Indsats i Qinngorput – Nuuk Lokaludvalg

Indsats i Qinngorput – Nuuk Lokaludvalg

 

Gennem samarbejde med Nuuks borgere, foreninger og kommunale politikere, er det lokaludvalgets opgave at igangsætte projekter og aktiviteter, der styrker den lokale udvikling, fællesskabet og livskvaliteten i lokalområderne.

Inden for den 3-årige valgperiode (2018-2021), har Nuuk Lokaludvalg en ambition om at igangsætte initiativer eller mindre projekter til gavn for borgerne, i samtlige bydele i Nuuk. Lokaludvalget vil i 2019 starte med en indsats i Qinngorput med fokus på byforskønnelse og forbedring af rammer for udeliv og fysiske aktiviteter.

Det betyder imidlertid ikke, at Lokaludvalget ikke kan også kan iværksætte tiltag andre steder i byen i 2019, men at der vil være et primært fokus på forbedringer i Qinngorput.

Borgerinddragelse
I processen mod at udvælge og realisere de forslag og drømme der er for Qinngorput, planlægger Nuuk Lokaludvalg at afholde et borgermøde i Qinngorput ultimo august 2019.

Formålet med borgermødet er, at inddrage borgerne i projektet og motivere dem til at tage ejerskab for det område de bor i. Borgerne inviteres til at deltage i at videreudvikle på de fremsatte forslag og de får ligeledes mulighed for at fremsætte egne ideer. På den måde sikres det, at der er lokal opbakning til de ideer der vælges at gå videre med og det sikres, at de løsninger der vælges møder de reelle behov, som borgerne i Qinngorput har. Til borgermødet vil andre relevante aktører også blive inviteret, herunder relevante forvaltninger, skolen, Brugsen og Pisiffik.

Hertil overvejes det at lave et forløb i samarbejde med skolen, hvor udvalgte skoleklasser vil blive bedt om at gå en tur i området og tegne/nedskrive, hvad de savner af aktivitetsmuligheder eller hvad de drømmer om for området. Tegninger fra forløbet, kunne herefter blive anvendt i den videre proces.

Status

Herunder fremgår status for Lokaludvalgets forslag til forbedringstiltag/indsatser i Qinngorput.
Udvalgte forslag vil blive drøftet på borgermøde ultimo august og i samarbejde med borgerne.

Ikke alle forslag kan realiseres inden for Lokaludvalgets budget. I de tilfælde hvor forslag og ønsker ikke kan realiseres i regi af Lokaludvalget, vil Lokaludvalget sende forslag videre til de relevante politiske udvalg i kommunen.

 

 1. Udeliv og fysiske aktivitetsmuligheder

 

Formål: at forbedre forholdende i Qinngorput i forhold til udeliv og fysiske aktivitetsmuligheder

FORSLAG

STATUS

Forbedringer omkring fodboldbanen

Herunder opsætning af hegn bagved målene samt opsætning af lys (Obs. Lokaludvalget har også opsat hegn ved fodboldbanen i Nuussuaq)

 • Initieret af Lokaludvalget. Der er afsat midler til anlægsarbejdet fra 2019 puljemidler. Jf. beslutning d. 12. februar 2019.

 

 • Anlægsarbejdet er i gang og forventes færdigt i løbet af efteråret 2019

Forslag til etablering af ungdomshus
Nuuk Lokaludvalg har d. 12. marts 2019 rettet skriftlig henvendelse til Udvalg for Børn og Skole vedr. forslag om etablering af et ungdomshus i Qinngorput

 • Henvendelsen forventes at blive behandlet på møde i Udvalg for Børn og Skole d. 6. august 2019.

  Udvalg for Børn og Skole har taget henvendelsen til orientering og har videresendt den til behandling i Kommunalbestyrelsen.

Udvidelse af skatebanen

Udvidelse af skatebanen med anlæggelse af beton til street skate. Eventuelt også opsætning af basketkurv eller andet på området.

 • Afdeling for By- og Boligudvikling: der er ingen arealtildelinger på området. Udvidelse er derfor mulig.
 • Anlæg og Miljø: prisestimering ca. 150.000 kr.
 • Afdeling for Sundhed og Fritid er inddraget
 • Forslaget drøftes/videreudvikles evt. på borgermøde/workshop ultimo aug. 2019

 

Anlæggelse af legeplads/aktivitetspark

Det rekreative område i Qinngorput kan være forholdsvis vådt grundet smeltevand. Der kunne eksempelvis anlægges en slags trædesten eller lignende til at lege ”jorden er giftig”. Hertil kunne der graves et ”grøftelandskab”, som kunne lede smeltevand væk fra området og samtidig bruges til leg og udfoldelse. Svævebane etc.

 

 • Forvaltning for Anlæg og Miljø vurderer at området er sumpet og ikke umiddelbart egnet. Prisen vil afspejle de vanskelige bundforhold. Prisestimering min. 1 mio. Kr.
 • Afdeling for Sundhed og Fritid er inddraget
 • Afdeling for By- og Boligudvikling er inddraget. Der er ingen arealtildelinger på området øst for AHL.
 • Forslaget videreudvikles evt. på borgermøde/workshop ultimo aug. 2019

 

Anlæggelse af grusbane til mountainbikes (playground)

Anlæggelse af grusbane/playground evt. til mountainbikes – denne ville kunne blive anvendt som kælkebakke om vinteren

 

 • Forvaltning for Anlæg og Miljø vurderer at området er sumpet og ikke umiddelbart egnet. Prisen vil afspejle de vanskelige bundforhold. Prisestimering min. 1 mio. Kr.
 • Det forventes at projektet er for omfangsrigt og omkostningstungt til at Lokaludvalget kan holde det inden for eget budget.
 • Afdeling for Sundhed og Fritid inddrages
 • Afdeling for By- og Boligudvikling er inddraget
 • Forslaget videreudvikles evt. på borgermøde/workshop ultimo aug. 2019

 

Anlæggelse af bålplads og siddepladser (evt. udhugget i sten)

 

 • Prisestimering 250.000 kr.
 • OBS: der skal påregnes driftsudgifter til vedligehold og renholdelse af bålpladsen
 • Forslaget videreudvikles evt. på borgermøde/workshop

 

 

 

 1. Forskønnelse af torvet (mellem Pisiffik og Brugsen)

 

Formål: At torvet bliver et mødested samt et brugbart og smukt byrum, hvor borgerne har lyst til at opholde sig

FORSLAG

STATUS

Opsætning af bænk/udsigtsplads
Bænk på toppen af det lille fjeld, som ligger ved torvet mellem Pisiffik og Brugsen

 

Materielgården er kontaktet og der vil blive opsat en bænk og affaldsspand

Forhindring af parkering på torvet
Opsætning af yderligere sten, der forhindrer bilerne i at parkere på torvet

Materielgården er kontaktet og vil sørge for dette

Siddepladser/Bymøbel
Etablering af ”bymøbel” eller sidepladser i centrum af pladsen evt. i samarbejde med lokal kunstner/håndværker, bydelens børn/miniklubben, der kunne deltage aktivt i bygge processen.

Pisiffik og Brugsen inviteres ligeledes til at deltage.

 

 • Kan holdes inden for Lokaludvalgets eget budget
 • Afdeling for By- og Boligudvikling er inddraget
 • Forslaget videreudvikles på borgermøde/workshop ultimo august 2019

Kunst på torvet
Kunstværk som forskønner torvet. Kunstværket kunne evt. være noget, der blev hugget ind i fjeldet.

 • Kan holdes inden for Lokaludvalgets eget budget
 • Afdeling for By- og Boligudvikling og Kultur og Event inddrages
 • Forslaget videreudvikles på borgermøde/workshop ultimo august 2019

 

Arrangementer på torvet
Afholdelse af årstidsfest, julemarked og lignende arrangementer på torvet

Løbende aktiviteter i årene frem.

 

Bemærkninger fra Sekretariatet
Sekretariatet bemærker, at der i processen omkring mulige tiltag i Qinngorput, er stort fokus på at samarbejde med relevante forvaltninger, som inddrages løbende og bidrager til at kvalitetssikre ideer og forslag, samt sørge for at indsatser koordineres og at der skabes synergi mellem kommunens planer for området og Lokaludvalgets forslag.

Internt i Lokaludvalget er der udvalgt nøglepersoner, som bliver den primære kontakt til sekretariatet i forhold til indsatserne i Qinngorput:

 • Forbedringer og forskønnelse af torvet: Nivi Christensen og Aviaq Brandt

 • Udeliv og udendørs aktiviteter: Jutho Wilche, Arnarissoq Fleischer og Nadia Olsen

  Sammen med ovenstående nøglepersoner har sekretariatet d. 19. juni 2019 holdt møde med Afdeling for By- og Boligudvikling. Formålet med mødet var, at der blev forventningsafstemt og koordineret i forhold til de langsigtede planer kommunen har med området, arealtildelinger, lovgivning og andet som Lokaludvalget bør have for øje, inden der igangsættes projekter og afholdes borgermøde.

   

  Når der har været afholdt borgermøde ultimo august 2019, vil sekretariatet udarbejde en orienteringssag til de stående udvalg og kommunalbestyrelsen.

  Bemærkninger fra øvrige forvaltninger

Forvaltning for Anlæg og Miljø:

Udvidelse af skatebane samt basket kurv.

kr. 150.000,-. Der kan udføres lidt terrænregulering og indkøbes plinte af beton eller lignende.

 

Bålplads.

Opfyld og planering af et mindre område kan udføres for kr. 250.000,-

Der skal påregnes driftsudgifter til vedligehold og renholdelse af bålpladsen.

 

Hvad angår ønsker til området øst for AHL (Playground og aktivitetspark) er der behov for konkrete forslag med angivelse af placering om omfang, samt en undersøgelse af jordbundsforhold. Området er sumpet og ikke umiddelbart egnet. Prisen vil afspejle de vanskelige bundforhold

 

Legeplads og/eller aktivitetspark i Qinngorput.

Grøfter, trædesten med videre i en skala, der giver mening i området vil være min. kr. 1.0 mio.

(En legeplads med tårn, net og rutsjebane koster ca. kr. 200.000,- inkl. opstilling)

 

Grusbane/playground i Qinngorput.

Prisen vil være min. kr. 1.0 mio. for en mountainbike-bane i en fornuftig størrelse

 

Afdeling for By- og Boligudvikling:

Forslagene er i fin tråd med den planlagte udvikling af Qinngorput som et godt sted at bo. Afdelingen anbefaler, at der udarbejdes konkrete forslag for udvalgte indsatsområder, for at de fysiske forhold kan undersøges. Afdelingen foreslår, at lokaludvalget prioriterer midler til professionel rådgivning i udarbejdelsen af anlægsprojekter. I forbindelse med udsmykning af byrummet, anbefaler afdelingen, at kulturafdelingen involveres for at der kan sikres en høj kvalitet.

 

Forvaltning for Børn og Skole:

Sundhed og Fritid støtter initiativerne og planer for Qinngorput.

Men der er også en i gangværende projekt aktivitetspark i Nuussuaq, hvor der laves sti. Mening med denne aktivitetspark er, at der skulle være nogen redskaber langs ruten i ravnebakken. Men grundet tilbudspriser efter udbud er for højt er der ikke midler til indkøb af redskaber. Hvilket vanskeliggøre projektet kan blive 100% færdigt. Det kunne måske være godt for helheden, at lokaludvalget kan være med til at løfte denne opgave.

 

Anbefalinger fra sekretariatet
Jævnfør bemærkninger fra relevante forvaltninger, anbefaler sekretariatet:

 

 • At Lokaludvalget har primært fokus på de tiltag som er realiserbare inden for Lokaludvalgets egen ramme, herunder forbedring af torvet og udvidelse af skatebane, samt evt. anlæggelse af bålplads.

 • At borgermødet ultimo august afgrænses til at handle om ovenstående forslag og videreudviklingen af disse

 • At der arbejdes videre på at konkretisere ønsker og forslag til området øst for AHL (playground, mountainbike bane og aktivitetspark) og at forslag til området herefter videreformidles til relevante politiske udvalg.

 • At der skabes samarbejde med skoleklasser på AHL, om at komme med input til udendørsområdet øst for skolen.

 

Indstilling

Der indstilles til:
 

 • At Nuuk Lokaludvalg drøfter igangsættelse af initiativer i Qinngorput

   

  Bilag
  1. Markering af område i Qinngorput

Beslutning
Det besluttes, at indsatsen i Qinngorput deles op i forhold langsigtede planer og tiltag, der kan igangsættes inden for kortere tid:

 

 1. Tiltag der igangsættes i 2019 og opgaver knyttet hertil:
 • Arrangering af torvedag d. 15. september 2019 (boder, mad, fremlæggelse/fremvisning af lokaludvalgets forslag, mulighed for at borgerne kan komme med egne forslag til forbedringer i bydelen)
 • Kontakt til kunstnere og/eller stensliber i forhold til anvendelse af det stykke fjeld, der er på torvet
 • Kommunikation af begivenheden til bydelens borgere
 • Brev til skolebestyrelse, skole og miniklub, Brugseni, Pisiffik og andre relevante aktører
 • Koordinering med relevante forvaltninger
 • Forslag om udvidelse af skatebane og anlæggelse af bålplads/shelter – evt. kontakt til tegnestuer herom
   
  Der godkendes et loft på 500.000 kr. i 2019 til ovenstående.
   
  Sekretariatet vil bistå lokaludvalgets arbejdsgruppe i løsningen af opgaverne.
   
 1. Langsigtede planer og mulige tiltag:
  Undersøgelse af området øst for AHL nedenfor Store Malene i forhold til jordbundsforhold og egnethed i forhold til tiltag og mulig anlægsprojekter med fokus på udeliv og udendørsaktiviteter (mountainbike bane, playground, kælkebakke etc.)

 

Herunder blev det drøftet, at der efterspørges bedre parkeringsmuligheder i området omkring skolen og miniklubben, samt mindre legepladser i området omkring Asiarpak, Musaq og Uiffak