Referat

Ekstraordinært møde

Nuuk Lokaludvalg

 

Referat

 

Mandag den 12. november 2018 kl. 16.30-18.30

 

 

 

Medlemmer

Nivi Katrine Christensen
Arnarissoq Fleischer
Moses Masik Marcussen- Mølgaard
Ujammiugaq Engell
Poul Petersen
Finn Meinel
Aviaq Brandt
Nadia Aviaq Olsen

”Ari” Hansine P. Rasmussen

Naleraq Eugenius

 

 

Afbud

 

Finn Meinel

 

 

 

 

Dagsorden

 

Indhold

1. Godkendelse af dagsorden. 3

2. Meddelelser/ Orienteringer 3

2A: Status på indkomne ansøgninger 3

2B: Status på balance for 2018. 4

3. Beslutningspunkter 4

3A: Kriterier og retningslinjer for tildeling af puljemidler 4

3B: Opgave og ansvarsfordeling – arbejdsgrupper 5

3C: Anvendelse af resterende midler for 2018. 7

4. Eventuelt 8

5. Godkendelse af referat 8

 

 

 

 1. Godkendelse af dagsorden

 

 1. Meddelelser/ Orienteringer

 

 

Fra sekretariatet:

 

 • Ansøgningsskema målrettet borgere og foreninger, er blevet tilrettet efter persondataloven og ligger på kommunens hjemmeside.

 • Information om at Kommuneqarfik Sermersooq fylder 10 år i 2019 – Lokaludvalgene i hele kommunen vil sandsynligvis blive inviteret til at spille en rolle i dette. Mere information følger.

2A: Status på indkomne ansøgninger

Der er endnu ikke modtaget nogen ansøgninger om økonomisk støtte fra borgere eller foreninger.
Der er dog modtaget skriftlige henvendelser og spørgsmål fra borgere, der har til hensigt at søge om økonomisk støtte.

 

På det 1. ordinære møde d. 30. oktober 2018 blev det besluttet, at der skulle reklameres yderligere for at borgere og foreninger har mulighed for at søge lokaludvalget om økonomisk støtte. Der er derfor blevet udarbejdet en annonce, som bliver bragt i Nuuk ugeavis onsdag d. 7. november samt vist på kommunens facebook side og Lokaludvalgets nyoprettede facebook side.

 

Indstilling
Der indstilles til:

– at orienteringen tages til efterretning

 

 

Beslutning
Orienteringen tages til efterretning.

 

 

 

 

2B: Status på balance for 2018

 

 

Bevillingen for 2018 er på kr. 992.500 kr. Status i forhold til anvendelse af midler d. 12. november er som følger:

 

Rådighedsbeløb:

Forbrug:

Status:

Kr. 992.500

 • Mødeforplejning: 2140 kr.
 • Workshop (facilitering + forplejning): 10.010 kr.
 • Annoncering i Nuuk Ugeavis: 2500 kr.

Kr. 977.850

 

 

Indstilling:

Der indstilles til:
– at orienteringen tages til efterretning

 

 

Beslutning
Orienteringen tages til efterretning

 1. Beslutningspunkter

 

3A: Kriterier og retningslinjer for tildeling af puljemidler

 

Sekretariatet har udarbejdet et udkast til tildelingskriterier og retningslinjer i forbindelse med Lokaludvalgets tildeling af puljemidlerne.
Klare og tydelige kriterier og retningslinjer for tildeling af midler skal bidrage til at sikre, at alle ansøgninger og forslag, bliver behandlet ud fra det samme udgangspunkt og de samme kriterier.
Hertil vil tildelingskriterierne være en vejledende hjælp i ansøgningsprocessen, således at det er tydeligt for ansøgerne, hvad Lokaludvalget har mulighed for at give økonomisk støtte til og hvad der ikke gives støtte til.

 

Indstilling

Sekretariatet indstiller til:

 • At Nuuk Lokaludvalg drøfter og godkender tildelingskriterier og retningslinjer

 

Beslutning

Indstillingen godkendes med følgende bemærkninger:

 

 • Følgende tilføjes: Lokaludvalget giver ikke økonomisk støtte til studierejser

 • Følgende slettes og i stedet tages der stilling til nedenstående i behandnlingen af de enkelte ansøgninger:

  Der ydes ikke støtte til arrangørhonorar.
  Der ydes ikke støtte til til dækning af lønudgifter i kommunaleinstitutioner.

 • Hertil foretages de enkelte rettelser i afsnittet om udbetaling af støtte.

   

   

Bilag
1. Tildelingskriterier og retningslinjer (Udkast)

 

3B: Opgave og ansvarsfordeling – arbejdsgrupper

 

Jævnfør referat fra Lokaludvalgets ordinære møde d. 30. oktober 2018, blev det i forbindelse med behandlingen af flere af forslagene besluttet, at der skulle oprettes arbejdsgrupper.
Størrelsen på arbejdsgrupperne og sammensætningen af medlemmer i arbejdsgruppen kan variere, alt efter projektets størrelse og karakter.Arbejdsgrupperne kan bestå af lokaludvalgsmedlemmer og andre borgere eller aktører, der er relevante af inddrage i det pågældende projekt/initiativ.
 

 

 1. Lumnious nuuk – kulturnat
  Forslagsgiver: Naleraq Eugenius
  (Der nedsættes p.t. ikke arbejdsgruppe)

 

 1. Bedre færdsel
  Forslagsgiver: Poul Petersen (Formand)
  Se bilag 1.
  (Arbejdsgruppen består af: Ujammiugaq Engell, Naleraq Eugenius, Poul Petersen)

 

 1. Bedre udnyttelse af Inussivik Hallen
  Forslagsgiver: Finn Meinel
  (Der nedsættes p.t. ikke arbejdsgruppe)

 

 1. Historisk skiltning
  Forslagsgiver: Nivi Christensen
  (Arbejdsgruppen består af: repræsentanter fra Nationalmuseet, Colorful Nuuk, Ujammiugaq Engell, Aviaq Brandt og Nivi Christensen)

 

 1. Nuuk Sneskulptur festival
  Forslagsgiver: Nivi Christensen
  (Projektleder er netop blevet ansat og Nivi afholder løbende møder med aktuelle aktører. Det forventes, at der afholdes et åbent arrangement, hvor borgere kan melde sig til arbejdsgruppe og andet frivilligt arbejde)

 

 1. Indsats for de hjemløse
  Forslagsgiver: Ari Rasmussen
  (Ari undersøger fortsat området. Der nedsættes p.t. ikke arbejdsgruppe.)

 

 1. Inuit trommer til børn
  Forslagsgiver: Ari Rasmussen
  (Der er ikke behov for nedsættelse af arbejdsgruppe. Ari Rasmussen bedes indhente og videregive kontooplysninger til sekretariatet)

 

 1. Opsætning af Lys ved fodboldbanen i Qinngorput og undersøgelse af forbedringsbehov ved alle byens fodboldbaner
  Forslagsgiver: Arnarissoq Fleischer
  (Der nedsættes p.t. ikke arbejdsgruppe .)
   

 2. Etablering af studenterhus
  Forslagsgiver: Nadia Aviaq Olsen
  (Arbejdsgruppen består af: Moses Masik Marcussen-Mølgaard, Naleraq Eugenius, Nadia Olsen)

 

 1. Nuuk Park/gøre naturen tilgængelig for alle
  Forslagsgiver: Nadia Aviaq Olsen
  (Arbejdsgruppen består af: Aviaq Brandt, Arnarissoq Fleischer, Nadia Olsen, Nivi Christensen. Mats Bjerde (kandidat til Nuuk Lokaludvalg) er desuden blevet kontaktet med henblik på at indgå i arbejdsgruppen. Mats fremlagde under valget til Lokaludvalg mange gode ideer på netop dette område. Der tages muligvis kontakt til virksomheden NORRØN, de er specialiseret i destinationsudvikling med fokus på at skabe autentisk arkitektur indenfor oplevelsesøkonomien. Projektet er stort og vil strække sig over længere tid. Der skal indgås samarbejde og dialog med mange forskellige aktører.)

 

 1. Familieidræt/idræt for alle
  Forslagsgiver: Nadia Aviaq Olsen
  (Arnarissoq Fleischer arbejde videre med dette og tager kontakt til en nyligt nedsat arbejdsgruppe i andet regi – Poul formidler kontakt.)

   

   

Indstilling:

Der indstilles til:

 • At Nuuk Lokaludvalg træffer beslutning om antal og sammensætning af medlemmer i arbejdsgrupperne

 • At Nuuk Lokaludvalgtræffer beslutning om overordnet opgave og ansvarsfordeling i arbejdsgrupperne.

 

Beslutning

Indstillingerne godkendes. Se beslutninger i kursiv under de enkelte initiativer herover.

 

Bilag

 1. Kommisorium for arbejdsgruppe om færdselssikkerhed i Nuuk

   

 

 

3C: Anvendelse af resterende midler for 2018

 

 

Ved Lokaludvalget 1. ordinære møde d. 30. oktober 2018, godkendte Lokaludvalget nedenstående disponering af midler for 2018 med bemærkning om, at der var taget højde for, at eventuelt kommende ansøgninger om økonomisk støtte fra borgere eller foreninger, kunne imødekommes.

 

Lokaludvalget disponerer over 992.500 kr. i 2018, når midler til vederlag er fratrukket.
Lokaludvalget har pr. 12. november 2018 fordelt 690.750 kr. jf. skema herunder.

Der er dermed fortsat 301.750 kr. som endnu ikke er fordelt.

 

 

Projekt:

Begrundelse:

Midler:

Lumnious Nuuk Opstartsprojekt/kulturnatten

Lysinstallation der kan sætte farver og detaljer på hvide boligblokke, bjerge og natur facader. En oplevelse som er åben for borgere i alle aldre. Lamperne ville kunne bruges til mange arrangementer, koncerter, teater etc.
 

120.000 .-

Bedre udnyttelse af Inussivik hallen

Bedre ressourceudnyttelse af Inussivik bl.a. for at aflaste presset på haltider ved etablering af ekstra bane.

200.000 .-

Historisk skiltning

Skiltning ved historiske bygninger, statuer og veje og ved byens kunst. Formålet er at skabe en større forståelse for egen by og give merværdig til de eksisterende seværdigheder i Nuuk. Det skal være med til at opbygge en lokal stolthed og viden omkring byen.

100.000 .-

Sneskulptur festival

Initiativ til at genskabe Nuuk Sneskulpturfestival. Festivallen skal skabe glæde og liv i byen, og kan forhåbentligt blive trækplaster for turister i vintermånederne. Festivallen skal være rammen om frivilligt arbejde på tværs af aldersgrupper

150.000 .-

Indkøb af inuit trommer til børn

Trommedansforeningen ønsker at videreføre tradition og teknik til de yngre generationer.
Indkøb af trommer så der kan opstartes undervisningshold for børn.

 

5.000 .-

Indkøb og opsætning af lys/projektor v. fodboldbanen i Qinngorput

Børn og unge, der bor i Qinngorput, bruger fodboldbanen som samlingssted til leg og aktiviteter. Der skal opsættes lys, så der er mulighed for udendørsaktiviteter i vinter halvåret.

100.000 .-

Mulighed for ansøgning om økonomisk støtte fra borgere, foreninger og andre.

 

Foreninger, borgere mv. kan ansøge om midler til realisering af projekter til gavn for borgerne og lokalområderne.

 

Kr. xx.-

 

Besluttes til ekstraordinært møde primo/medio nov.)

Borgerinddragelse
(Borgermøder, arbejdsgrupper, afstemning etc.)

Afsættelse af midler til forskellige borgerinddragelsesprocesser og arrangementer.

Med henvisning til § 2 stk. 5 i Kommuneqarfik Sermersooqs vedtægter for lokaludvalgene.

 

Kr. xx.-

 

Besluttes til ekstraordinært møde primo/medio nov.)

Afholdelse af møder for 2018

Mødeforplejning for hele 2018

 

Kr. 3240.-

Kick off proces/workshop for Lokaludvalgsmedlemmer

 

Formål m. workshop er at komme godt i gang med lokaludvalgsarbejdet og finde fællesfodslag, herunder interne retningslinjer om fordeling og tildeling af midler. v. ekstern facilitator

 

Kr. 9400.- (facilitering)

Kr. 610.- (forplejning)

Annoncering i Nuuk Ugeavis

Annoncering af muligheden for at borgere og foreninger kan søge lokaludvalget om økonomisk støtte til ideer og projekter

2500.-

Ialt

 

690.750 kr.

 

 

 

Indstilling:

Der indstilles til:

 • At Nuuk Lokaludvalg træffer beslutning om fordeling af de resterende midler (301.750 kr.) i 2018

   

  Beslutning

   

Det besluttes, at det undersøge om der kan anvendes nogle midler til reperation af byens legepladser. Nogen af legepladserne er i så dårlig stand, at det er en sikkerhedsrisiko for børnene.
 

Hertil overvejes det om der skal anvendes midler på indkøb af en projektor eller et hegn til fodboldbanen i Nuussuaq. Anlæg og Miljø Forvaltningen kontaktes om begge muligheder.

4. Eventuelt

 

5. Godkendelse af referat