Meddelelser

2a. Meddelelser fra formanden

2b. Meddelelser fra udvalgsformændende

2a.

 1. På dagsorden til mødet i dag d. 11. juni 2019, har administrationen, som en forsøgsperiode, indført administrationens bemærkninger til kommunalbestyrelsesmedlemmernes forslag. Dette er for at kvalificere medlemsforslagene og tilkendegive administrationens vurdering fra starten, således nogle forslag kan støttes med bemærkninger inden kommunalbestyrelsen træffer beslutning.
  Den nuværende fremgangsmåde er langtrukkent og nogle politikere kan få den forventning at man, fordi kommunalbestyrelsen har støtten den, er gået i gang med at realisere deres forslag, hvor realiteten er at administrationen dernæst vurderer om forslaget kan realiseres og den derefter sendes til Kommunalbestyrelsen igen, til enten godkendelse eller forkastelse. Men mange forslag er omkostningstunge og når der f.eks. ikke er afsat midler til forslagene, betyder det at administrationen ikke kan realisere forslaget. Efter nogle kommunalbestyrelsesmøder vil forsøgsperioden blive evalueret.    
 2. d. 28. & 29. maj havde bestyrelsen for Vestnordisk hovedstadsfond et møde i Reykjavik, hvor de besluttede at der i alt bevilges midler på 412.000kr. midlerne blev fordelt således:
  152.000kr til ansøgere fra Nuuk, Kommuneqarfik Sermersooq; 150.000kr til ansøgere fra Reykjavik og 150.000 kr. til ansøgere fra Tórshavn. Vestnordisk hovedstadsfonden modtog i alt 24 ansøgere, hvoraf 16 af dem fik tildelt midler fra fonden. Nuuk, Kommuneqarfik Sermersooq skal være værtsby ved næste bestyrelsesmøde, som bliver forår/sommer 2020.
 3. d. 31. maj var formanden for Naalakkersuisoq, Naalakkersuisoq for Sundhed, Sociale Anliggender og justitsvæsen og samtlige borgmestre fra de øvrige kommuner indkaldt af borgmester i Kommuneqarfik Sermersooq til et (telefon)møde med henblik på at skabe et samarbejde og finde nationale løsninger for seksuelt overgreb på børn og unge, som er et stort problem i hele landet. Alle borgmestre deltog, undtagen, Formanden for Naalakkersuisoq som meldte afbud og henviste mødeindkaldelsen til Naalakkersuisoq for Sundhed, Sociale Anliggender og justitsvæsen, men som også meldte afbud pga. en anden aftale.
 4. d. 31. maj havde borgmesteren et møde med Naalakkersuisoq for Fiskeri, Fangst og Landbrug. Borgmesteren viderebragte Kommunalbestyrelsens henvendelse til Naalakkersuisut for Fiskeri, Fangst og Landbrug med ønske om, at jagtbetjentordningen og fiskerikontrollørordningen senest fra 1. januar 2020 også tilgodeser Tasiilaq og bygder. Naalakkersuisoq orienterede om at de var i gang med at evaluere deres kontrolstruktur, heraf fordelingen af jagtbetjentene og fiskerikontrollørerne i hele landet. Naalakkersuisoq vil tage Kommunalbestyrelsens ønske med i betragtning.
 5. d. 31. maj underskrev Departementet for Fiskeri, Fangst & Landbrug og Kommuneqarfik Sermersooq en hensigtserklæring der skal sikre fremgang for fanger- og fiskerierhvervet i Østgrønland. Parterne satser på at der snarest etableres et indhandlingssted i Tasiilaq, i samarbejde med private aktører. Hensigtserklæringen vil gøre det muligt at der oprettes et indhandlingsanlæg og produktionsanlæg og hvor de private aktører vil få mulighed for via finanslovsmidler at ansøge om driftstilskud. Udover de nye tiltag i Tasiilaq vil parterne arbejde hen imod videreudvikling af fangererhvervet i Ittoqqortoormiit.
 6. D. 2.-5. Juni 2019 var Tromsø Kommune på besøg i Nuuk. Ordføreren (borgmesteren) fra Tromsø Kommune med ledsagelse af embedsfolk besøgte Nuuk. Formålet med besøget var først og fremmest at lære hinanden bedre at kende, men også at begynde arbejdet med rammeaftalerne om samarbejde inden for netop byudvikling, miljø og bæredygtighed, samt fremme af den arktiske regionale agenda.
  Besøget bød blandt andet på en række besøg hos kulturelle institutioner, virksomheds-, organisations- og forvaltningsbesøg, samt workshops og seminarer.
 7. d. 7. juni holdte borgmester og Naalakkersuisoq for Sundhed, Sociale Anliggender og justitsvæsen et møde. På mødet orienterede Naalakkersuisoq om hendes politiske besøg i Qeqertarsuatsiaat og Tasiilaq. Derudover var der gensidig orientering og videns fordeling om udfordringer der er på det sociale område.
 8. D. 7. juni blev Paamiut-aftalen underskrevet af borgmester Asii Chemnitz Narup og Naalakkersuisoq for Sundhed, Sociale anliggender og Justitsvæsen, Martha Abelsen. Paamiut-aftalen mellem Sundhedsvæsenet og Kommuneqarfik Sermersooq sikrer, at medarbejdere og ledere i Paamiut får et tæt samarbejde og muligheden for at sparre med hinanden. Aftalen skaber også mulighed for, at parterne i fællesskab kan høste stordriftsfordele i forbindelse med blandt andet transport og madproduktion. Det nye plejehjem og sundhedscenteret ligger i forlængelse af hinanden og det betyder at kommunens og selvstyret i samarbejde kan tilbyde tryghed, omsorg og pleje til de ældre. Med et helt nyt hjem, har de ældre i Paamiut fået nye omgivelser, som ligger midt i byen og hvor de ældre kan følge med i livet omkring bymidten. De ældre får en højere livskvalitet. D. 12. juni 2019, bliver den nye alderdomshjem indviet i Paamiut.
 9. d. 10. & 11. juni samles alle 4 lokaludvalg i Kommuneqarfik Sermersooq for første gang til fælles lokaludvalgsseminar. Seminar for lokaludvalgene i Kommuneqarfik Sermersooq skal afholdes hver 2. år.

2b.

Uju Petersen, formand for Udvalg for Børn og Familie:

Der er i Nuuk åbnet Unge center som skal tage sig at 4 områder:

 1. behandlingstilbud til traumatiserede børn og unge
 2. Unge rådgivning
 3. Efterværn 
 4. Socialpædagogiske støtte til misbrugsbehandling af børn og unge.

Charlotte Ludvigsen, formand for Velfærd og Arbejdsmarked:

Nyt plejehjem i Paamiut

Det nye plejehjem i Paamiut indvies i morgen d. 12. juni kl. 13.00.

Plejehjemmet har plads til 24. beboere – hvoraf 12 af pladserne er til demente borgere.

Lige nu arbejdes der med konkrete aftaler mellem Plejehjemmet og sundhedsvæsenet i Paamiut.

Handicapvejleder

Arbejdsmarkedsområdet har ansat en handicapvejleder, der skal fokusere på opkvalificerings- og beskæftigelsesmuligheder for handicappede borgere.

Ny handicaplovgivning

Ny Inatsisartutlov om støtte til personer med handicap, er vedtaget d. 5. juni 2019 og træder i kraft pr. 1. januar 2020. Forvaltningen vil gå i gang med at tilpasse arbejdsgange og kvalitetsstandarder til den nye lovgivning.

Borgermøde om handicapsektorplan

D. 3. juni 2019 blev der afholdt borgermøde i Værestedet Kammagiit, hvor temaet var Sektorplanen på Handicapområdet.

Desværre var der ikke det store fremmøde af borgere og pårørende. Det var alligevel et godt møde, hvor deltagerne kom med mange og gode input, som bliver taget med i det videre arbejde.

Forvaltningen for Velfærd og Arbejdsmarked forventer fortsat, at Sektorplanen på handicapområdet er færdig i sensommeren.

Misbrugsbehandling i Tasiilaq

Der er indgået samarbejdsaftale mellem Kommuneqarfik Sermersooq og Allforfik om misbrugsbehandling i Tasiilaq i perioden 1. januar 2020 til 1. august 2021. Behandlingen af alkoholmisbrug, hashmisbrug og ludomani dækker Tasiilaq og de fem tilhørende bygder.

Det er aftalt, at der i perioden skal være fast bemanding i Tasiilaq.

Dog arrangerer Allorfik to behandlinger i 2019 for at dække de umiddelbare behov.

Allorfik betaler for behandlernes rejser, og Kommuneqarfik Sermersooq stiller behandlingsfaciliteter, internet og logi til rådighed.

Ordningen evalueres i foråret 2021.

Henrik Rachlev, formand for Børn og Skole:

Elevernes sidste skoledag foregik tilfredsstillende, afslutningen blev afviklet på en glad måde og ganske forbilledligt for resten af eleverne.

Aktuelt afvikler eleverne deres afsluttende prøver og vi håber, at de vil kunne præstere tilfredsstillende resultater. De skriftlige opgaver er overstået og de mundtlige prøver er også snart afsluttet.

Vi er også i gang med at planlægge næste skoleår 2019/2020.

Prioritering og fordeling af lærernes opgaver vil være klar medip denne måned.

Derudover starter den nye skoleinspektør i Nuussuup Atuarfia, Katie Egede Motzfeldt, pr. 1. juli.

Der er lavet stillingsopslag i forhold til en skoleinspektør på ASK.

Justus Hansen, formand for Anlæg og Miljø:

Ingen