Henvendelse fra Handicaprådet

Orienteringen tages til efterretning