Meddelelser

Fra formanden

– Møde med Pisiffik Nuusuaq evalueringsgruppen

– Møde med Nukissiorfiit angående standere til hybrid og elbiler i Nuuk

 

Fra Sekretariatet

Jeg har udarbejdet nogle forslag til nye tiltag som står herunder. Jeg har vendt dem med Poul, og vil gerne høre jeres tanker og inputs:

Ideer der umiddelbart kan implementeres

Projektrådgivning som format:

Formål: At få flere og bedre ansøgninger om projekter især fra borgere (ikke institutioner og organisationer).

Ressourcer: Rasmus’ tid, online markedsføring i samarbejde med kommunikation, mund-til-mund markedsføring fra lokaludvalgsmedlemmerne.

Konkret: Vi markedsfører at alle borgere med en god ide kan booke tid og få projektrådgivning hos Rasmus. Rådgivningen vil gennem spørgsmål om formål, ide, hvad de gerne vil ændre, samt info om generelle regler, kriterier osv., hjælpe borgere med gode ideer til at videreudvikle og konkretisere deres ideer til ansøgninger. 

 

Projektudviklingsworkshops for lokaludvalgsmedlemmer:

Formål: Flere projekter fra lokaludvalget igennem at vi skaber et fælles sprog samt simpel metodik for at søsætte egne projekter, håndtere og konkretisere ideer, samt skabe gode samarbejdsflader.

Ressourcer: Rasmus’ tid til planlægning og afholdelse, lokaludvalgsmedlemmers tid til at engagere sig i workshoppen, lokaludvalgsmedlemmers tid til at arbejde videre med projekterne, midler (mellem 10K og 20K) til afholdelse.

Konkret: Jeg forestiller mig at vi starter med at lave et workshoplignende møde i november på Inuk hostels. På mødet vil fokus være at vi sammen i nye rammer tænker kreativt og pragmatisk over hvilke forandringer vi gerne vil skabe lokalt. Vi vil gøre det i et ambitiøst, men samtidig realistisk niveau for at sikre at vi kan gennemføre det vi beslutter os for.

 

Åbent arrangement som afslutning på 2019 i hver bydel:

Formål: at skabe synlighed omkring lokaludvalget. At takke byens borgere for et godt år. At fortælle folk at de også kan søge til næste år.

Ressourcer: De penge vi vælger at skyde i det, lidt tid til koordination, 3 lokaludvalgsmedlemmer fra hver bydel der vil stå for det.

Konkret: Jeg forstiller mig et arrangement offentligt hvor vi simpelthen bare siger tak for 2019, og inviterer folk til at være aktive i 2020. Jeg tænker det kunen være sejt hvis det foregik samtidig i de tre bydele. Det kan være alkoholfri juleglögg og lidt musik på et ”torv” i hver bydel, med en lille konkurrence for børn eller lignende. På den måde ville det få et meget lokalt budskab.

 

Arbejdsgrupper i lokaludvalget (ny struktur?):

Formål: at skabe mere, samt bruge vores tid mere til det vi er bedst til.

Ressourcer: Tid fra medlemmer, koordinering fra Rasmus.

Konkret: Min tanke er at vi kan oprette arbejdsgrupper som den der i dag er på Qinngorput-indsatsen på flere områder (også andre end geografisk, kunne være unge, eller kultur f.eks.). Disse kan så starte egne projekter op inden for en given budgetramme. Videre kunne man nedsætte et forbehandlingsudvalg der har til opgave at forberede behandlingen af ansøgningerne. Det kunne være 4 medlemmer der sætter sig sammen, gennemdiskuterer ansøgningerne og så laver indstillinger til udvalget. Dette vil måske gøre behandlingstiden kortere for hele udvalget, og dermed frigive tid til arbejdsgrupperne. 

 

Ideer af højere ambitionsniveau

 

”Better Nuuk”:

Formål: At skabe en internetbaseret platform for borgerinddragelse med forbillede i projektet Better Reykjavik. Herigennem kan vi skabe mere direkte demokrati, vi kan engagere borgere, go vi kan få direkte input til projekter.

Ressourcer: XX tusind kroner til udvikling, X tusind kroner til markedsføring og spredning, En masse timer fra Rasmus

Konkret: Better reykjavik er en online platform hvor borgere kan stille ideer, diskuterer ideer, prioritere ideer og diskutere politik. Den er indrettet enormt intelligent, den undgår facebooks dårlige debatkultur, og den skaber mulighed for at borgere bliver aktive idegeneratorer i stedet for passive kritikere og modtagere. Det er slet ikke sikkert at en eventuel Better Nuuk side skulle se sådan ud, det skal først undersøges, tilrettelægges og udvikles. Jeg tror dette kunne have kæmpe potentiale hvis vi gør det grundigt. Det vil sige laver strategier på implementering, styring, kommunikation, resultater osv., spreder den hurtigt til borgerne, selv er aktive på den i høj grad, har en tidsplan så siden ikke står stille.

https://betrireykjavik.is/domain/1

 

1. Formanden orienterede om arbejdsgruppens arbejde omkring Pissifik Nuussuaq. Arbejdsgruppen har formanden som medlem, og formanden har forsøgt at sætte tiltag i gang. Poul har sendt en skrivelse til gruppen om muligheder, og afventer svar og indkaldelse til næste møde.

– Udvalget spurgte ind til gruppens arbejde, og formanden uddybende. – Udvalget gav flere inputs til hvordan at udfordringen kan løses. Fællesnævnerne var en langsigtet løsning.

– Udvalget tog orienteringen til efterretning.

 

2. Formanden orienterede om henvendelse til Nukissiorfiit omkring standere til hybrid og elbiler i Nuuk.

–  Udvalget tog orienteringen til efterretning.

 

3. Udvalgskoordinatoren præsenterede små ideer, og de blev vel modtaget. Koordinatoren går videre med ideerne. Der blev lavet en arbejdsgruppe omkring en årsafslutning bestående af Naleraq, Agneta og Ramus.

Det blev besluttet at der skal laves en brainstorm/projektworkshop.

Der blev besluttet at gå videre med ideerne samlet set og holde udvalget orienteret.