Meddelelser

Meddelelser for formanden
 
Anlægsafdelingen er flyttet tilbage til Rådhuset
Anlægsafdelingen flytter tilbage til Rådhuset efter at have været placeret hos Iserit A/S i kontorfællesskabet Issortarfimmut 1B siden september 2020.
Hensigten med tilbageflytningen er at styrke såvel det interne samarbejde i forvaltningen som samarbejdet på tværs i kommunen.
 
Drift-og Miljøchef – ansøgning om orlov
Administrationen har godkendt ansøgning om orlov for fagchef i stillingen som Drift-og Miljøchef i Kommuneqarfik Sermersooq.
Orlov gælder for perioden 1. oktober 2021 til 30. september 2022.
 
Kommuneplantillæg 1C14-4 Nuutoqaq, Nuuk vedtaget den 01-06-2021
Jf. vedtaget kommuneplantillæg så er Detailområdet D afspærres for bilkørsel ved skiltning
Der er efterfølgende kommet nogle henvendelser for afklaring af tilkørsel til området.
Der er bl.a. henvendelse fra Restaurant Unicorn, med hvem administrationen allerede har en igangværende dialog.
 
Borgerhenvendelse med ønske om opførelse af prøvehus
En borger har i længere tid været i dialog med tidligere direktør i forvaltningen om opførsel af et prøvehus i Nuuk.
Borgeren er anvist et byggefelt i kommuneplan 1A18 som er udlagt til forsøgsbyggeri.
Kommuneplan 1A18 er bestemmelse om: ”Bebyggelsen skal placeres og orienteres således, at den følger hovedretningerne i bebyggelsen på C. E. Janssensvej, og skal udføres med symmetriske sadeltage (henvisning afsnittet ”Bebyggelsesmønster”)”
Borger ønsker ikke at bygge med symmetrisk sadeltag og ønsker en dispensation.
Nuværende administration har givet afslag for dispensation, da essensen af kommuneplan for det nye område er at videreføre bebyggelsesmønster og udtryk som myggedalen.
Borgeren har ønsket om at foretræde for udvalget for anlæg & miljø og forelægge sin sag. Borgeren har fået afslag med den begrundelse at sagen er administrativ behandlet.
 
TRAFIKPLAN Del 1: Vej- og stinet, Nuuk – vedtaget den 31-08-2021
Jf. vedtaget trafikplan del 1, så skal der blandt andet forbedres forhold for bløde trafikanter.
Formanden for udvalget har sammen med administrationen igangsat etablering af trapper ved Universitetet som første initiativ.
Trapperne etableres for at forbedre forholdene for de bløde trafikanter adgang til universitetet. Nuværende tilgangsforhold til universitetet sker fra rundkørsel ved Malik og langs siden af vejforløb, hvor specielt det lange bløde sving kan udgøre en risiko.
Ved at etablere trapper før det lange bløde sving, så ville de bløde trafikanter få forkortet deres vej og have mindre tid langs siden af vejforløb og undlade det lange bløde sving.
 
Væltet trapperne i Qinngorput
Administrationen meddelt rådgiver at der er tale om rådgiveransvar. Rådgiveren er ved at projektere to nye trapper, som vil kunne modstå vejrlig samt være sikre for borgerne at anvende. Trapperne vil forventeligt blive udbedret for rådgiverens egen regning.
 
Nye boliger i Tasiilaq
Der er på nuværende tidspunkt ved at blive byggemodnet i Tasiilaq i område 30A11, hvilket tilvejebringer tre nye byggefelter, hvor der vil blive bygget boliger i form af rækkehuse. Byggemodningen forventes endeligt afsluttet i 2022, hvorefter nye boliger på byggefelterne vil kunne blive bygget.
 
Beredskab – uddannelser:
Grundindsat i Tasiilaq i perioden 09-08-2021 til 20-08-2021 – 13 kursister -11 bestod
Bygdefunktionsuddannelse i Tasiilaq er igangværende. 30-08-2021 til 12-09-2021 – 17 kursister- de er færdige fredag 12-09-2021
Grundindsat i Ittorqortormiut ønskes gennemført i oktober 2021. Afventer tilgængelige rejsemuligheder for instruktører.
Funktionsuddannelse i Nuuk planlagt i perioden uge 42 til uge 45 – 16 kursister
Holdleder uddannelse 2021 – 5 kursister – 3 gennemført – 2 pågår
Indsatsleder by – 2 kursister
Brandteknisk grunduddannelse (BGU) – 5 kursister
 
Beredskab – Tjenesterejse i DK, perioden 23/08 til 02/09
Nordplus Projekt:
I forbindelse med tjenesterejse for ledelse af redningsberedskabet i DK har der været afholdt workshop i KBH. NordPlus projektet, har til formål at styrke kriseberedskabet i mindre byer og bygder, og i den forbindelse har Københavns Professionshøjskole inviteret os med i arbejdet. Det er aftalt, at der afholdes en katastrofeøvelse i perioden 03 til 05 okt. i Tasiilaq. Der tages kontakt til Politi, Sundhedsvæsen, Mittarfeqarfiit, Polaroli, Hjørdis, Justus m.fl. om de kan deltage i øvelsen. Københavns Professionshøjskole faciliterer øvelsen.
 
Danske Beredskaber:
Der været afholdt møde med danske beredskaber. De har et ønske (politisk opdrag) om at styrke samarbejdet i norden, og har dertilhørende bevilling. Dagsordenspunktet for mødet var om hvordan vi kunne samarbejde om dette. De havde ønske om oprettelse af frivillige tjeneste i stil med hjemmeværnet eller civilforsvaret. Vores feedback var at det var samme spor som initiativ fra Arktisk Kommando, og anbefalede ikke at have to ens spor samtidig. Vores forslag til Danske Beredskaber var kampagne/uddannelse såsom brandberedskab i hytter eller søsikkerhed. Kunne forankres i hytte- eller bådforeningerne.
 
Midtjysk Beredskab:
Der var besøg ved Midtjysk beredskab med henblik på hvordan de løser opgaven med frivillige-, deltids- og fuldtidsansatte i redningsberedskabet. Dette for inspiration for eventuel fremtidig set-up i Nuuk, hvor vækst i Nuuk, både i areal og indbyggertal, er på den politiske dagsorden.
 
Svendborg maritim skole:
Der var besøg ved Svendbord Maritimskole med henblik på sparring og samarbejde for eventuelt fremtidigt kursusudbud af brandbekæmpelse i skibe i Nuuk ved Grønlands Maritimskolen og Sermersooq Qatsersisartut. Grønlands Maritimskolen udbyder det i Paamiut, og de har rettet henvendelse til kommunen med hjælp om at udbyde kurset i Nuuk, med begrundelsen at branchen vælger alternativer til kurset udenfor Grønland i stedet for Paamiut grundet mandskabsudskiftning i typisk i Nuuk eller Sisimiut.
 
Østjyllands Beredskab:
Der var besøg ved Østjyllands beredskab med gennemgang af deres kommende brandstation i Lystrup. Besøg med henblik på inspiration og sparring for indretning af en mindre station. Dette for inspiration for fremtidige stationer i Tasiilaq og Paamiut. Ligeledes aftalt erfaringsdeling for planlægning og eksekvering af en fysisk flytning af en fungerende station med begrænset påvirkning af dagligdagsdriften. Dette med henblik for kommende flytning i Nuuk, hvor flytning skal have minimal påvirkning af driften.
Sparring omkring brugen af It-platformen C3, i forhold til at skabe overblik over ressourcer, understøtte de daglige opgaver, kommunikation/information internt i kredsene og kredsene imellem.