Udbudsskrivelse – Indsamling af dagrenovation i Tasiilaq

Kommuneqarfik Sermersooq, Forvaltning for Anlæg og Miljø i Tasiilaq udbyder herved ovennævnte opgaver i offentlig licitation.

Udbuddet er afsluttet

Tilbudsindhentningen sker efter intentionerne i Inatsisartutlov nr. 11 af 2. december 2009 om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren som ændret ved lov nr. 4 af d. 15.04.2011 og lov nr. 18 af d. 22.11.2011.

Udbudsmaterialet består af nedenstående.

Opgaven udbydes i følgende entreprise:

Entreprise: Indsamling af dagrenovation

Tildelingskriteriet er laveste pris (tilbudslistens tilbudssum).

Tilbud stilet til Kommuneqarfik Sermersooq afgives på vedlagte tilbudslister. Tilbuddet afleveres i 1 eksemplar i lukket kuvert. Uden på kuverten anføres tilbudsgivers navn samt dato og tidspunkt for licitationen og følgende påskrift:

”Licitation vedr. Indsamling af dagrenovation i Tasiilaq”

Licitationen afholdes: Mandag den 02.07.2018 kl. 09:00 på Forvaltning for Anlæg og Miljøs kontor i Tasiilaq, Nappartsimavimmut B-1200 · Postboks 120 · 3913 Tasiilaq, i over­værelse af de bydende, der måtte ønske at være til stede.

Uden på kuverten anføres entreprisens navn, tilbudsgivers navn, dato samt og tidspunkt for licitationen.

Tilbudsgiver er selv forpligtet til at sikre sig, at tilbuddet er rettidigt til stede på ovennævnte licitationstidspunkt i følgende licitationslokale:

Forvaltning for Anlæg og Miljøs kontor i Tasiilaq, Nappartsimavimmut B-1200 3913 Tasiilaq

Eventuelle spørgsmål, såvel hvad angår licitationen som spørgsmål af teknisk art, rettes skriftligt til Kommuneqarfik Sermersooq (ulga@sermersooq.gl) senest mandag d. 25.06.2018 inden kl. 12.

Med venlig hilsen

Ulrich Gaffuri
Driftsleder 

Fortegnelse over udbudsmaterialet:

  • Nærværende Udbudsskrivelse
  • Tilbudslister med tilbuds- og afregningsgrundlag dateret 08.06.2018
  • ”Særlige Betingelser” (SB) dateret d. 08.06.2018
  • “Kravspecifikation” (KSP) dateret d. 08.06.2018
  • ABService 2003