Dagsorden

 

Ekstraordinært møde

Nuuk Lokaludvalg

 

Dagsorden

 

Mandag den 12. november 2018 kl. 16.30-18.30

 

 

 

Medlemmer

Nivi Katrine Christensen
Arnarissoq Fleischer
Moses Masik Marcussen- Mølgaard
Ujammiugaq Engell
Poul Petersen
Finn Meinel
Aviaq Brandt
Nadia Aviaq Olsen

”Ari” Hansine P. Rasmussen

Naleraq Eugenius

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dagsorden

 

Indhold

1. Godkendelse af dagsorden. 3

2. Meddelelser/ Orienteringer 3

2A: Status på indkomne ansøgninger 3

2B: Status på balance for 2018. 3

3. Beslutningspunkter 4

3A: Kriterier og retningslinjer for tildeling af puljemidler 4

3B: Opgave og ansvarsfordeling – arbejdsgrupper 4

3C: Anvendelse af resterende midler for 2018. 5

4. Eventuelt 7

5. Godkendelse af referat 7

 

 

 

 1. Godkendelse af dagsorden

 

 1. Meddelelser/ Orienteringer

 

 

2A: Status på indkomne ansøgninger

Der er endnu ikke modtaget nogen ansøgninger om økonomisk støtte fra borgere eller foreninger.
Der er dog modtaget skriftlige henvendelser og spørgsmål fra borgere, der har til hensigt at søge om økonomisk støtte.

 

På det 1. ordinære møde d. 30. oktober 2018 blev det besluttet, at der skulle reklameres yderligere for at borgere og foreninger har mulighed for at søge lokaludvalget om økonomisk støtte. Der er derfor blevet udarbejdet en annonce, som bliver bragt i Nuuk ugeavis onsdag d. 7. november samt vist på kommunens facebook side og Lokaludvalgets nyoprettede facebook side.
 

Indstilling
Der indstilles til:

– at orienteringen tages til efterretning

 

2B: Status på balance for 2018

 

 

Bevillingen for 2018 er på kr. 992.500 kr. Status i forhold til anvendelse af midler d. 12. november er som følger:

 

Rådighedsbeløb:

Forbrug:

Status:

Kr. 992.500

 • Mødeforplejning: 2140 kr.
 • Workshop (facilitering + forplejning): 10.010 kr.
 • Annoncering i Nuuk Ugeavis: 2500 kr.

Kr. 977.850

 

 

Indstilling:

Der indstilles til:
– at orienteringen tages til efterretning

 

 

 

 

 

 1. Beslutningspunkter

 

3A: Kriterier og retningslinjer for tildeling af puljemidler

 

Sekretariatet har udarbejdet et udkast til tildelingskriterier og retningslinjer i forbindelse med Lokaludvalgets tildeling af puljemidlerne.
Klare og tydelige kriterier og retningslinjer for tildeling af midler skal bidrage til at sikre, at alle ansøgninger og forslag, bliver behandlet ud fra det samme udgangspunkt og de samme kriterier.
Hertil vil tildelingskriterierne være en vejledende hjælp i ansøgningsprocessen, således at det er tydeligt for ansøgerne, hvad Lokaludvalget har mulighed for at give økonomisk støtte til og hvad der ikke gives støtte til.

 

Indstilling

Sekretariatet indstiller til:

 • At Nuuk Lokaludvalg drøfter og godkender tildelingskriterier og retningslinjer

 

Bilag
1. Tildelingskriterier og retningslinjer (Udkast)

 

3B: Opgave og ansvarsfordeling – arbejdsgrupper

 

Jævnfør referat fra Lokaludvalgets ordinære møde d. 30. oktober 2018, blev det i forbindelse med behandlingen af flere af forslagene besluttet, at der skulle oprettes arbejdsgrupper.
Størrelsen på arbejdsgrupperne og sammensætningen af medlemmer i arbejdsgruppen kan variere, alt efter projektets størrelse og karakter.Arbejdsgrupperne kan bestå af lokaludvalgsmedlemmer og andre borgere eller aktører, der er relevante af inddrage i det pågældende projekt/initiativ.
 

 

 1. Lumnious nuuk – kulturnat
  Forslagsgiver: Naleraq Eugenius

 

 1. Bedre færdsel
  Forslagsgiver: Poul Petersen (Formand)
  Se bilag 1.

 

 1. Bedre udnyttelse af Inussivik Hallen
  Forslagsgiver: Finn Meinel

 

 1. Historisk skiltning
  Forslagsgiver: Nivi Christensen

 

 1. Nuuk Sneskulptur festival
  Forslagsgiver: Nivi Christensen

 

 1. Indsats for de hjemløse
  Forslagsgiver: Ari Rasmussen
  (Obs: Der er ikke afsat midler til dette, men der kan fortsat arbejdes på en anden indsats målrettet de hjemløse)

 

 1. Inuit trommer til børn
  Forslagsgiver: Ari Rasmussen
  (Obs: Der er ikke behov for arbejdsgruppe. Ari Rasmussen bedes indhente og videregive kontooplysninger til sekretariatet)

 

 1. Opsætning af Lys ved fodboldbanen i Qinngorput og undersøgelse af forbedringsbehov ved alle byens fodboldbaner
  Forslagsgiver: Arnarissoq Fleischer

 

 1. Etablering af studenterhus
  Forslagsgiver: Nadia Aviaq Olsen

 

 1. Nuuk Park/gøre naturen tilgængelig for alle
  Forslagsgiver: Nadia Aviaq Olsen

 

 1. Familieidræt/idræt for alle
  Forslagsgiver: Nadia Aviaq Olsen

   

   

Indstilling:

Der indstilles til:

 • At Nuuk Lokaludvalg træffer beslutning om antal og sammensætning af medlemmer i arbejdsgrupperne

 • At Nuuk Lokaludvalgtræffer beslutning om overordnet opgave og ansvarsfordeling i arbejdsgrupperne.

   

Bilag

 1. Kommisorium for arbejdsgruppe om færdselssikkerhed i Nuuk

   

3C: Anvendelse af resterende midler for 2018

 

 

Ved Lokaludvalget 1. ordinære møde d. 30. oktober 2018, godkendte Lokaludvalget nedenstående disponering af midler for 2018 med bemærkning om, at der var taget højde for, at eventuelt kommende ansøgninger om økonomisk støtte fra borgere eller foreninger, kunne imødekommes.

 

Lokaludvalget disponerer over 992.500 kr. i 2018, når midler til vederlag er fratrukket.
Lokaludvalget har pr. 12. november 2018 fordelt 690.750 kr. jf. skema herunder.

Der er dermed fortsat 301.750 kr. som endnu ikke er fordelt.

 

 

Projekt:

Begrundelse:

Midler:

Lumnious Nuuk Opstartsprojekt/kulturnatten

Lysinstallation der kan sætte farver og detaljer på hvide boligblokke, bjerge og natur facader. En oplevelse som er åben for borgere i alle aldre. Lamperne ville kunne bruges til mange arrangementer, koncerter, teater etc.
 

120.000 .-

Bedre udnyttelse af Inussivik hallen

Bedre ressourceudnyttelse af Inussivik bl.a. for at aflaste presset på haltider ved etablering af ekstra bane.

200.000 .-

Historisk skiltning

Skiltning ved historiske bygninger, statuer og veje og ved byens kunst. Formålet er at skabe en større forståelse for egen by og give merværdig til de eksisterende seværdigheder i Nuuk. Det skal være med til at opbygge en lokal stolthed og viden omkring byen.

100.000 .-

Sneskulptur festival

Initiativ til at genskabe Nuuk Sneskulpturfestival. Festivallen skal skabe glæde og liv i byen, og kan forhåbentligt blive trækplaster for turister i vintermånederne. Festivallen skal være rammen om frivilligt arbejde på tværs af aldersgrupper

150.000 .-

Indkøb af inuit trommer til børn

Trommedansforeningen ønsker at videreføre tradition og teknik til de yngre generationer.
Indkøb af trommer så der kan opstartes undervisningshold for børn.

 

5.000 .-

Indkøb og opsætning af lys/projektor v. fodboldbanen i Qinngorput

Børn og unge, der bor i Qinngorput, bruger fodboldbanen som samlingssted til leg og aktiviteter. Der skal opsættes lys, så der er mulighed for udendørsaktiviteter i vinter halvåret.

100.000 .-

Mulighed for ansøgning om økonomisk støtte fra borgere, foreninger og andre.

 

Foreninger, borgere mv. kan ansøge om midler til realisering af projekter til gavn for borgerne og lokalområderne.

 

Kr. xx.-

 

Besluttes til ekstraordinært møde primo/medio nov.)

Borgerinddragelse
(Borgermøder, arbejdsgrupper, afstemning etc.)

Afsættelse af midler til forskellige borgerinddragelsesprocesser og arrangementer.

Med henvisning til § 2 stk. 5 i Kommuneqarfik Sermersooqs vedtægter for lokaludvalgene.

 

Kr. xx.-

 

Besluttes til ekstraordinært møde primo/medio nov.)

Afholdelse af møder for 2018

Mødeforplejning for hele 2018

 

Kr. 3240.-

Kick off proces/workshop for Lokaludvalgsmedlemmer

 

Formål m. workshop er at komme godt i gang med lokaludvalgsarbejdet og finde fællesfodslag, herunder interne retningslinjer om fordeling og tildeling af midler. v. ekstern facilitator

 

Kr. 9400.- (facilitering)

Kr. 610.- (forplejning)

Annoncering i Nuuk Ugeavis

Annoncering af muligheden for at borgere og foreninger kan søge lokaludvalget om økonomisk støtte til ideer og projekter

2500.-

Ialt

 

690.750 kr.

 

Indstilling:

Der indstilles til:

 • At Nuuk Lokaludvalg træffer beslutning om fordeling af de resterende midler (301.750 kr.) i 2018

   

 

4. Eventuelt

 

5. Godkendelse af referat