Meddelelser

2a. formandens meddelelser

2b. forvaltningens meddelelser

2a. Udvalgets inspirationstur til Nordgrønland var vellykket

 

2b.

– Forvaltningen oplever en stigning i kriminalitet blandt de unge i Nuuk, forvaltningen er opmærksomme på det og vil udføre særlig tiltag.

– Forvaltningen for Børn og Familie har indstillet tillægsbevilling til Udvalg for Økonomi og Erhverv om oprettelsen af et koordineret tilbud i Tasiilaq til unge med særlige behov.
Mange børn og unge i Tasiilaq lever et liv uden basal tryghed, omsorg og faste rammer i hjemmet. Problematikkerne fører oftest til ustabil skolegang, afhængighed af rusmidler som hash og alkohol, samt kriminelle aktiviteter. En gruppe af disse unge tager den definitive beslutning og begår selvmord.
Hvis Forvaltning for Børn og Familie skal gøre sig håb om at kunne vende denne udvikling, er det nødvendigt at udvikle det eksisterende ungerådgivningstilbud i Tasiilaq for at imødekomme de unges behov.
På nuværende tidspunkt er det begrænset hvad der findes af forebyggende tilbud til unge i Tasiilaq, og mange af de eksisterende sager ender ud i en anbringelse langt væk fra hjemmet.

Et ungecenter skal indeholde tilbud som eksempelvis bo- og behandlingstilbud, der kan benyttes af:

  • Unge visiteret til efterværn, jf. Lov om Støtte til Børn. Efterværn er for unge i alderen 18-23 år, som endnu ikke er klar til at kunne tage vare på sig selv i voksenlivet uden den nødvendige støtte
  • Unge, som grundet de hjemlige forhold, har brug for et alternativt bo- og behandlingstilbud
  • Unge fra 15-18 år, som har betydelige sociale eller psykiske vanskeligheder, og som i dag oftest er anbragt på en døgninstitution på vestkysten.
  • Ud over botilbuddet, skal det nye center indeholde et pædagogisk dagtilbud for 12-18-årige, som den nuværende ungerådgivning også bliver en del af.