaber og andre relevante aktører.

 

Esitmeret budget
100.000 kr

 

Indstilling
Der indstilles til:

 • At forslaget om bedre færdsel drøftes og at der træffes beslutning om anvendelse af midler til indsatsen

 

Beslutning

Lokaludvalget er positivt stemte over for forslaget og det besluttes, at der nedsættes en arbejdsgruppe. Der afsættes ikke midler til dette forslag i 2018.

Forinden eventuel tildeling af midler, skal arbejdsgruppenl indsamle viden om hvor i byen det er særligt påtrængende at skabe forbedringer og hvad eventuelle løsningsforslag kunne være. Hertil skal relevante aktører, samarbejdspartnere og borgere inddrages.

 

 

3C: Forslag – Bedre udnyttelse af Inussivik

 

Den 25. oktober har lokaludvalgsmedlem Finn Meinel, indsendt forslag om bedre ressourceudnyttelse af Inussivik blandt andet for at aflaste presset på haltider, som der er stor efterspørgsel på.

 

Hvis der etableres et redskabsrum udenfor den nuværende bygning, vil det frigøre plads nok til at der kan laves en helt ny indendørs bane. I stedet for de nuværende 2 baner i Inussivik, vil der for eksempel kunne komme 3 håndboldbaner.
 

Formålet er bedre ressourceudnyttelse af hallen og aflastning af presset på haltider. Der ønske éngangsbevilling til anvendelse til projektudarbejdelse ved byggeteknisk rådgiver . Bevillingen skal dække tegninger, projektudarbejdelse etc. til brug som grundlag for ansøgning om videre finasiering fra fonde eller andre kilder.

Målruppen er alle brugere af skolehaller og idrætshaller.

 

Estimeret budget
200.000 kr.

 

Indstilling
Der indstilles til:

 • At forslaget om bedre udnyttelse af Inissivik drøftes og at der træffes beslutning om anvendelse af midler til indsatsen

 

Beslutning

Det besluttes at Godthåbhallen bliver tildet 200.000 kr. i 2018.

 1. vil være tale om øremærkede midler til projektudarbejdelse ved byggeteknisk rådgiver/arkitekt, med et loft på 200.000 kr.

 

 

3D: Forslag – Historisk skiltning

 

Den 24. oktober har lokaludvalgsmedlem Nivi Christensen, indsendt forslag om historisk skiltning i Nuuk.

 

Det forslås at lokaludvalget igangsætter en process omkring skiltning dels ved historiske bygninger, statuer og veje, og dels ved byens smukke skulpturer. Som det er nu er der ingen angivelse af eksempelvis Hans Egedes Hus og det gamle hospital i Kolonihavnen, det er ikke til at læse hvem kunstnerne bag skulpturerne i byrummet er og hvad baggrunden er for dem. Byen rummet et utal af ufortalte historier som bare venter på at blive delt.

 

Formålet med projektet er at skabe en større forståelse for egen by og give en merværdig til de eksisterende seværdigheder i Nuuk. Det skal være med til at opbygge en lokal stolthed og viden omkring byen. En bivirkning vil samtidig være at turisterne får en større forståelse for byen.

Målgruppen er byens borgere generelt, da det er de færeste som kender historierne. En særlig målgruppe er dog nytilflyttere og turister der ved at få et større kenskab til byen, vil føle sig mere hjemme i og knyttet til Nuuk.

I forbindelse med borgerinddragelse ville være oplagt at lave et åbent brev til borgerne, der skriver ind med ønskede pladser og historier, som de mener bør medtages i projektet.

 

Estimeret budget

Projektet kan skalleres alt efter hvor mange man ønsker at inddrage men 100.000kr. i 2018 ville være en rigtig god begyndelse.

 

Indstilling
Der indstilles til:

 • At forslaget om historisk skiltning drøftes og at der træffes beslutning om anvendelse af midler til projektet

 

 

Beslutning

Forslaget godkendes og der afsættes 100.000 kr. til projektet i 2018.
Relevante aktører vil blive indraget såsom Nationalmuseet, Colorful Nuuk, Lokalmuseet, Visit Greenland.

3E: Forslag – Nuuk Sneskulptur Festival 2019 (forprojekt)

 

Den 24. oktober har lokaludvalgsmedlem Nivi Christensen, indsendt forslag om Nuuk Sneskulptur Festival.

 

Det foreslås at Lokaludvalget tager initiativ til at genskabe Nuuk Sneskulpturfestival i marts 2019. Festivallen skal skabe glæde og liv i byen, og kan forhåbentligt blive trækplaster for turister i vintermånederne. Tanken er samtidig at festivallen skal være rammen om frivilligt arbejde på tværs af aldersgrupper. Det foreslås at festivallen placeres på den gamle havn SIKUKI.

 

Håbet er at 30 hold med fire på hvert hold kan deltage. I projektet er indtænkt deltagelse af tre hold af studerende, to hold fra Norden og et hold fra Nord, Syd og Østgrønland. Resten skal findes i Nuuk både blandt private og firmaer. Det er håbet at festivallen kan blive en årlig tilbagevendende begivenhed, og at det efter 2019 kan finansieres af fonde, men det kræver at nogen sætter gang i processen. Det er håbet at lokaludvalget kan være dem der genskabte Nuuk Sneskulpturfestival.

 

Allerede fra 2019 er tanken at festivallen skal have medfinansieret for over 350.000kr., og det er derfor afgørende at få igangsat projektet så hurtigt som muligt.

 

Målgrupper:

 

 • Deltagerne, der på sammen måde som under DHL Staffetten, får et særligt sammenhold om skabelsen. Det vil primært være personer i alderen 18 og op efter, da det er hårdt fysiskt arbejde.

 • Gæsterne, som besøger festivallen. Her kan skoleklasser og studerende arbejde med rumlighed og det at skære skulptur, og alle i byen får mulighed for at se nogle spændende og smukke skulpturer.

   

Borgerinddragelse

 • Der skal nedsættes en arbejdsgruppe, da projektet i høj grad skal bæres af frivilligt arbejdskraft. Det vil være en åben gruppe, hvor folk kan være med i hele processen omkring festivallen.

 

Estimeret budget

 • Det samlede budget bl.a. med inviterede gæster fra Norden og Grønland ligger på 650.000kr. men det foreslås at lokaludvalget anvender 100.000 kr. i 2018 til forberedelser, og 180.000kr. i 2019 til opbygningen. Udvidet budget fremlægges til mødet.

 •  

Indstilling
Der indstilles til:

 • At forslaget om genskabelse af Nuuk Sneskulptur festival drøftes og at der træffes beslutning om anvendelse af midler til projektet.

 

Beslutning

Forslaget godkendes og der afsættes 150.000 kr. til projektet i 2018, med bemærkning om:

 • at der skal nedsættes en åben arbejdsgruppe og at relevante samarbejdsparter skal inddrages.

 • at der ansættes en projektleder til at drive projektet og bl.a. søge videre fondsmidler

 • at Lokaludvalget forpligter sig til også at afsætte midler til sneskulpturfestivallen i 2019.
  Tildeing af midler for 2019, vil blive drøftet yderligere på det 2. ordinære møde d. 19. November 2018.
   

3F: Forslag – Gavludsmykning

 

Den 24. oktober har lokaludvalgsmedlem Nivi Christensen, indsendt forslag om anvendelse af midler til gavludsmykning i Nuuk.

 

Kunstneren Gukki Nuka har i de sidste år været bærer for kampen imod seksuelle overgreb i Grønland og er stået frem som en stærk overlever. Vi ønsker at lave et vartegn der kan fungere som et holdepunkt for dem der har gennemlevet seksuelle overgreb, eller som lige nu står i deres livs værste mareridt. Et symbol på styrke midt i byrummet, som pårørende og ofre kan finde styrke i, og som minder os andre om vigtigheden af denne kamp. Planen er et dyr (eksempelvis en ravn) udskåret enten i plexiglas eller bronze og en placering kunne være på gavlen af blok 4. Værket vil samtidig blot være endnu en smuk skulptur som gør byrummet mere spændende og levende – som hvis ikke man ønsker at se symbolikken i, kan nyde for de smykke former.

 

Formålet er at skabe et kunstværk til glæde for alle byens borgere, men med en dybere mening bag.

 

Målgruppen vil særligt være overlevende og pårørende til ofre for seksuelle overgreb, men samtidig vil det være et smukt værk tilgængeligt både for lokale og turister i Nuuk.

 

Estimeret budget

Ca. 100.000kr. i 2018.

 

Indstilling
Der indstilles til:

 • At forslaget om gavludsmykning drøftes og at der træffes beslutning om anvendelse af midler til initiativet

 

Beslutning

Forslaget nedstemmes med følgende stemmer: 3 stemte for, 3 stemte imod og 3 stemte blankt.
Dele af Lokaludvalget ønsker mere tid til at overveje, hvilke tiltag der skal igangsættes i forhold til udsmykning af byen og om eventuelle projekter skal i udbud.

 

3G: Forslag – TV kanaler, internet og iPad til alderdomshjem

 

Den 24. oktober har lokaludvalgsmedlem “Ari” P. Rasmussen, indsendt forslag om anvendelse af midler til at give borgerne på alderdomshjemmene bedre adgang til tv kanaler på deres værelser, internet og iPads.

 

Beboerne på alderdomshjemmene skal have mulighed for at se forskellige tv kanaler på deres egne værelser. Mange har familie og børn, som lever i andre byer og som de ikke ser så ofte. Ved anvendelse af en iPad ville de kunne foretage langdistance opkald og videoopkald for eksempel over facetime eller skype.

 

Estimeret budget
Skala, antal og budget skal drøftes

 

Indstilling
Der indstilles til:

 • At forslaget om tv kanaler, internet og iPads drøftes og at der træffes beslutning om der skal afsættes midler til initiativet

 

Bemærkninger fra administrationen:
Forvaltning for Velfærd og Arbejdsmarked har følgende bemærkninger:

 • Det oplyses at borgerne selv betaler for tv-kanaler på deres værelser.
  I alle opholdsrum er der fælles tv.

 • Potentialet for brug af iPads er stort. Udover de i forslaget nævnte anvendelsesmuligheder, kan iPads også indgå som en del af rehabiliteringsindsatsen med træningsprogrammer på iPad. Ligesom de kan indgå i demensindsatsen med programmer som stimulerer de kognitive funktioner.

 

Forvaltning for Velfærd og Arbejdsmarked tilføjer følgende opmærksomhedspunkter:

 • Der er på nuværende tidspunkt ikke wifi på plejehjemmene. Der skal være trådløst internet på begge plejehjem førend iPads kan anvendes.

 • Beboere såvel som dele af personalet ville have behov for introduktion og support i den tekniske anvendelse af iPads.

 • Plejehjemmene oplever ikke at de beboerne efterspørger iPads på nuværende tidspunkt, men vurderer at det vil blive efterspurgt på sigt.

 • Det vil være nødvendigt at lægge en implementeringsplan for en eventuel udrulning ellers risikeres det, at en meget stor investering (indkøb af iPads og WIFI) ikke udnyttes til fulde.

   

 

Beslutning

Forslaget nedstemmes med følgende stemmer: 8 stemte imod, 1 stemte blankt, 0 stemte for.
Der afsættes dermed ikke midler til forslaget i 2018.

 

Lokaludvalget bemærker, at der mangler forberedende arbejde og de rette rammer på plejehjemmene førend en udrulning af iPads vil give mening.

Såfremt der skal arbejdes videre med forslaget, vil det kræve tæt dialog med Forvaltning for Velfærd og Arbejdsmarked, samt medarbejdere og beboere på plejehjemmene .

 

Det bemærkes at Lokaludvalget gerne ser, at der anvendes midler til indsatser til gavn for de ældre borgere. Ældrerådet såvel som Handicaprådet er desuden blevet informeret om muligheden for at søge økonomisk støtte hos Lokaludvalget.
 

3H: Forslag – Samtalepartner til hjemløse

 

Den 24. oktober har lokaludvalgsmedlem “Ari” P. Rasmussen, indsendt forslag om anvendelse af midler til en samtalepartner til de hjemløse som kommer i Frelsens Hær og Kofoeds Skole.

 

Som hjemløs er ens hverdag en kamp, og det kræver mange ressourcer af den enkelte. For at kunne “lette” hverdagen, har de brug for en de kan snakke med.

 

Estimeret budget
Budget i 2018: 6 uger á 4 timer = 24 timer x 700 kr. = i alt 16.800 kr.

 

Indstilling
Der indstilles til:

 • At forslaget om samtalepartner til de hjemløse drøftes og at der træffes beslutning om der skal afsættes midler til initiativet

 

Bemærkninger fra Administrationen

Lederen af Kofoeds Skole imødekommer forslaget og er enig i, at der er et behov for en samtalepartner til de hjemløse. De har tidligere selv overvejet at opstarte lignende tilbud, men der har været udfordringer med at finde den rette medarbejder til at varetage opgaven.

 

Fagchef for myndighedsområdet tilkendegiver, at det lyder som et interessant forslag og vil gerne have en dialog med Lokaludvalget herom.

 • Hvilken slags samtalepartner er der tale om? Og hvilke krav vil der være til denne?

 • Hvad er den præcise målgruppe? Hvem kan gøre brug af tilbuddet?

 • Ved afsætning af midler til dette for 2 måneder i 2018, er der i så fald tale om en prøveperiode, eller vil der også blive afsat midler til det i 2019? Når tilduddet først er i gang, vil det være svært bare at fjerne det igen efter 2 måneder.

 • Vil kun 4 timer om ugen kunne løse en hjemløs borgers udfordringer? og hvordan følges der op på disse samtaler?

 

 

 

Beslutning

Forslaget nedstemmes og der afsættes ikke midler til dette i 2018. 6 stemte imod og 3 stemte blankt.

 

Lokaludvalget er dog positivt stemte overfor en indsats målrettet de hjemløse og anbefaler at forslaggiver udarbejder en mere detaljeret beskrivelse af initiativet med henblik på tildeling af midler i budget 2019.

 

Hertil kan der med fordel indledes en dialog med Forvaltning for Velfærd og Arbejdsmarked, samt Herbergene, Kofoedsskole , Frelsens Hær og andre relevante NGO’er og aktører på området.

 

3I: Forslag – Inuit trommer til børn

 

Den 24. oktober har lokaludvalgsmedlem “Ari” P. Rasmussen, indsendt forslag om anvendelse af midler til indkøb af inuit trommer til børn.

 

Trommedansforeningen ønsker at videreføre tradition og teknik til de yngre generationer.
Foreningen vil derfor opstarte en undervisningshold til børn og mangler trommer hertil.

 

Estimeret budget

10 små trommer á 500 kr. = 5000 kr.

 

Indstilling
Der indstilles til:

 • At forslaget om indkøb af inuit trommer til børn drøftes og at der træffes beslutning om der skal afsættes midler til initiativet

 

Bemærkninger fra administrationen
Afdeling Sundhed og Fritid har afholdt nogle workshops i trommedans både i 2017 og 2018, men har ikke kunne finde undervisere som gerne vil undervise til fritidsundervisningssats. Det er rigtig godt, hvis Trommedansforeningen ønsker at arbejde videre med dette.

 

Beslutning

Det besluttes at tildele trommedansforeningen 5000 kr. til indkøb af inuit trommer til børn.

8 stemte for og 1 stemte blankt.

 

3J: Forslag – Opsætning af lys, hegn og nye mål ved fodboldbanen i Qinngorput

 

Den 24. oktober har lokaludvalgsmedlem Arnarissoq Fleischer, indsendt forslag om etablering af lys ved fodboldbanen ved AHL, i Qinngorput. Hertil foreslås det at der opsættes et hegn samt montering af holdbare affaldscontainere og nye mål med net.

 

Børn og unge, der bor i Qinngorput har ikke mange steder, hvor de kan samles til leg og aktiviteter. Det er primært fodboldbanen, der bruges som samlingssted, men så snart efteråret kommer og mørket falder tidligt på, kan de ikke længere spille på banen. Man er utilfreds med nuværende mål, som lavet af jern fordi børnene slår sig, når bolden bliver kastet hårdt tilbage, når den rammer overliggeren eller rammen.

 

Der mangler indhegning af banen, bolden kan ende langt væk fra banen og baneområdet er vådt og mudret om sommeren. De åbne affaldstønder skal udskiftes med fastgjorte pæne affaldsbeholdere, da ravnene spreder affald over området.

 

Ved forbedringer på de nævnte områer, kan man inddrage de ældste elever og spørge om de kan hjælpe med at holde kontinuerlig tilsyn med området. De kunne eksempelvis holde tilsyn og sørge for at området blev vedligeholdt mod betaling, som skulle tilfalde opsparing til de ældste klassers studierejser.

 

Estimeret budget

Der skal indhentes tilbud og udarbejdes budget.

 

 

Indstilling
Der indstilles til:

 • At forslaget om forbedringer omkring fodboldbanen i Qinngorput drøftes og at der træffes beslutning om der skal afsættes midler til initiativet

 

 

Bemærkninger fra Administrationen

Det bemærkes at drift og vedligehold af fodboldbanerne er udliciteret til Skiliften.

 

Beslutning

Det besluttes at der afsættes 100.000 kr i 2018 til opsætning af lys/projektor ved fodboldbanen i Qinngorput. 6 stemte for, 1 stemte i mod og 2 stemte blankt.

 

Hertil besluttes det:

 

– at der skal nedsættes en arbejdsgruppe, som skal arbejde videre på at undersøge mulighederne for at realisere de i forslaget nævnte forbedringer(nye mål, hegn, aflukkede affaldstønder).

 

– at arbejdsgruppen har til opgave at undersøge, om der er de samme udfordringer ved de andre fodboldbaner i byen. Ved fodboldbanen i Nuussuaq er der eksempelvis behov for et hegn rundt om banen, for at øge sikkerheden ud mod vejen.

 

– at arbejdsgruppen indleder dialog med Sundheds og Fritids afdelingen samt Skiliften om evt. samarbejde.

 

– at arbejdsgruppen kan udarbejde nyt forslag med henblik på anvendelse af midler til formålet i 2019.

 

 

3K: Forslag – Sauna i kolonihavnen

 

Den 24. oktober har 1. Suppleant Christina Tønder Bell indsendt forslag til etablering af en sauna på kolonihavnen. Christina Tønder Bell er indkaldt som suppleant til mødet d. 30. oktober 2018.

 

Ønsket er at etablere en transportabel sauna i området bag ved Nuuk Lokalmuseum.

 

Vinterbadning har adskillelige dokumenterede sundhedsfremmende effekter og er ydermere blevet meget populært på verdensplan og ikke mindst i Nuuk, hvor en gruppe vinterbadere mødes hver søndag for at bade ved det gamle Sana.

 

Med en sauna kan vinterbadning blive udbredt yderligere fordi det gør badning i havet lettere tilgængeligt og det vil give en særegen mulighed for at nyde et aspekt af vores natur – havet.

Der har i nogle år eksisteret en transportabel sauna i Sisimiut som har været populær.

 

Med en sauna ville vi kunne tilbyde turister en unik mulighed for at vinterbade i ægte vinter og med isskosser. Det vil være et attraktivt bidrag til at brande Nuuk som turistdestination.

 

Der er tale om en midlertidig arealtildeling som kan skabe noget liv i Kolonihavnen. Området er udlagt til hotelbyggeri, men så længe der ikke er påbegyndt byggeri, er der mulighed for at skabe midlertidige aktiviteter.

 

Der er allerede en gruppe der arbejder på projektet og de har udarbejdet tegninger til sauna og har en igangværende dialog med Forvaltningen for Anlæg og Milljø, som har givet udtryk for opbakning til projektet og kommet med input til placering og udseende.

 

 

Målgruppe

Alle interesserede borgere i Nuuk, Nuussauq og Qinngorput samt turister.

Det kunne køre i foreningsregi eller i kommunalt regi.

 

Estimeret budget

300.000 kr.

 

Indstilling
Der indstilles til:

 • At forslaget om etablering af en sauna i Kolonihavnen drøftes og at der træffes beslutning om der skal afsættes midler til initiativet

 

 

Beslutning

Foslaget nedstemmes. Der vil ikke blive afsat midler til dette i 2018. 1 stemte for, 5 stemte i mod og 2 stemte blankt.

 

Der savnes bl.a. afklaring om, hvem der ville skulle stå for driften og de fremadrettede udgifter for saunaen.

 

3L: Forslag – Etablering af studenterhus

 

Den 23. oktober har lokaludvalgsmedlem Nadia Aviaq Olsen, indsendt forslag om etablering af et studenterhus i Nuuk til brug for studerende fra alle uddannelsesinstitutioner.

 

Nuuk er en uddannelsesby og der mangler et samlingssted for alle studerende i byen, hvor de kan mødes og skabe et socialt og fagligt netværk på tværs af uddannelserne.

 

Tiltag:

 • Et sted – hus

 • Lektierum

 • Café / kantine

 • Mentor ordning – f.eks. mentorix / entreprenørskab – vejvise for unge.

 

Borgerinddragelse
De studerende ville blive inviteret til at deltage aktivt i processen med etableringen af et studenterhus, så tilbuddet kommer til at dække brugernes eksisterende behov og ønsker.

 

Estimeret budget

Der skal arbejdes videre med et budget. Hertil skal det undersøges om projektet kan kobles til andre forslag/tiltag og om der findes lokaler eller en bygning, der ville kunne anvendes til formålet. Relevante samarbejdspartnere og mulige finansieringspartnere skal identificeres.

 

Indstilling
Der indstilles til:

 • At forslaget om etablering af et studenterhus drøftes og at der træffes beslutning om der skal afsættes midler til initiativet

 

Bemærkninger fra administrationen:

Studenterforeningen er tidligere blevet anbefalet, at tage lokaler i Skt. Georgs Gilde i anvendelse.

 

Beslutning

Der er bred enighed om, at der er behov for studenterhus i Nuuk.
Det besluttes, at der skal nedsættes en arbejdsgruppe med inddragelse af studerende og relevante interessenter/aktører. Arbejdsgruppen skal udarbejde projektforslag med henblik på anvendelse af midler i 2019 samt eventuelle fondsansøgninger.

 

Der afsættes ikke midler til projektet i 2018.

 

3M: Forslag – Nuuk Park

 

Den 23. oktober har lokaludvalgsmedlem Nadia Aviaq Olsen, indsendt forslag om anvendelse af midler til Nuuk Park.

 

Projektet skal have fokus på bedre udnyttelse af naturen omkring Nuuk og give lettere adgang til naturen for alle borgergrupper, således at naturen kan nydes året rundt.

 

Nuuk vokser og i udviklingen af byen skal vi huske på fortsat at leve med naturen og at den er en del af vores hverdag, hvor en lettere adgang til naturen kan give et pusterum.

 

Eksempler på tiltag:

 • Etablering af grus veje
  (kan fx gøre naturen tilgængelig for barnevogne, gangbesværede og kørestolsbrugere)

 • byggemodning

 • Udsigtsplatform

 • WC

 

Indstilling
Der indstilles til:

 • At forslaget drøftes og at der træffes beslutning om der skal afsættes midler til initiativet

 

Beslutning

Et samlet Lokaludvalg støtter forslaget og det besluttes, at der skal nedsættes en arbejdsgruppe til at arbejde videre med forslaget.

 

Der afsættes som udgangspunkt ikke midler til projektet i 2018.

 

Arbejdsgruppen har bl.a. til opgave:

 

 • At udarbejde mere detaljeret projektforslag med henblik på anvendelse af midler i 2019 samt eventuelle fondsansøgninger.

 • At inddrage borgere og relevante aktører i processen.

 • At undersøge mulig kobling til igangværende projekt om etablering af aktivitetspark i Ravnedalen (NSP har fået tildelt midler hertil)

 

Hertil bemærkes det, at flere af de opstillede kandidater til Nuuk lokaludvalg, som ikke blev valgt ind, havde mange gode ideer på netop dette område. Der var bl.a. ideer om etablering af grusstier og en offentlig tilgængelig båd, som kunne betales med klippekort, så alle borgere uanset indkomst fik mulighed for at komme ud i fjorden. Disse kandidater kunne med fordel inviteres med ind i en kommende arbejdsgruppe.

 

 

3N: Forslag- Idræt for alle borgere / familie idræt

 

Den 23. oktober har lokaludvalgsmedlem Nadia Aviaq Olsen, indsendt forslag om at oprette tilbud om familie idræt i Nuuk.

 

I dag opdeler vi os efter alder og sportsgrene, når vi dyrker sport. Der findes ikke rum for familiesport, hvor man kan dyrke sport og have det sjovt sammen. Tilbuddet skal give borgere i alle aldre mulighed for at dyrke sport sammen og gennem sporten skabe sammenhold mellem forskellige borgergrupper og aldersgrupper. Tilbuddet giver mulighed for at få sport ind i hverdagen og samtidig have tid med hinanden, børn/unge og voksne/ældre.

 

 

Tiltag:

 • Bedre ressourceudnyttelse af hallerne

 • Finde rum – tid for familier/borgere

 

Indstilling
Der indstilles til:

 • At forslaget om borger idræt drøftes og at der træffes beslutning om der skal afsættes midler til initiativet

 

 

Beslutning
Det besluttes, at der skal nedsættes en arbejdsgruppe til at arbejde videre med forslaget.

 

Der afsættes som ikke midler til projektet i 2018.

 

Det bemærkes at hallerne evt. kunne reserveres til familieidræt i sommerperioderne, hvor idrætsklubberne har udendørs træning.

 

 

3O: Overordnet fordeling af puljemidler for 2018

 

Sagsresumé

Den 28. august 2018, godkendte Kommunalbestyrelsen midler til lokaludvalget i Nuuk på baggrund af følgende beregning:

 1. udgangspunkt i en borgerpris på 223 kr. skal lokaludvalget i Nuuks pulje udgøre 3.970.000 kr. om året. Derudover skal der medregnes vederlag på 2.124 kr. om måneden for 10 personer, hvilket svarer til 255.000 kr. årligt. De samlede omkostninger vil fra 2019 udgøre 4.225.000 kr. om året.

 

Lokaludvalget vil i 2018 blive tildelt midler for 3 måneder (oktober-december). Når midler til vederlag er fratrukket, kan Lokaludvalget disponere over et samlet beløb på 992.500 kr. i 2018.

 

Lokaludvalget arbejder målrettet på at finde anvendelse af midlerne til gavn for borgerne i Nuuk og vil løbende behandle forslag fra borgere såvel som Lokaludvalgsmedlemmerne selv.
 

Medio oktober blev det offentliggjort, at alle borgere har mulighed for at søge Lokaludvalget om økonomisk støtte til initiativer. Ansøgningsskema og retningslinjer fremgår af Lokaludvalgets hjemmeside.

 

Da året 2018 snart er omme, skal Lokaludvalget snarest muligt træffe beslutning om en overordnet fordeling af midler for 2018.

 

Budget
Lokaludvalget disponerer over 992.500 kr. i 2018, når midler til vederlag er fratrukket.

 

Indstilling

Der indstilles til:

 • at Lokaludvalget under det ordinære møde d. 30. oktober udarbejder en overordnet liste over fordeling af midler for 2018 og godkender den overordnede fordeling og disponering af midler.

   

  Beslutning

   

  Lokaludvalget godkender nedenstående disponering af midlerne for 2018 med bemærkning om:

  – at der er taget højde for, at eventuelt kommende ansøgninger om økonomisk støtte fra borgere eller foreninger, kan imødekommes.

   

  Lokaludvalget disponerer over 992.500 kr. i 2018, når midler til vederlag er fratrukket.
  Lokaludvalget har d. 30.oktober besluttet at fordele 688.250 kr. jf. skema herunder.

  Der er dermed fortsat 304.205 kr. som endnu ikke er fordelt.

   

Det forventes at de resterende 304.205 kr. vil finde deres anvendelse indenfor arbejdsgrupperne, indkomne ansøgninger om økonomisk støtte fra borgere, annoncering for muligheden for at søge økonomisk støtte og evt. borgerinddragelsesarrangementer.
Fordelingen af de resterende midler vil blive besluttet til det ekstraordinære møde primo/medio november samt til de ordinære møder d. 19. november og 6. december 2018.

 

 

Projekt:

Begrundelse:

Midler:

Lumnious Nuuk Opstartsprojekt/kulturnatten

Lysinstallation der kan sætte farver og detaljer på hvide boligblokke, bjerge og natur facader. En oplevelse som er åben for borgere i alle aldre. Lamperne ville kunne bruges til mange arrangementer, koncerter, teater etc.
 

120.000 .-

Bedre udnyttelse af Inussivik hallen

Bedre ressourceudnyttelse af Inussivik bl.a. for at aflaste presset på haltider ved etablering af ekstra bane.

200.000 .-

Historisk skiltning

Skiltning ved historiske bygninger, statuer og veje og ved byens kunst. Formålet er at skabe en større forståelse for egen by og give merværdig til de eksisterende seværdigheder i Nuuk. Det skal være med til at opbygge en lokal stolthed og viden omkring byen.

100.000 .-

Sneskulptur festival

Initiativ til at genskabe Nuuk Sneskulpturfestival. Festivallen skal skabe glæde og liv i byen, og kan forhåbentligt blive trækplaster for turister i vintermånederne. Festivallen skal være rammen om frivilligt arbejde på tværs af aldersgrupper

150.000 .-

Indkøb af inuit trommer til børn

Trommedansforeningen ønsker at videreføre tradition og teknik til de yngre generationer.
Indkøb af trommer så der kan opstartes undervisningshold for børn.

 

5.000 .-

Indkøb og opsætning af lys/projektor v. fodboldbanen i Qinngorput

Børn og unge, der bor i Qinngorput, bruger fodboldbanen som samlingssted til leg og aktiviteter. Der skal opsættes lys, så der er mulighed for udendørsaktiviteter i vinter halvåret.

100.000 .-

Mulighed for ansøgning om økonomisk støtte fra borgere, foreninger og andre.

 

Foreninger, borgere mv. kan ansøge om midler til realisering af projekter til gavn for borgerne og lokalområderne.

 

Kr. xx.-

 

Besluttes til ekstraordinært møde primo/medio nov.)

Borgerinddragelse
(Borgermøder, arbejdsgrupper, afstemning etc.)

Afsættelse af midler til forskellige borgerinddragelsesprocesser og arrangementer.

Med henvisning til § 2 stk. 5 i Kommuneqarfik Sermersooqs vedtægter for lokaludvalgene.

 

Kr. xx.-

 

Besluttes til ekstraordinært møde primo/medio nov.)

Afholdelse af møder for 2018

Mødeforplejning for hele 2018

 

Kr. 3240.-

Kick off proces/workshop for Lokaludvalgsmedlemmer

 

Formål m. workshop er at komme godt i gang med lokaludvalgsarbejdet og finde fællesfodslag, herunder interne retningslinjer om fordeling og tildeling af midler. v. ekstern facilitator

Kr. 9400.- (facilitering)

Kr. 610.- (forplejning)

Ialt

 

688.250 kr.

 

4. Eventuelt

Ingen punkter.

5. Godkendelse af referat