Meddelelser

2a. Meddelelser fra borgmesteren
 
Justus Hansen (D) formand for Udvalg for Anlæg og Miljø:
 
Uju Peteren (IA) formand for Udvalg for Børn og Familie:
 
Henrik Rachlev (IA), formand for Udvalg for Børn og Skole:
 
Charlotte Ludvigsen (IA) formand for Udvalg for Velfærd og Arbejdsmarked
 

2a

1. den 30. august havde borgmester et kaffemøde med formanden for IMAK med henblik på at have et tættere samarbejde med kommunen.

2. den 31. august afholdte Sermersooq Business Council deres 3 ordinære møde i 2018.

3. den 17. juni modtog forvaltningen en ansøgning fra Mediehuset Sermitsiaq AG, om bogstøtte til jubilæumsbog, som skal udgives i forbindelse med 40 årsdagen for indførelsen af hjemmestyret, 10 årsdagen for indførelsen af selvstyret og Kuupik Kleists 30 års jubilæum for hans virke som politiker. Kommunen har tidligere været med til at finansiere Mediehuset Sermitsiaq’s bogprojekt ”Den utæmmelige- Lars Emil Johansen, en ener i grønlandsk politik” og har borgmesteren derfor besluttet at ligeledes godkende denne ansøgning, med tilsvarende beløb på 20.000 kr.

4. I weekenden d. 7/9 til 9/9 var Borgmester og bygdebestyrelsen fra Qeqertarsuatsiaat og Kapisillit på orienteringsrejse i Kapisillit. Der blev afholdt et borgermøde lørdag d. 8/9. Følgende emner blev drøftet: bygdebestyrelsernes beføjelser og roller, bygdeseminar 2018, ønsker for aftenskoleundervisning, debatforum for borgere i bygderne i KS og aftenen sluttede af med borgernes tanker og ønsker for Kapisillits fremtid herunder turismeudvikling.

5. den 10. september var borgmesterens inviteret til et møde med Naalakkersuisoq for Sundhed, Doris Jakobsen Jensen. Naalakkersuisoq orienterede om hendes borgmøde i Arsuk og hendes møde med NOVO ’s projekt vedr. en diabetes- og livstils center.

6. den 10. september blev der afholdt informationsmøde i borgerservice i Nuuk, om etableringen af et lokaludvalg i Nuuk. Der var ca., 40 borgere der mødte op til infomødet og de kunne blandt andet høre om valg til lokaludvalget, lokaludvalgets opgaver samt dets samarbejde med Kommunalbestyrelsen. Borgmesteren, 1. viceborgmesteren Randi Vestergaard Evaldsen samt gruppeformanden for Siumut, Peter Davidsen deltog i informationsmødet. Derudover, d. 11. september, uddelte borgmesteren samt. Nogle af medlemmer af Kommunalbestyrelsen flyvers i Nuuk centret og i Qinngorput brugseni, netop for at promovere valget til lokaludvalget.

7. den 11. september havde borgmesteren et møde med Katuaq ‘s bestyrelsesformand, Katuaq ’s direktør og Naalakkersuisoq for Kultur, Vivian Motzfeldt. Det var et uformelt møde med gensidige orienteringer og drøftelser imellem ejerene og lejerne af huset. Til sidst blev samarbejdsformen ml. husets ejere og lejere også drøftet.

8. den 12. september bød borgmesteren Nordisk Råd velkommen til Nuuk. Hun holdte en velkomsttale ved et reception i Katuaq, som var arrangeret af Nordisk Råd i samarbejde med formandskabet i Inatsisartut. Det er første gang et Nordisk Råds møde blev afholdt i Nuuk. 

9. den 24. september havde borgmesteren et positivt dialogmøde med borgmestrene fra Kommune Kujalleq, Qeqqata kommunia (via videokonference), 1.viceborgmsteren i Avannaata Kommunea og borgmester i Kommune Qeqertalik. Dette blev arrangeret i forbindelse med det politiske koordinationsgruppemøde, der blev afholdt d. 25. september.

10. den 25. september havde den politiske koordinationsgruppe et heldagsmøde i Nuuk. En nævneværdig beslutning kan således nævnes der omhandler Fælles national affaldsløsning, herunder organisering og energioptimering: På baggrund af løbende drøftelser kommunerne imellem om fælles national affaldsløsning, blev det samlede politiske koordinationsgruppe, enige om at kommunerne etablerer et fælles kommunalt affaldsselskab, som har det formål at etablere og drive den nationale affaldsløsning. Særligt med hensyn til sundhed og miljø, var der bred enighed om, at det er presserende at gå væk fra mange mindre lokale anlæg og i stedet få at etablere store forbrændingsanlæg i Grønland med tilstrækkelig lagerkapacitet.

11. den 26. – 28. september blev Ungdomskommunalbestyrelsen afholdt i Nuuk. Det var Ungdomskommunalbestyrelsens aller første møde. Mødeprogrammet indeholdte forskelligartede workshops og medlemmerne drøftede deres individuelle mærkesager og derefter stemte på 3 mærkesager som deres prioriteringsmål. Den 28. september kl.15.00 i Byrådssalen afsluttede mødet med et oplæg fra Ungdomskommunalbestyrelsen, hvor deres 3 prioriterede mål, blev fremlagt som anbefalinger til kommunalbestyrelsen.

 De 3 prioriterede mål og anbefalinger til kommunalbestyrelsen er følgende:

  • 1.Nye mål til fodboldbanerne. Målene bliver brugt af mange, men mange af målene er i stykker.
  • Skolerne skal dyste mod hinanden i forskellige fag. Præmien kan være penge til studietur.
  • Bedre hjælp til børn der har været udsat for svigt, i byer og bygder. (Oprettelse af Familiecafé)

Til næste Kommunalbestyrelsesmøde, vil der være en sagsfremstilling med orientering om selve ungdomskommunalbestyrelsesmødet, kort evaluering af mødet, og ikke mindst introducering af de 3 anbefalinger til Kommunalbestyrelsen og forslag til hvordan opfølgningsarbejde af disse vil foregå i det politiske system. De tre forslag vil også blive fremlagt til 2. behandling af budget 2019.

12. Den 27. september afholdte Dansk Industri i samarbejde med Kommuneqarfik Sermersooq og Siorarsiorfik A/S, et seminar om Nuuk City Development (Siorarsiorfik).  Seminaret blev afholdt i København, og 1. viceborgmesteren (på vegne af borgmesteren) og kommunaldirektøren fra Kommuneqarfik Sermersooq deltog som en del af flere oplægsholdere. Programmet for seminaret findes på www.danskindustri.dk under Konferencer og netværk.   

13. den 3. oktober, er der IBA koordinationsgruppemøde mellem partnere til IBA aftalen vedrørende rubinminen i Qeqertarsuatsiaat. 

14. I perioden d. 4.-12. oktober, er borgmesterens på ferie, og af den grund, skal 1. viceborgmesteren være den fungerende borgmester.

15. den. 17.-22.  er borgmesteren Reykjavik i forbindelse med Arctic Circle Assembly. I år skal Kommuneqarfik Sermersooq stå for to sessioner i Arctic Circle Assembly, hvor den ene arrangement er et seminar med paneldebat vedr. urbanisering i Arktis og det andet er et kulturevent med henblik på at promovere kommunen som et kulturrigt og spændende destination. 

 

Justus Hansen (D), fomand SAA:

Viceberedskabschef Steen Boassen sov stille ind søndag den 30. september 2018. Æret være hans minde.

Det nedlagte bræt i Nuussuaq er i gang med at blive revet ned. Forhåbentligt kan det mindske utrygheden i området.

En række af kommunalbestyrelsens mange anlægsprojekter er nu ved at blive færdige, herunder 10 boliger i Tasiilaq, dobbelthus i Tiilerilaaq, Musikhus i Kulusuk, samt multibaner i Kulusuk og Tiilerilaaq.

Broen i Nuuk er sat på plads og den passer.

De første 42 boliger i Tuujuk er overtaget.

Asfaltsæsonen lakker mod enden. Selvom der igen i år blev sat rekord i hvor hurtigt og hvor meget de kommunale medarbejdere kan asfaltere på én dag, så har den regnfulde sommer vanskeliggjort asfaltarbejderne, så vi nåede desværre ikke alt det planlagte.

 

Uju Petersen (IA), formand MIA:

Som led af et efterværnstilbud er man gået i gang med at etablere 15 ungehybler – reform af Unge rådgivernes arbejdsopgaver.

Med henblik på forebyggelse af anbringelser af børn og bedre sagsbehandling, skal der gøres større brug af Familierådslagning for børn og familier.

Der pågår en reorganisering i samarbejde med Ungecenter Saqqarlernut med henblik på bedre hjælp til børn og unge med misbrugsproblemer.

Der blev holdt møde med delegationen fra Socialministeriet i Danmark under deres besøg i Nuuk.

Udvalgsrejse med SIA 17.-20.aug

 

Henrik Rachlev (IA), formand for MAA:

Jeg er ny formand per 1.sep, grundet Nivi Olsens orlov.

Alt forløber som det skal.

Vi har haft to EO møder, og fik der et nyt medlem fra Samarbejdspartiet – Michael Rosing. Velkommen til.

Gode resultat trods hårde forhandlinger til budgetforhandlingerne

Jeg har et mål om dialog med direktøren Helene hver uge.

 

Charlotte Ludvigsen (IA), formand for SIA:

Den 12. oktober 2018, har Afdelingen for Handicap og Socialpsykiatri for 3. gang overrækkelse af OCN-beviser (Open College Network). 25 borgere med et vidtgående handicap, har gennemgået et OCN-forløb, enten i deres boenheder eller på værestedet Kammagiit. Udvalget for Velfærd og Arbejdsmarked er inviteret til at deltage ved overrækkelsen, som finder sted i Forsamlingshuset fredag kl. 15.

Ældreområdet er en del af projektet ”Nordisk Arktisk rehabilitering”, finansieret af Nordisk ministerråd. Projektets primære formål er, at erfaringsudveksle omkring rehabilitering af ældre. Projektet er netop blevet tildelt 228.000 kr. af Nordisk ministerråd. En del af de midler skal bruges på et erfaringsudvekslingsseminar i Torshavn til efteråret. Projektdeltagerne er udover Kommuneqarfik Sermersooq: Arctic Consensus (som koordinerer projektet), Ældre og Handicapforvaltningen i Aalborg Kommune, og Helse- og Omsorgstjenesten i Tórshavnar Kommunu.

Kommuneqarfik Sermersooq er med i forskningsprojektet ”Age Arctic”, som er det første forskningsprojekt der specifikt undersøger aldring i Arktis. Et af delprojekterne, som går i gang dette efterår, er en undersøgelse af pårørende til demensramte og deres oplevelser. Både medarbejdere, borgere og pårørende vil blive inddraget.

I forhold til august 2017, har der været 15 % flere overnatninger på Herberget i Nuuk i august 2018. Det er primært blandt mænd der er stigning, hvor der i år 2018 (til og med august) har været 2.676 flere overnatninger i forhold til 2017 på samme tidspunkt. For kvinder er stigningen på 299 overnatning i samme periode. Der har sidste år været et tiltag omkring boligløshed, da der har været et såkaldt ’dyneløfteri’, hvor borgere under mistanke for socialbedrageri overvåges gennem Borgerservice. Det kan have haft den virkning, at flere borgere har meldt sig uden bolig (boligløs), og derved ikke længere er tilknyttet en bolig hos venner og familie.

Jeg som udvalgsformand er blevet inviteret til Tilioqs første konference, som finder sted den 11. november i Sisimiut. Konferencen har handicapkonventionen som tema. Konferencen vil samle alle interessenter på handicapområdet i Grønland og gøre status på, hvor langt Grønland er i arbejdet med at overholde konventionen. Derudover vil konferencen skue fremad og rette blikket mod, hvordan man gennem et øget samarbejde kan bruge handicapkonventionen aktivt til at fremme personer med handicaps vilkår og rettigheder i Grønland.

Udvalgsrejse til Tasiilaq  17.-20.aug., og vi vil besøge bygderne Kulusk mfl.