Meddelelser

2a. Meddelelser fra formanden

2b. Meddelelser fra udvalgsformændende

2a.

 1. Der er planlagt at Foodlab åbner i den nærmeste fremtid. Visionen med Foodlab er at inspirere til, at der i Grønland vil være flere, som eksperimenterer med grønlandske råvarer og med tiden skaber innovation og iværksætteri. Foodlab består af fysiske faciliteter i form af et produktion, ned ved Nuukullak 35. Foodlab vil kunne via et bredt udvalg af køkkenfaciliteter sænke driftsomkostningerne for iværksættere, og på den måde være med til at gøre det mere rentabelt at igangsætte produktion af fødevareprodukter til hjemmemarkedet og turistindustrien. Lokalerne er renoveret, og udstyr er indkøbt og er ved at blive installeret.
 2. Udvalg for Økonomi og Erhverv var på udvalgsrejse i Svalbard og København i perioden d. 16.-23- februar. Der bliver udarbejdet en rejserapport herom fra administrationen.
 3. I perioden d. 23.februar – 4. marts var borgmesteren i København i forbindelse med følgende aktiviteter: møde med Aalborg borgmester (som blev aflyst); møde med Mind Your own Business (en dansk NGO som har etableret sig lokalt i Nuuk); møde med Jens Wandel, Special Adviser to the Secretary-General on Reforms i FN systemet; besøg på krisecentret LIVA i Amager; at blive interviewet af Søndagsavisen og Danmarks Radio i forbindelse med et kommende dokumentar om Tasiilaq og udsatte børn og deltagelse i Nuna advokaternes og Hortens årlige grønlandskkonference i København, hvor emne var  ”Realisering af megaprojekter i Grønland – de gode erfaringer”. Administrerende direktør for Nuuk City Development, Naalakkersuisoq for Finanser og borgmester i Avannaata Kommunea var blandt andre oplægsholderne på grønlandskonferencen. 
 4. d. 13. og 14. marts afholder MIO undervisning i FN’s Børnekonvention for alle medlemmer af Kommunalbestyrelsen samt for formændene for Bygdebestyrelserne.
 5. d. 15. marts er medlemmerne af Kommunalbestyrelsen samt formændene for Bygdebestyrelserne ligeledes inviteret til Infrastrukturseminar, arrangeret af Naalakkersuisoq for Boliger og Infrastruktur Karl Frederik Danielsen samt borgmester Asii C. Narup. Seminaret afholdes i Hotel Hans Egedes konferencelokaler.
 6. d. 20. & 21. marts i Nuuk er borgmesteren inviteret til landsdækkende infrastrukturseminar som er arrangeret af Naalakkersuisoq for Boliger og Infrastruktur Karl Frederik Danielsen. Samtlige borgmestre skal holde 2 oplæg; hhv. om servicekontrakter og om kommunens visioner. Derudover deltager borgmestrene i en paneldebat. 
 7. Tromsø Kommunens besøg som ellers skulle ske i marts måned, er blevet udskudt til juni 2019.
 8. Borgmesteren holder ferie i perioden d. 11. april – 22. maj. 2019. I den sammenhæng er Udvalg for Økonomi og Erhvervs møde i april rykket frem, fra d. 11 til d. 10. april. Viceborgmesteren vil være fungerende borgmester under borgmesterens ferie.
 9. d. 6. & 7 marts havde borgmesteren og udvalgsformanden for Udvalg for Velfærd og Arbejdsmarked besøg af Folketingets ældreminister Thyra Frank.
 10. d. 10. & 11. juni samles alle fire lokaludvalg i Kommuneqarfik Sermersooq for første gang til fælles lokaludvalgsseminar. Seminar for lokaludvalgene i Kommuneqarfik Sermersooq skal afholdes hvert andet år.
 11. d. 30. marts 2019 afholder borgmesteren et seminar for NGO’er i Kommuneqarfik Sermersooq der har fokus på børn og unge.  Formålet med seminaret er, at skabe overblik over NGO’ernes indsatser og på hvilken måde disse understøtter FN’s konventionen om barnets rettigheder. Endelig er det borgmesterens ønske at få ideer til hvorledes kommunen fremover kan samarbejde med NGO’erne. Formændene i det relevante fagudvalg i Kommunalbestyrelsen vil blive inviteret som observatører på seminaret. (dvs. som lyttere)
 12. 14.-18. august 2019 afholdes Aalborg Dage i Nuuk, hvor Magistraten og Direktionen fra Aalborg Kommune kommer på besøg til Nuuk. Ledelsessekretariatet er i gang med at planlægge besøget, hvor der vil være både et kulturelt, politisk og erhvervs program. Der er lagt op til nogle spændende dage i godt selskab. Der vil blive udsendt et mere fyldestgørende program senere. I den sammenhæng ændres tidspunktet for Udvalg for Økonomi og Erhvervs møde, den 15. august, fra kl. 14.00 til at starte kl. 16.00.
 13.  På sidste kommunalbestyrelsesmøde var der til punkt 04F ”Anmodning om forlængelse af orlov” spørgsmål til lovgivning omkring valg af 2. viceborgmester. Vi har tjekket lovgivningen, det står klart i styrelseslovens § 7 stk. 3: ”(…) Er der valgt 2 viceborgmestre, besættes den ledigblevne plads dog af den gruppe i kommunalbestyrelsen, som har valgt den pågældende”. Det er tydeligt at det er den gruppe som har valgt den pågældende – det betyder i vores tilfælde IA og Demokraterne der besætter denne stilling. Er der flere spørgsmål til denne konkrete sag skal jeg henvise til spørgsmål til administrationen jf. Kommunalbestyrelsens forretningsordens § 3 stk. 4.
 14. Vedrørende oprydningen i Ikkatteq: Den 11. januar 2018 underskrev formand for Naalakkersuisut og miljø- og fødevareministeren en aftale om oprydning på lokaliteter, hvor der har været amerikansk militær tilstedeværelse, men som ikke længere er i anvendelse, og som ikke er overdraget til andre eller omfattet af øvrige aftaler. En af de lokaliteter som er omfattet af aftalen er Ikkatteq-basen ved Tasiilaq. I sensommeren 2018 er foretaget en besigtigelse af det tidligere flybaseområde Ikkatteq på Østkysten. Grønlands Nationalmuseum og Arkiv har i den forbindelse udarbejdet en rapport, som anbefaler at lade dele af det efterladte forblive på stedet af kulturminde hensyn. Forvaltningen for Anlæg og Miljø er bekendt med, at der i Tasiilaq området, er flere forskellige holdninger blandt borgere og erhvervsliv, omkring Ikkatteq’s fremtidige status. Ønsker man de amerikanske efterladenskaber ved Ikkatteq fjernet, delvis fjernet eller ønsker man at bibeholde området som det står i dag. I den forbindelse blev det aftalt mellem Områdelederen og Forvaltningen for Anlæg og Miljø, at man qua Lokaludvalget skulle igangsætte en borgerinddragelsesproces, hvor man herigennem ville forsøge at pejle den generelle stemning omkring Ikkatteq områdets fremtidige virke.  Konklusionen på borgerinddragelsen forventes efterfølgende indarbejdet i et fremtidig lokalplanstillæg for området og derved også den endelige løsning for oprydningsprojektet. Det er derfor væsentligt at slå fast, at processen via lokaludvalget, ikke er/var en hørringsproces, hvilket også var årsag til at det medfølgende materiale ikke i først omgang levede op til de krav man normalt kan forvente i en høringsproces. Ligeledes var den oprindelige inddragelsesperiode bevist holdt meget kort, af hensyn til det videre arbejde i sagen. Efterfølgende er inddragelsesperioden forlænget væsentligt og alt tilgængeligt materiale er oversat til både grønlandsk og dansk. Det forventes at der i nær fremtid konkluderes på borgerinddragelsesprocessen og at det videre arbejde indstilles til politisk godkendelse, for efterfølgende, såfremt det godkendes, at blive udmøntet i et konkret lokalplanstillæg og udførelse af de vedtagne aktiviteter.

2b.

Uju Petersen, formand for Udvalg for Børn og Familie:

Ombygningen i Forvaltningen er kommet i gang, der skal bygges samtalerum i stueetagen, således at klienterne ikke længere skal gå op til 2. sal.

Forvaltningen modtager stadig mange underretninger, nogen gange så mange akutte og hastende sager, at det til tider kan være svært for de 3 medarbejdere der er tilknyttet Underretningsvagten at nå alle sagerne indenfor 24 timer.

Reorganiseringen af UngeCenter og Efterværn er kommet op at køre, der vil blive arrangeret reception på et senere tidspunkt.

Forvaltningen har været så heldig at få nogen socialrådgivere som vikarer til Tasiilaq, og håber også at det vil lykkedes i Paamiut.

Dialogmøde om fremtidens krisecenter for voldsudsatte, i Katuaq. Vært var Martha Abelsen, Naalakkersuisoq for Sundhed, Sociale Anliggender og Justitsområdet. 

Vi glæder os til turen til Ittoqqortoormiit i uge 15.

Charlotte Ludvigsen, formand for Velfærd og Arbejdsmarked:

I forbindelse med reform inden for sociale ydelser er der gjort en indsat, Selvstyret er også involveret.

Igang med evaluering af førtidspensionsordning.

Mobile boliger, i samarbejde med Anlæg og Miljø. Næste skridt er placeringsmuligheder hertil.

Ældrepleje: nye alderdomshjem i Paamiut skal indvies i maj måned 2019. Udskydelsen skyldes materiale og inventar var forsinket, vi glæder os dog til indvielsen.

Besøg af ældreminister Thyra Frank, som har været rundt på besøg. Hun var meget begejstret for besøget.

Socialøkonomisk virksomhed fase 1, i Tasiilaq er nu igangsat. Udveksling med de fem unge er iværksat, og de er ankommet til Grenesminde i Taastrup, sammen med deres projektledere. Her skal de være i tre måneder, og lære om driften af socialøkonomiske virksomheder, med henblik på et servicecenter i Tasiilaq. 

Henrik Rachlev, formand for Børn og Skole:

Der blev afviklet møde med SIK & NPK  Pædagogorganisationen i Grønland) vedrørende personalesituationen på vores arbejdsplads og tiltag i forhold til dette, vi står desværre i en situation, hvor vi er nødt til at begynde med at rekruttere arbejdskraft udefra

Og i forhold til fastholdelse af arbejdskraft skal vi i samarbejde med SIK starte en planlægning i forhold til goder.

I den forbindelse er vores direktør på vej til vores venskabsby Aalborg for at holde møder for at etablere tiltag med henblik på samarbejde, hvilket er sat på dagsorden som et formål og er ved at blive opstartet.

Under mødet blev det også drøftet; at vi aktuelt også har mangel på faglærere i matematik, naturfag, fysik/kemi, dansk og engelsk et problem, der efterhånden er blevet det største i folkeskolen. Derfor har man også i sinde at foretage tiltag på det område, så man i samarbejde kan formulere rammer i forhold til problemstillingen.

Medarbejdere fra vores kontor er taget på tjenesterejse til skolehjemmet i Tasiilaq med henblik på forbedring af arbejdsmetoder og service, under samme tur skal der afvikles besøg i daginstitutioner og andre institutioner der hører med til vores ressortområde.

Ledelses Grundlag /  er startet godt op i Forvaltningen for Børn og Skole, i den forbindelse er vi godt i gang med at formulere planer og rammer i det videre arbejde, tiltaget blev godt modtaget af personalet.

Mind Your own Buisness KS er startet godt op i samarbejde med NUIF og bliver også fulgt godt. 

Planlægning af NUIF som kommende videncenter kører på skinner og aktuel er man i gang med at planlægge rekruttering af en projektleder.

Udvalget for Børn og Skole skal på inspirationsrejse til Paamiut og Arsuk i ugen 13.

 Den nye leder af musikskolen i KS blev ansat den 1. februar, den nye leder og en embedsmand er på tjenesterejse til Tasiilaq for at besøge musikskolen, de skal samtidig besøge andre institutioner under vores ressortområde.

Justus Hansen, formand for Anlæg og Miljø:

Blok nr. 2 på Tujuuk er nu overtaget og det betyder en tilgang på 42 boliger i Nuuk. Samlet er 84 ud af 126 boliger nu overtaget, og der udestår således kun den sidste blok, der forventes færdigbygget og overtaget senere i år.

Det nye alderdomshjem i Paamiut er nu næsten klar. Der forventes afholdt brandsyn i løbet af en 14 dages tid, og ibrugtagningstilladelse udstedes umiddelbart herefter.

Etape af Kyststien i Nuuk skrider planmæssigt frem, og stien forventes færdig i indeværende år.

Udrulningen af sektorplan for Beredskabet forløber planmæssigt herunder udskiftning af køretøjsparken. Sidste år blev der indkøbt og afsendt snescootere og 4-hjulere til bygder samt Ittoqqortoormiit, ligesom 2 indsatsledervogne i Nuuk blev udskiftet. I år forventes tilgang af en ny A-sprøjte og en ny tankbil til Nuuk.

Arbejdet med at udforme en Sektorplan for det kystnære fiskeri er igangsat. Det bliver et spændende arbejde hvor alle sektorens Interessenter bliver inddraget. Kommissoriet er ved at blive finpudset til politisk behandling.