Mødevirksomhed i 2020

Årshjul

I årshjulet, står det tydeligt skrevet, mødetidspunkter og tidsfrister for primære opgaver. Når Lokaludvalget har godkendt årshjulet, skal den sendes videre til koordinatoren.

Konstitueringsmøde

I henhold til Lokaludvalgets vedtægt skal konstitueringen afholdes i henhold til §6, og under dette møde, godkendes også de planer man har sat sig for i løbet af året. I denne plan menes mødeafholdelser i løbet af året samt de vigtigste ting der skal laves i løbet af året.

 

Budgetlægning

I Lokaludvalgets vedtægter står der i §5 (korrektion fra tolkekontoret: § 2):

”Stk. 5. ….Lokaludvalget sender forslag til budgettet for det efterfølgende år inden udløbet af april måned. Disponeringen skal formåls- og kvalitetssikres af Politisk Sekretariat, og skal godkendes af Udvalg for Økonomi og Erhverv. Lokaludvalget skal inden udløbet af hver måned fremsende samtlige regnings-, bank- og kasse-bilag til Lokaludvalgskoordinatoren med henblik på at dokumentere hvorledes puljen er anvendt”

 

Månedlige fremsendelse af bilag

Der skal hver måned sendes bilag til banken og kassen. Det skal endvidere kunne ses, hvor mange penge, der er brugt i puljen procentvis og hvad de er brugt til og de skal også senes videre. Inden forsendelse af bilagene, skal den udfyldte blanket være underskrevet af formanden for Lokaludvalget.

 

Hvad skal pengene i budgettet bruges til?

Pengene der skal bruges i budgettet skal ikke bruges til aktiviteter, hvor der er alkoholudskænkning. Penge der afsat i budgettet til Lokaludvalget, skal bruges indenfor lovens rammer. Det er derfor vigtigt, at forslag fra Lokaludvalget inden det er besluttet, at forvaltningerne sikrer, at pengene bruges til formålene indenfor lovens rammer.

 

I Lokaludvalgets vedtægter står der i §5(korrektion fra tolkekontoret: § 2):

Ved anvendelse af puljemidlerne, skal der lægges vægt på:

 

• Aktiviteter der styrker fællesskabet og livskvaliteten i lokalområdet.

• Aktiviteter, der skaber dialog og/eller netværk mellem bydelens borgere, brugere og institutioner på tværs af alder, etnisk baggrund og andre skel.

• Aktiviteter, der skaber dialog og/eller netværk mellem bydelens borgere, brugere og institutioner indenfor den samme, brede gruppe – eksempelvis aktiviteter for bydelens ældre eller for bydelens børn og forældre samt bydelens marginaliserede grupper.

• Aktiviteter og tilbud, der fremmer og udvikler det kulturelle, musikalske, sportslige og kunstneriske miljø samt fritidslivet i byen.

• Pljemidler kan også finde anvendelse i forbindelse med offentlige høringer, workshops, projekter og andre aktiviteter eller opgaver, som lokaludvalget selv tager initiativ til.

 

Foreninger, som kan søge til forskellige formål

Lokaludvalget kan bestemme, at foreninger eller andre, som har til formål til at lave andre aktiviteter kan søge. Hvis det skulle ske, skal der laves regler og man skal være opmærksom på følgende ting:

  • At man skal have indsendt budgetforslaget for det næste år inden udgangen af april måned – til disse kan man medtage, hvor Lokaludvalget forventer, at budgettet for ansøgningerne bliver godkendt, f.eks. kan man budgettere med 30.000 til ansøgerne.

  • Dem, man budgetterer med kan ikke bruges til, hvor der skænkes alkoholholdige drikkevarer

  • Der er krav om, ansøgerne beskriver tydeligt, hvad pengene skal bruges til.

Hvis der er ansøgere, der udover reglerne, som er nævnt ovenfor, skal ansøgerne være opmærksom på følgende ting:

  • Ansøgningsfrister

  • At de skal passe til formålene – f.eks. at være opmærksom på at skrive projektbeskrivelsen, budget mv.

  • At aktiviteterne skal være åbne for alle

  • Der kan ikke laves ansøgninger til aktiviteter, som allerede er igangsatte

  • Man kan ikke afsætte penge til kommunens arbejdsområder

Det er derfor vigtigt, at Lokaludvalget skal udforme en ansøgningsblanket og i denne skal medtages projektbeskrivelse og budget til aktiviteten. Der kan til kravene søges ideer bl.a. i:

Forsiden

 

Hvornår kan man begynde at bruge bevillingen?

Man kan begynde at bruge pengene, når Kommunalbestyrelsen har godkendt budgetterne. Koordinatoren for Lokaludvalget meddeler, hvilke ansøgninger der er godkendt og hvor mange penge der er afsat til formålet.

 

I år 2020 holder Lokaludvalget møder i følgende datoer og tidspunkter:

* 27. februar 2020 kl.: 16:15

* 18. marts 2020, kl.: 16:15

* 22. april 2020, kl.: 16:15

* 20. maj 2020, kl.: 16:15

* 10. juni 2020, kl.: 16:15

* 19. august 2020, kl.: 16:15

* 23. september 2020, kl.:16:15

* 21. oktober 2020, kl.: 16:15

* 18. november 2020, kl.: 16:15

* 16. december 2020, kl.: 16:15