Meddelelser

2a. Meddelelser fra formanden

2b. Meddelelser fra udvalgsformændene

2a.

 1. Under Kommunalbestyrelsens emnedag d. 26. august 2019 vedr. fremtidige tiltag i Tasiilaq, blev det drøftet, at der i fremtiden skal arbejdes hen imod etablering af Tidlig indsat for forældre til 0-3 årige børn, og at dette eventuelt kunne ske ved en ændring af Armarngivat. Armarngivat er en selvstændig institution med egen bestyrelse, og bestyrelsen er positivt indstillet for ændringen af formålet. Forvaltning for Børn og Familie ønsker at omlægge Armarngivat til et mor-barn behandlingshjem.Formålet med mor-barn hjemmet er, at småbørn sikres en god og tryg start på livet ved, at barnets forældre sikres omfattende støtte og vejledning i udførelsen og varetagelsen af forældrerollen. Dette via tæt opfølgning og støtte fra sundheds-, pædagogisk- og socialfagligt personale med viden og kompetencer i arbejdet.
 2. På grund af Coronakrisen har kommunens Erhvervsafdeling udlånt to medarbejdere til Greenland Business med henblik på, at hjælpe til med sagsbehandlingen af Nalakkersuisuts hjælpepakker. Medarbejderne forventes udlånt frem til juni måned.
 3. Vedrørende ledighed grundet nedlukning i forbindelse med inddæmning af COVID-19. Antallet af ledige er støt stigende og udviklingen følges nøje. En stigning i antallet af ledige kan have personlige- såvel som økonomiske konsekvenser i kraft af udbetaling af arbejdsmarkedsydelser. Kommunen har en god dialog med erhvervslivet i forhold til at finde ny beskæftigelse til de ledige, inden for kort tid.
 4. Den 24. marts behandlede råddet for kulturfremme ansøgningerne til Sermeq Puljen. Råddet har modtaget i alt 39 ansøgninger og på mødet blev det besluttet at forhåndsgodkende ti projekter og dermed støtte med i alt 839.506 kroner.
 5. Den 20. April, modtog samtlige borgmestre et brev fra Naalakkersuisoq for Uddannelse, Kultur, Kirke og Udenrigsanliggender vedrørende anvendelse af standpunktskarakter i stedet for afsluttede prøver for skoleåret 2019-2020 pga. Covid-19. I brevet står der, at Naalakkersuisut har besluttet, i forlængelse af dialogmødet vedrørende Corona situationen med borgmestrene d. 7. april 2020 og efterfølgende møde med kommunernes fagchefer for skolerne, at udstede en bekendtgørelse om overførelse af standpunktskarakterer som erstatning for folkeskolernes afsluttende prøver på grund af COVID-19. Bekendtgørelsens indhold blev fastsat på grundlag af drøftelserne med borgmestrene d. 7 april hvor netop anvendelse af standpunktskarakter, i stedet for prøver, indgik som et centralt element. Desuden er IMAK’s vurderinger indgået i affattelsen af den administrative regelfastsættelse. Bekendtgørelsesforslaget er således udarbejdet i tråd med anbefalinger fra de vigtigste interessenter. Naalakkersuisut har også fremhævet i bekendtgørelsen at standpunktskaraktererne fra den afsluttende evaluering skal gives senest mulig i skoleåret, for at sikre eleverne fortsat får en afsluttende evaluering.
 6. Den 23. april deltog borgmesteren og direktøren for forvaltning for Anlæg og Miljø på Katuaq årsmøde. På Katuaq årsmøde, deltog bestyrelsen for Katuaq, ledelsen i Katuaq og repræsentanter fra tilskudsgiverne Kommuneqarfik Sermersooq og Selvstyret. Borgmesteren deltog på vegne af Kommuneqarfik Sermersooq. År 2020 er det sidste år med den nuværende strategi for Katuaq. Det betyder at bestyrelsen i Katuaq og andre interessenter skal se på hvad der er opnået i de år og tage stilling til hvad årene fra 2021 skal byde på. Det arbejde er så småt gået i gang i 2019 og skal for alvor i gang i 2020. Kommuneqarfik Sermersooq ytrede ønske om at blive involveret i strategiarbejdet.
 7. Den 24. april 2020 havde samtlige borgmestre et møde med Naalakkersuisoq for Sundhed, Sociale Anliggender og Justitsområdet Martha Abelsen om det grønlandsk-danske tværgående arbejde om styrket indsats for udsatte børn og unge i Grønland. På den danske finanslov er afsat 80,0 mio. kr. i perioden 2020-2023, dvs. i gennemsnittet er der afsat 20. mio kr pr. år i løbet af 4 år.  
 8. Den 24. april 2020 blev der afholdt generalforsamlinger i Kommuneqarfik Sermersooqs aktieselskaber; Nuuk City Development, Nuup Bussii og Iserit A/S.

2b

Uju Petersen, formand for Udvalg for Børn og Familie:

 1. Under Kommunalbestyrelsens temadag d. 26. august 2019 vedrørende fremtidige tiltag i Tasiilaq, blev det drøftet, at der i fremtiden skal arbejdes hen imod etablering af Tidlig indsat for forældre til 0-3-årige børn, og at dette eventuelt kunne ske ved en ændring af Armarngivat. Dette har kørt med succes.
 2. Arbejdet med at forbedre indsatsen mod seksuel krænkelse af børn i Nuuk, har været bremset af Corona-krisen, men det tværfaglige samarbejde er igang igen.
 3. Der er ca. 30 anbragte børn udenfor hjemmet i Nuuk, hvis forældre er flyttet til Danmark, og siden der er så mange anbragte, orienteres der her om det.

Inge Olsvig Brandt, formand for Velfærd og Arbejdsmarked:

Generelt: 

 1. I den sidste tid har COVID-19 situationen krævet en ændring af arbejdsgange, behov for nye retningslinjer og omstillingsparathed hos både medarbejdere og borgere. Forvaltning for Velfærd og Arbejdsmarked er kommer godt igennem den sidste tid og medarbejdere har generelt leveret en stor indsats. Der er udarbejdet beredskabsplaner, retningslinjer og procedurer, så det er tydeligt hvordan medarbejderne skal forholde sig i forhold til at forebygge smitte og hvordan de skal forholde sig i tilfælde af smitte. 
 2. De ændrede arbejdsgange affødt af covid-19 situationen har også åbent op for ny læring og givet anledning til at revurdere arbejdsgange og arbejdsprocesser, og identificere nye måder at gøre tingene på, som kan komme borgerne til gavn.

Arbejdsmarkedsområdet:

 1. Arbejdsmarkedsområdet holder nøje øje med udviklingen af antallet af ledige og tilpasser indsatser dertil. Der er fokus på at nye ledige hurtigt kommer tilbage i beskæftigelse, hvilket ser ud til at lykkes på nuværende tidspunkt. Der er god dialog med både erhvervsliv og de faglige organisationer.

Ældreområdet

 1. På Ældreområdet har der de sidste år, været et ekstraordinært fokus på at sænke sygefraværet. Der er flere tiltag i gang på de enkelte afdelinger. Medarbejderne har blandt andet vedtaget fælles værdier og bruger aktivt værdierne som et redskab i hverdagen. Derudover har ledelsen haft fokus på inddragelse af medarbejdere. Generelt er arbejdsmiljøet forbedret, og samtlige afdelinger i inde i en positiv udvikling. Det afspejler sig i et faldende sygefravær.

Michael Rosing, formand for Børn og Skole:

 1. Lone Nukaaraq Møller er tiltrådt som ny direktør for Forvaltning for Børn og Skole. 
 2. Ikke så meget nyt fra Børn og Skole, som ikke har været meldt ud i medierne. Skoler og dagsinstitutioner har kørt på nødpasning.
 3. Skolerne er efter der er åbnet op igen, begyndt på nødplan hvor de kører efter en 2 fase undervisning, som giver andre mulighed for at se på måder at gøre tingene på. 
 4.  Vil gerne takke de mange medarbejdere for en god indsats og det er vi stolte af.

Justus Hansen, formand for Anlæg og Miljø:

 1. Medarbejdere i Forvaltningen for Anlæg og Miljø har i forbindelse med COVID-19 nedlukningen af samfundet ageret krisestab for den kommunale virksomhed på tværs af alle kommunens forvaltninger. Der er gjort et stort stykke professionelt arbejde af ikke bare medarbejdere fra Anlæg og Miljø, men af medarbejdere i hele kommunen. Tak for det.
 2. I forbindelse med COVID-19 krisen er arbejdet med at få vedligeholdt vores bygningsmasse blevet intensiveret. Således er der fremskyndet vedligeholdelsesarbejder i skoler og daginstitutioner.
 3. Arbejdspresset på nøglemedarbejdere, som følge af COVID-19 har betydet, at sagsbehandlingstiden har været stigende i en periode. Der arbejdes nu på at indhente det forsømte.
 4. Årets første areallodtrækninger har nu fundet sted, og flere kommer til over den næste måneds tid. Der er tale om to store byggefelter i Qinngorput og et enkelt enfamiliehus i Nuuk for så vidt angår de lodtrækninger, der har fundet sted. Den næste måneds tid er det planen, at der finder udlodning af ledige erhvervsarealer på Qeqertat i Nuuk, ledige en-familie grunde på CP Holbøllsvej i Nuuk, samt midlertidige stenbrudsarealer i Nuuk.