Meddelelser

2a. Meddelelser fra formanden

2b. Meddelelser fra udvalgsformændende

2a. 

1. d. 27. & 28. november afholdte NAKUUSA sammen med UNICEF, konference om FN’s Børnekonvention og FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling, i anledningen af børnekonventionens 30 års jubilæum d. 20 november 2019. Borgmesteren deltog under konferencen ligeledes som en panelist på en break out session, som omhandlede hvordan kommunerne kommer videre ift. nuværende status på børne- og ungeområdet.  De øvrige 4 kommuner var også repræsenteret på paneldebatten. Derudover deltog borgmesteren i en afsluttende paneldebat, med Naalakkersuisoq for Sundhed, Sociale Anliggender og Justitsområdet Martha Abelsen, Borgmester i Kommune Qeqertalik, Ane Hansen og 2. viceborgmester i Avannaata Kommunia Anthon Frederiksen. Der blev fremlagt forskellige anbefalinger fra virksomheder, foreninger og børn til politikerne, som borgmesteren håber bliver fremsendt på skrift af konferencearrangørerne.

2. d. 28. november 2019 kl. 18.00, var samtlige borgmestre indkaldt til et telefonmøde af Naalakkersuisoq for Sundhed, Sociale Anliggender og Justitsområdet, Martha Abelsen. Mødet omhandlede status på samarbejdet mellem Danmark og Grønland – om børn og unge i Grønland.

3. d. 30.nov – 05.dec.2019: Greenland Science Week (GSW) blev med stor succes afholdt i Nuuk, på baggrund af et samarbejde imellem Ilisimatusarfik, Greenland Perspective, Kommuneqarfik Sermersooq og Aalborg Universitet. GSW har fokus på forskning i Arktis og Grønland, og temaet i år har været ’Connecting Science and Communities’. Konceptet var en bred vifte af forskningsfelter: fra turisme, råstoffer, og fødevarer til infrastruktur, teknologi, og sundhed. Det er målet, at Greenland Science Week kan være med til at konsolidere akademia i Grønland omkring den arktiske forskning, og bane vejen for at Nuuk kan blive samlingspunkt for den fremtidige internationale arktiske forskningshub.

4. d. 6. december var der bestyrelsesmøde i Sermersooq Business Council (SBC). Kommuneqarfik Sermersooq opsiger serviceaftalen med Sermersooq Business Council pr. 31. december 2019, hvorefter Fonden for Sermersooq business Council opløses. Fondens aktiver og passiver skal dermed overdrages til Kommuneqarfik Sermersooq, og samtidig overgår fondens medarbejdere til en ansættelse ved Kommuneqarfik Sermersooq på uændrede vilkår.

5. d. 8 januar holder borgmesteren nytårsreception for byens erhvervsliv. Kommunalbestyrelsesmedlemmer, der er i Nuuk vil blive inviteret hertil.

6. I slutningen af januar 2020 skal borgmesteren deltage i Arctic Mayors Forum (AMF), som bliver afholdt i Tromsø. I forlængelse af AMF, skal borgmesteren officielt besøge vores venskabsbykommune Tromsø Kommune.

2b. 

Inge Olsvig Brandt, formand for Udvalg for Velfærd og Arbejdsmarked:

Forberedelse til den kommende handicaplovgivning:

Den nye lov om støtte til personer med handicap træder i kraft 1. januar 2020. Forvaltningen forventer, at loven gør det nemmere og hurtigere for borgere med handicap at få den rette støtte. 

I den kommende lovgivning forsvinder kravet om, at borgeren skal være omfattet af handicapforordningen for at få støtte. I stedet er det kommunen, der skal vurdere, om borgeren har et handicap. Det betyder, at borgere med et handicap – men uden officiel diagnose – også kan få støtte.

Definition på personer med handicap: Personer med handicap omfatter personer, der har en varig fysisk, psykisk, intellektuel eller sensorisk funktionsnedsættelse, som i samspil med forskellige barrierer kan hindre dem i fuldt og effektivt at deltage i samfundslivet på lige fod med andre.

I den kommende handicaplovgivning skal demens og andre aldersbetingede varige funktionsnedsættelser også behandles som handicap. Det betyder, at Ældreområdet og herunder især Visitationen og demenskoordinatoren også skal kende handicaplovgivningen.

Den kommende lovgivning giver borgerne ret til en bisidder, når de skal til møde med kommunen. Der er nogle punkter, der mangler at komme på plads med hensyn til rekruttering og uddannelse af bisiddere. Eksempelvis venter kommunerne på, at selvstyret etablerer en bisidder-uddannelse, og at selvstyret laver en vejledning til den kommende handicaplovgivning. Indtil da vil det være en udfordring for kommunen at rekruttere bisiddere.

Forvaltningen forbereder sig grundigt på den kommende handicaplovgivning. Men loven påvirker også, hvordan kommunen organiserer sagsbehandlingen, og det kan gøre det vanskeligt for kommunen at leve op til alle krav fra 1. januar 2020.  

Michael Rosing, formand for Udvalg for Børn og Skole:

Vi nu har åbnet vuggestuen i Tasiilaq til alles store glæde. De første 12 vuggestue børn er nu indskrevet og de øvrige 12 på venteliste kommer ind i januar måned.

Forvaltningen Børn og Skole er i gang med et større udredning omkring Ittoqqortoormiit skole situation. Forvaltningen har korrespondance med Borgmesteren omkring sagens gang. Der er leveret en redegørelse fra forvaltningen til Borgmesteren. Forvaltningen vil løbende komme med orientering med tiltag og indsatser til borgmesteren og til vores udvalg.