Meddelelser

Meddelelser fra formanden

02A. Fra formanden

  •  Ældrerådet holder borgermøde for pensionerede borgere den 19. september 2019 fra 14:00-16:00 og der ønkes deltagere fra udvalget.Udvalgsformanden vil fremlægge det vedtagne Ældrepolitik og grundlaget for at oprette Ældrerådet.

  02B. Fra forvaltningen

  •  Ældrerådet har mødt udvalgsformanden i dag, den 17. september 2019, her blev  der blandt andre ting spurgt ind til rådighedsbeløbet for pensionerede borgere. Forvaltningen laver en orientering til udvalgets næste omkring emnet. derudover Ældrerådet holder borgermøde på torsdag den 19. september 2019
  • Styregruppemøde i Nordisk Arktisk Rehabiliteringsnetværk

Der blev afholdt et styregruppemøde i Nuuk den 12. og 13. september 2019. Torshavn Kommune, Aalborg Kommune, Kommuneqarfik Sermersooq og Arctic Consensus deltog i mødet. Styregruppens samarbejde forventes at vare mindst 3 år og Arctic Consensus (Aalborg Kommune) er projektleder.

Styregruppen har haft fokus på samarbejde om rehabilitering (genoptræning) i ældreområdet.

Styregruppens planlægning ift. medarbejderudveksling i ældreområdet er i disse dage igangsat. 

  • Samarbejde mellem Kommuneqarfik Sermersooq og Aalborg Kommune på arbejdsmarkedsområdet

Under Aalborgdagene i august drøftede Aalborg Kommune og Sermersooq Kommune, hvordan de to kommuner kan gøre det attraktivt for arbejdsparate grønlændere i Aalborg Kommune at flytte til Kommuneqarfik Sermersooq. Drøftelserne førte til en samarbejdsmodel, hvor Aalborg Kommune tilbyder kurser målrettet bygge- og anlægsbranchen til ca. 50 grønlandske borgere. Det samme vil Kommuneqarfik Sermersooq gøre til herboende borgere.

For at sikre stabile jobmuligheder vil Kommuneqarfik Sermersooq samarbejde med arbejdsgiverne, eksempelvis Munck Gruppen, der er ansvarlig for at anlægge lufthavnen i Nuuk.

  • Udarbejdelse af handicapsektorplan

Sektorplanen er sendt rundt til samtlige implicerede forvaltninger til høring.

Når tilbagemeldingerne er retur, bliver handicapsektorplanen renskrevet og finpudset med billeder, hvorefter den sendes til godkendelse i Udvalg for Velfærd og Arbejdsmarked.

  • Ny handicaplovgivning

I forbindelse med ny lovgivning om støtte til personer med handicap, arbejdes der på at tilpasse arbejdsgange og kvalitetsstandarder. Hertil planlægger Forvaltning for Velfærd og Arbejdsmarked en grundig gennemgang af den nye Inatsisartutlov for hele medarbejderstaben, således at medarbejderne er klædt på til de ændringer lovgivningen afføder, når den træder i kraft d. 1. januar 2020.

Socialstyrelsen har inviteret til seminar vedr. ny handicaplovgivning i november måned.

  • Handicapugen – Uge 41 i Nuuk

Programmet er vedhæftet og vil blive sendt til udvalgssekretærerne samt vil komme på ugeavisen i uge 40.

OCN-overrækkelsen i Forsamlingshuset: Udvalgsformand Inge Olsvig Brandt,  vil overrække OCN-beviserne til borgerne.

  • Værestedet Kammagiit

Siden Kammagiit overgik til Forvaltningen for Velfærd og Arbejdsmarked pr. 1. januar 2016, har afdelingen haft svært at komme i mål med kvalitetstandarderne. Afdelingen har været igennem et udviklingsforløb, hvor der er blevet ændret på aktivitetsdelene og hvor der er blevet sat fokus på udvikling for borgerne. På trods af udviklingsforløbet, er det fortsat svært at komme videre, da både forældrene og befolkningen stadig har et indtryk af, at Kammagiit er en pasningsordning og ikke et værested, hvor borgerne kan komme og gå som de nu har lyst.

Derfor har vi i ledergruppen snakket med personalegruppen om det kunne være en ide, at vi fandt et andet navn til værestedet, der signalerede nye tider, udvikling og fremdrift.

Personalegruppen er sammen med borgerne gået i gang med, at finde en løsning. Hvis det lykkes at finde et nyt navn, der også er mundrettet, vil afdelingen gerne offentliggøre det mandag d. 7. oktober i forbindelse med åbningen af Handicapugen.