Meddelelser

2a. Meddelelser fra formanden
2b. Meddelelser fra udvalgsformændende

2a.

 1. Ifølge lokaludvalgets vedtægter som medfører Styrelseslovens §32, samt Kommunalbestyrelsens beslutning af 28. august 2018 har lokaludvalget følgende mulighed i vedtægter: ”Lokaludvalget kan stille forslag til dagsordenen til de stående udvalg, samt Udvalg for Økonomi og Erhverv angående emner der vedrører lokalområdet. Denne mulighed har ikke tidligere været benyttet af lokaludvalgene. Fremadrettet vil formanden for lokaludvalget samt lokaludvalgskoordinatoren først undersøge, samt beslutte hvorvidt punktet skal på den politiske dagsorden, for på denne måde at sikre at f.eks., punktet ikke tidligere er blevet behandlet i udvalget. Men det er en mulighed, som kommunalbestyrelsen siden 2018 har givet til til lokaludvalgene.
 2. Kommunen har fået mange henvendelser fra beboere omkring Lille Købmand ved Tuapannguit. Klagerne omhandler uro, støj og andre gener. Kommunen har nedsat en tværgående arbejdsgruppe sammen med politiet og kigger på mulige indsatsområder, for at sikre ro og orden i området. Efterplanerne inddrages borgere i lokalområdet i oktober til fælles drøftelse omkring forholdene.
 3. d. 8. oktober 2019, om eftermiddagen, havde borgmesteren et møde med den danske indenrigs- og socialminister, Astrid Krag og derfor blev starttidspunktet på kommunalbestyrelsesmødet d. 8. oktober 2019 udskudt  til kl. 16.00. D. 9. oktober tager den danske indenrigs- og socialminister, Astrid Krag på besøg i Kapisillit. To embedsfolk fra kommunen deltager på besøget.
 4. Angående udbud og kontrakt vedrørende driften af Herberget, har Facilityservice gennemført et offentligt udbud med kravspecifikationer i henhold til de gældende regler. Der blev modtaget et tilbud som blev antaget og godkendt. Der er indgået en kontrakt med overtagelse af driften den 23. september 2019. Forudsætningen for den økonomiske dimension, der er indskrevet i kontrakten er, at budgettet overholdes med en årlig bevilling på 3.200.000,00. Der er indskrevet alle nødvendige forhold for at sikre en optimal drift. Der vil senere blive fremlagt en orienterende sagsfremstilling.
 5. Kommuneqarfik Sermersooq har igen i år deltaget i Dansk Erhvervs seminar i Danmark, her har Kommunaldirektøren afholdt oplæg med efterfølgende særskilte møder med mulige investorer fra pensionskasser. Nuuk City Development deltog også i seminaret og afholdte også oplæg. Fra Grønland deltog f.eks. Kalaallit Airports, Usisaat mv.

 

2b.

Uju Petersen, formand for Udvalg for Børn og Familie:

 1. Rapporteringer behandles efter Tilsynsenhedens påbud.
 2. Børn og Familieafdelingen i Tasiilaq har fået en ny chef, derudover har Børn- og Familiecenteret fået en ny leder, som skal være der i et år.
 3. Dermed har vi 4 fastansatte medarbejdere i Børn- og Familieafdelingen, og derudover har vi midlertidigt ansat en, som er vokset op i Tasiilaq og som skal være der frem til jul.
 4. Et tættere samarbejde mellem medarbejdere, der arbejder med seksuel krænkede børn, er igangsat, mødet der indeholder et kursus i september måned, har været en succes.
 5. Et omdiskuteret emne i sommers omkring et ønske om hjælp fra Danmark, er kommet godt i gang, og pt. er 8 socialrådgivere gået i gang med et kursus her, hvoraf 4 af dem rejser videre til Tasiilaq.
 6. Samtidig er den danske Socialminister ankommet til Nuuk i dag, og det er i forbindelse med Danmark sender hjælp til Grønland.

Inge Olsvig Brandt, formand for Velfærd og Arbejdsmarked:

 1. Mandag d. 23. september overtog Storm Ludvigsen og Kristine Sigurdsen (Tarraq) drift og daglig ledelse af de to herberg i Nuuk, samt modulboligerne. Kontrakten er treårig. Forvaltningen koordinerer overdragelsen sammen med indkøbsafdelingen.
 2. Fagchef for Myndighedsområdet er kommunens repræsentant i Kofoeds Skole Nuuks bestyrelse fremadrettet.
 3. En række IT-udfordringer – virus og fejl hos Fujitsu – har medført, at sociale udbetalinger ikke er sket til tiden. Forvaltningen har i samarbejde med kommunikationsafdelingen informeret borgerne så godt som muligt.
 4. Fredag d. 20. september fejrede Majoriaq, at 5 unge som de første har gennemført Fish Tech-GL. Det er en modulopbygget uddannelse til fiskeindustritekniker, hvor der skiftes mellem praktik- og skoleophold. Fish Tech GL er for ufaglærte eller ledige som med denne uddannelse bliver opkvalificeret til bedre jobs i fiskeindustrien.
 5. Handicapugen er i gang. Den varer fra mandag til fredag i denne uge (uge 41). Der foregår en række aktiviteter forskellige steder i Nuuk. Der er blandt andet overrækkelse af OCN-beviser til personer med handicap, sportsaktiviteter og fællesspisning. Alle er velkomne til at deltage. Programmet kan findes på kommunens hjemmeside: link til program.   
 6. Fredag d. 11. oktober er der overrækkelse af OCN-beviser til borgere i Nuuk og Paamiut. OCN-beviser gives som dokumentation på, at borgeren har kompetencer, som arbejdsmarkedet efterspørger. Der er 32 borgere fra Nuuk og 13 borgere fra Paamiut, der får overrakt et OCN-bevis.
 7. Der er fokus på udvikling på Handicap- og Socialpsykiatriområdet i Forvaltning for Velfærd og Arbejdsmarked. Det handler om, at forvaltningen skal blive bedre til at tilfredsstille borgernes ønsker og plejebehov. For at lykkes med det mål vil afdelingen arbejde strategisk med individuelt tilrettelagte oplæringsforløb, der tager udgangspunkt i den borgergruppe, som medarbejderne til dagligt har med at gøre.
 8. Ældrerådet har afholdt et yderst velbesøgt borgermøde d. 19. september i forsamlingshuset i Nuuk. På mødet deltog ca. 120 borgere, Ældrerådet og kommunale politikere. De drøftede blandt andet Kommuneqarfik Sermersooqs ældrepolitik samt Ældrerådets formål og ambitioner.

Michael Rosing, formand for Børn og Skole:

 1. Der er blevet ansat en fagchef for 0 – 6 årige.
 2. MISI tager til Tasiilaq og bygder på lørdag for at vurdere børn, som der er bekymringer omkring, og for at give institutionerne redskaber til at håndtere disse.
 3. Udvalget tager på udvalgsrejse onsdag 16. til lørdag 19. oktober, også til Tasiilaq.
 4. Der har været ledelsestilsyn på lejrskolen i Itinnera, der kommer en rapport til Udvalget og siden til KB.
 5. Der er fundet en projektleder til NUIF pr 1. nov. Det er bl.a. for at opfylde koalitionsaftalens punkt omkring et videnscenter.

Justus Hansen, formand for Anlæg og Miljø:

 1. Administrationen har fået foretaget en række temperaturmålinger inde i træflis deponiet. På baggrund af resultaterne, er der foretaget en præventiv vanding af depotet.
 2. Administrationen har udstedt ibrugtagningstilladelse til de sidste 42 boliger i Tuujuk, og afleveringsforretningen ventes at finde sted i morgen den 9. oktober.
 3. Der har været afholdt licitation på opførelsen af en modulbaseret integreret daginstitution, der skal ligge ovenfor ASK. Der er indkommet 3 bud, og administrationen er ved at kvalitetstjekke buddene. Såfremt såvel pris og kvalitet er i orden forventes arbejdet med at opføre institutionen, at starte henover vinteren, med forventet færdiggørelse af et nøglefærdigt byggeri i uge 40 i 2020.