Forvaltningsrevision

Orienteringen tages til efterretning.