Dagsorden

3. ordinære møde

Nuuk Lokaludvalg

 

Dagsorden

 

Tirsdag den 4. december 2018 kl. 16.30-18.30

 

 

 

Medlemmer

Nivi Katrine Christensen
Arnarissoq Fleischer
Moses Masik Marcussen- Mølgaard
Ujammiugaq Engell
Poul Petersen
Finn Meinel
Aviaq Brandt
Nadia Aviaq Olsen

”Ari” Hansine P. Rasmussen

Naleraq Eugenius

 

Afbud
Arnarissoq Fleischer

Finn Meinel

 

Indkaldt

Esmar Bergstrøm
Jutho Maline Sofie Wilche

 

 

 

Dagsorden

 

Indhold

1. Godkendelse af dagsorden. 3

2. Meddelelser/ Orienteringer 3

2A: Status på planlagte projekter og balance for 2018. 3

3. Beslutningspunkter 5

3A: Ansøgning: Julekoncert i Hans Egedes Kirke. 5

3B: Ansøgning: Kaassassuk – forebygning af mobning. 5

3C: Ansøgning: Mindekasser – alle børn har ret til et hjem.. 6

3D: Ansøgning: Nordisk Koncertkor – Nytårskoncert 7

3E: Forslag – Tilskud til Ippiarsuk aktivitetscenter 8

4. Eventuelt 8

5. Godkendelse af referat 8

 

 

 

 1. Godkendelse af dagsorden

 

 1. Meddelelser/ Orienteringer

 

Formanden:

 • Velkommen til de to suppleanter Esmar Bergstrøm og Jutho Maline Sofie Wilche, som deltager i dag i stedet for Arnarissoq Fleischer og Finn Meinel

 • Information om diverse henvendelser fra borgere og dialogmøder med borgere.

 • Arnajaraq Joelsen fra Politisk Sekretariat deltager som referent og repræsentant fra kommunen i stedet for Jill Hellesen

 

2A: Status på planlagte projekter og balance for 2018

 

 

Bevillingen for 2018 er på kr. 992.500 kr. Status i forhold til udmøntning af midler er d. 4. december som følger:

 

Udgifter

Beløb/kr.

 

Mødeforplejning 2018

3790

Workshop (facilitering + forplejning)

10.010

 

Annoncering i Nuuk Ugeavis

 

2500

Nuuk Sneskulptur festival (domæneregistrering/hjemmeside)

299

Borgeransøgning: julesmåkager til alle ældre hjemmeboende borgere

20.000

Inngertartur – inuittrommer til børn

5.000

I alt

41.599 kr.

 

 

Rådighedsbeløb:

Forbrug:

Status:

Kr. 992.500

41.599

Kr. 950.901

 

 

 

 

 

 

Herunder fremgår status på planlagte projekter initiativer 2018

 

Projekt/initiativ

Status

Godkendt beløb i kr.

 

Lumnious Nuuk – opstartsprojekt. Kulturnatten

Naleraq Eugenius arbejder på projektet.

120.000

Bedre udnyttelse af Innussivik Hallen

Sekretariatet har fremsendt brev til bestyrelsen i Hallen og afventer svar.

200.000

Historisk skiltning

Arbejdsgruppe nedsat

100.000

Sneskulptur festival

Arbejdsgruppe nedsat og projektleder ansat.

149.701
(af de i alt 150.000 kr. er der brugt 299 kr.)

Lys ved fodboldbanen

Igangværende dialog med Nukissiorfit, teksnisk forvaltning og fritidsforvaltningen. Teknisk forvaltning er blevet bedt om at indhente tilbud fra entreprenør på opsætning af både lys og hegn. De to forvaltninger skal afklare de løbende driftsomkostninger for banelyset.

100.000

I alt

 

669.701 kr.

 

 

Hvis alle ovenstående beløb bliver udmøntet, er der fortsat 281.200 kr tilbage til anvendelse i 2018.

 

 

Indstilling:

Der indstilles til:
– at orienteringen tages til efterretning

 

 

 

 

 1. Beslutningspunkter

 

 

3A: Ansøgning: Julekoncert i Hans Egedes Kirke

 

Lokaludvalget har d. 21. november modtaget ansøgning om økonomisk støtte til afholdelse af koncert i Hans Egedes Kirke d. 21. december kl. 19.30. Koncerten er gratis for Nuuks borgere
Der søges om i alt 20.000 kr. til at betale 4 musikere og et kor.

 

”Det er en tilbagevendende tradition, at der afholdes koncert for borgerne på årets korteste dag i Nuuk i Hans Egedes Kirke. Dette ønsker musikerne at gøre igen i år, hvis der bliver afsat midler til formålet. Det er en smuk tradition, hvor mange borgere glæder sig til at komme til gratis koncert hvor alle kan komme lige fra børn til ældre. Der vil blive spillet Julemusik og pop-klassisk samt opera.”

 

Indstilling
Der indstilles til

 • at Lokaludvalget træffer beslutning om der tildeles økonomisk støtte til formålet

 

Bilag
1. Ansøgning fra borger

2. Budget

 

 

3B: Ansøgning: Kaassassuk – forebygning af mobning

 

Lokaludvalget har d. 27. november modtaget ansøgning fra Red Barnet om økonomisk støtte til afholdelse af et arrangement mod mobning til afholdelse d. 19. januar 2019. Der er tale om en læse-eftermiddag på landsbiblioteket målrettet ca. 20 børn fra udsatte familier.

Der ansøges om i alt 15.000 kr.

 

”Projektet er et mindre delprojekt under en større strategi mod mobning, der har til primært formål at forebygge mobning blandt børn og unge i Nuuk, som er et udpræget problem. Desværre viser forskning, at de børn, der i forvejen er mest udsat i samfundet, også er dem, der mobbes mest.

 

Formålet med projektet er at skabe et godt fællesskab og en god oplevelse for udsatte børn ved at arrangere en læse-eftermiddag på Landsbiblioteket i Nuuk, hvor der vil blive læst højt af sagnet Kassassuk, og vi vil snakke om mobning med børn og unge, og hvad vi kan gøre for at stoppe mobning. Børnenes tanker og tegninger om emnet kan vi bruge fremadrettet i vores arbejde med mobning blandt børn og unge i Nuuk.

 

Når arrangementet er slut, får hvert barn en bogpakke med hjem bestående af 3-4 bøger, heriblandt en udgave af ”Kaassassuk”, samt en æske farveblyanter/tusser.”

 

Indstilling
Der indstilles til

 • at Lokaludvalget træffer beslutning om der tildeles økonomisk støtte til formålet

 

Bilag
1. Ansøgning og budget

 

3C: Ansøgning: Mindekasser – alle børn har ret til et hjem

 

Lokaludvalget har d. 27. november modtaget endnu en ansøgning fra Red Barnet om økonomisk støtte til aktiviteter for børn og forældre i december 2018-januar 2019 samt til at påbegynde mindekasser til deltagende børn. Der søges om 18.500 kr.

 

”Projektets primære målgruppe er anbragte børn tilknyttet en plejefamilie eller en døgninstitution i Nuuk. Det er børn, der har kontakt med deres biologiske forældre, og som har behov for kontinuitet i samværet med deres biologiske forældre.

 

Formålet med projektet er at give børnene positive oplevelser med deres biologiske forældre, for at kunne opbygge en positiv relation. Projektet fokuserer på et positivt samvær med voksne for at styrke børnenes tillid til verden og øge deres tilknytningsevne til omsorgspersoner omkring dem. Indsatsen skal gøre det lettere for dem at opbygge sikre relationer.

 

Aktiviteterne afholdes regelmæssigt, hver 14. dag, og børnene samt forældre/omsorgspersoner hentes og køres til aktivitet.

 

Der skal laves en mindekasse til hvert barn i projektet, der skal fokusere på de gode oplevelser, børnene har i projektet. Mindekassen indeholder dels ting, der kan bruges i aktiviteterne, dels et fotoalbum, der langsomt udbygges i takt med flere oplevelser på aktiviteterne.”

 

Bemærkninger fra sekretariatet:
Red Barnet har indgået samarbejdsaftale med Forvaltning for Børn og familie, men modtager ikke økonomisk tilskud fra kommunen.

Indstilling
Der indstilles til

 • at Lokaludvalget træffer beslutning om der tildeles økonomisk støtte til formålet

 

Bilag
1. Ansøgning og budget

2. Samarbejdsaftale med Kommuneqarfik Sermersooq

 

 

 

3D: Ansøgning: Nordisk Koncertkor – Nytårskoncert

Lokaludvalget har d. 23. november modtaget en ansøgning fra Nordisk Koncertkor om økonomisk støtte til afholdelse af en stort anlagt Nytårskoncert Hans Egede Kirke den 26. januar 2019 for Nuuks borgere. Der søges om 19.020 kr.

 

Formålet er:

”At styrke og udbygge det nære samarbejde mellem koret og byens musikskole:

 • Musikskolens børnekor deltager i 2-3 satser ved koncerten, og oplever dermed at samarbejde med professionelle koncertmusikere. – og koret deltager i Musikskolens julekoncert.

 • Nordisk Koncertkors dirigent Bente Colding-Jørgensen, vil i forbindelse med sine ophold i Nuuk tilbyde efteruddannelse af musikskolens undervisere

 • at sikre at byens ældre borgere også kan få glæde af musikken. Koret vil i samarbejde med Nuuk Busii arrangere buskørsel fra byens alderdomshjem til- og fra koncerten.

Koncerten sammensættes af klassiske værker af bl.a. Bach, Gade og Fauré arrangeret for kor, orgel og obo. Nordisk Koncertkor har inviteret organist Aeji Choi og oboist Joakim Dam Thomsen til Grønland for at deltage i koncerten. En del af de satser som indgår i koncerten vil være uropførelser for et grønlandsk publikum.”

Bemærkninger fra sekretariatet:
Rådet for Kulturfremme i Kommuneqarfik Sermersooq, har givet afslag på ansøgning om støtte Nordisk koncertkor. Nordisk koncertkor får dermed ikke økonomisk støtte fra kommunen.

Indstilling
Der indstilles til

 • at Lokaludvalget træffer beslutning om der tildeles økonomisk støtte til formålet

 

Bilag
1. Ansøgning

2. Budget

3. Projektbeskrivelse

 

 

 

 

3E: Forslag – Tilskud til Ippiarsuk aktivitetscenter

 

Lokaludvalgsmedlem Arnarissoq Fleischer har d. 23. november 2018 fremsendt forslag om tilskud til Ippiarsuk Aktivitetscenter med formål om at aktivere de ældre og give dem mere indhold i deres hverdag. Det foreslås, at der tildeles op til 150.000 kr. til formålet.

 

Midlerne skal anvendes til:

 • Træningsbænk, som benyttes til at forebygge og afhjælpe forstoppelse. Bænken er forholdsvis dyr, og der er ikke midler til at købe den.

 • En ny radio: Deres Radio er gået i stykker, og den er en meget vigtig del af underholdningen i deres hverdag og det er også den de spiller musik fra, når de har dans om fredagen.

 • Brætspil: Aktivitetscenteret mangler diverse spil, spillebræt, ludo og lignende.

 • Forplejning under udflugter: Aktivitetscenteret tager brugerne med ud i naturen om foråret og sommeren. På grund af, at der også er deltagere i aktivitetscenteret som bor udenfor Ippiarsuk er der ingen budgetmidler til mad- og service udgifter. Brugerne opkræves derfor egenbetaling for udgifterne. Aktivitetscenteret kunne bruge tilskud til en hel sæl, sildepisker eller lignende.

 • Julehygge/underholdning: økonomisk støtte til at arrangere julehygge, hvor aktivitetscenteret invitererer nogen udefra til at underholde brugerne. Aktivitetscentret har ikke mulighed for at afsætte midler til dette, da det er udenfor almindelige driftomkostninger.

   

Bemærkninger fra Sekretariatet
Sekretariatet vil indhente bemærkninger fra Velfærdsforvaltningen og præsentere disse på mødet.

Indstilling

Der indstilles til:

 • At lokaludvalget drøfter forslaget og træffer beslutning om der skal anvendes midler til formålet

 

Bilag
Ingen

 

 

 

4. Eventuelt

 

5. Godkendelse af referat

 

Referatet fremsendes til medlemmerne pr. email til godkendelse.